en en

Rozhodnutie NBS č. 1/1998

1

ROZHODNUTIE

Národnej banky Slovenska

zo dňa 17. apríla 1998,


ktorým sa ustanovujú podmienky Národnej banky Slovenska

na vykonávanie obchodov so zmenkami


Národná banka Slovenska podľa § 18 ods. 1 a § 23 písm. a) zákona

Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke

Slovenska ustanovuje:

PRVÁ ČASŤ

ÚVODNÉ USTANOVENIA

§ 1

(1) Predmetom tohto rozhodnutia je ustanoviť podmienky Národnej banky

Slovenska na vykonávanie obchodov so zmenkami (ďalej len „zmenkové

obchody“).

(2) Národná banka Slovenska rozhoduje vo svojej menovej politike

vyhlásenej v menovom programe na príslušný rok o nástrojoch a rozsahu

refinancovania bankového sektora vrátane zmenkových obchodov.

(3) Národná banka Slovenska vykonáva zmenkové obchody s

bankami1) a pobočkami zahraničných bánk2) (ďalej

len „banka“), ktoré v povolení na výkon bankových činností majú

povolené vykonávať zmenkové obchody3).

(4) Národná banka Slovenska vykonáva zmenkové obchody prostredníctvom

svojich pobočiek (ďalej len „pobočka“).

(5) Podľa územného a správneho usporiadania Slovenskej

republiky4) je pobočka Národnej banky Slovenska v Bratislave

príslušná pre Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj a

Nitriansky kraj, pobočka Národnej banky Slovenska v Banskej Bystrici pre

Žilinský kraj a Banskobystrický kraj a pobočka Národnej banky Slovenska v

Košiciach pre Prešovský kraj a Košický kraj.

1) § 1 ods.1 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších

predpisov.

2) § 1 ods. 5 zákona č. 21/1992 Zb. v znení neskorších

predpisov.

3) § 1 ods. 3 písm. h) zákona č. 21/1992 Zb. v znení zákona

Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z.

4) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z. o

územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky.

§ 2

(1) Pobočka vykonáva zmenkové obchody formou reeskontu cudzej zmenky na

vlastný rad za diskontnú sadzbu platnú v deň kúpy zmenky.

(2) Pobočka kupuje od banky zmenky s najkratšou dobou splatnosti na 44

kalendárnych dní a s najdlhšou dobou splatnosti na 180 kalendárnych dní.

Kúpené zmenky pobočka spätne predáva banke najneskôr 14 kalendárnych dní

pred dátumom splatnosti kúpených zmeniek.

(3) Banka je povinná uzatvoriť s Národnou bankou Slovenska rámcovú zmluvu

na vykonávanie obchodov so zmenkami. Vzor Rámcovej zmluvy je uvedený v

prílohe č.1 tohto rozhodnutia.

(4) Banka je povinná rešpektovať podmienku, že úroková sadzba z

eskontného úveru poskytnutého klientom banky nepresiahne 1,5 násobok

aktuálnej diskontnej sadzby a voči vystaviteľom zmeniek neuplatní žiadne

poplatky, provízie a odplaty z eskontného úveru.

DRUHÁ ČASŤ

§ 3

Reeskont zmeniek

(1) Banka môže predložiť na reeskont výlučne zmenky, ktoré sama

eskontovala na financovanie preferovaných poľnohospodárských komodít,

ostatných poľnohospodárskych komodít a ostatných komodít súvisiacich s

poľnohospodárskou prvovýrobou.

(2) Preferovanými poľnohospodárskymi komoditami sú obilie, chmeľ,

zemiaky, cukrová repa, olejniny, hrozno, kukurica, strukoviny a jatočné

ošípané. Komodita obilie zahŕňa potravinársku pšenicu, kŕmnu pšenicu,

raž, sladovnícky jačmeň, kŕmny jačmeň, ovos, proso, ryžu.

(3) Ostatnými poľnohospodárskymi komoditami sú produkty spracovateľského

priemyslu a potravinárskeho priemyslu, pričom základnými surovinami

týchto produktov sú poľnohospodárske prvovýrobky.

(4) Ostatnými komoditami súvisiacimi s poľnohospodárskou prvovýrobou sú

najmä osivá, sadivá, agrochemikálie, kŕmne zmesi, pohonné hmoty.

(5) Pobočka môže kupovať

a) zmenky vystavené poľnohospodárskymi prvovýrobcami, vrátane samostatne

hospodáriacich roľníkov, predmetom zmenkových obchodov sú dodávky

preferovaných poľnohospodárskych komodít uvedených v odseku 2

produkovaných prvovýrobcami z rezortu pôdohospodárstva a ostatných

poľnohospodárskych komodít uvedených v odseku 3; akceptantom zmeniek sú

spracovatelia; skladovatelia alebo nákupné podniky; doba kúpy zmeniek na

preferované poľnohospodárske komodity je na 30 kalendárnych dní až na 166

kalendárnych dní a na ostatné poľnohospodárske komodity na 30

kalendárnych dní až na 90 kalendárnych dní,

b) zmenky vystavené poľnohospodárskymi nákupnými podnikmi; predmetom

zmenkových obchodov sú poľnohospodárske komodity uvedené v odsekoch 2 a

3; akceptantom zmeniek sú podniky, ktoré spracúvajú poľnohospodárske

komodity; doba kúpy zmeniek je na 30 kalendárnych dní až na 90

kalendárnych dní,

c) zmenky vystavené podnikmi, ktorých výrobky sú vstupnými prvkami v

poľnohospodárskej prvovýrobe; predmetom zmenkových obchodov sú

poľnohospodárske komodity uvedené v odsekoch 2 a 3, ak sa nimi hradia

záväzky poľnohospodárskych prvovýrobcov voči vystaviteľom zmeniek za

dodávky najmä osív, sadív, agrochemikálií, kŕmnych zmesí, pohonných hmôt,

mechanizmov, potrebných na zabezpečenie poľnohospodárskej prvovýroby;

akceptantom zmeniek sú poľnohospodárski prvovýrobcovia, spracovateľské

podniky a nákupné podniky; doba kúpy zmeniek je na 30 kalendárnych dní až

na 90 kalendárnych dní,

d) zmenky vystavené spracovateľskými podnikmi alebo potravinárskymi

podnikmi; predmetom zmenkových obchodov sú komodity poľnohospodárskej

výroby a potravinárskej výroby: mäso, mäsové výrobky, ryby, rybie

výrobky, ovocie, zelenina, živočíšne oleje, rastlinné oleje, tuky,

mlieko, mliečne výrobky, mlynárske výrobky, škrob, cukor, nápoje;

akceptantom zmeniek sú nákupné podniky; doba kúpy zmeniek je na 30

kalendárnych dní až na 90 kalendárnych dní.

(6) Pobočka môže ďalej kupovať zmenky vystavené nákupnými podnikmi 14

kalendárnych dní pred splatnosťou zmeniek vystavených poľnohospodárskymi

prvovýrobcami. Nákupný podnik splatí z výnosu ním vystavenej a bankou

eskontovanej zmenky zmenku vystavenú prvovýrobcom, ktorú mu predloží

banka v deň jej splatnosti. Predmetom zmenkových obchodov sú ktorékoľvek

z preferovaných poľnohospodárskych komodít zhodných s komoditami zmenky

vystavenej poľnohospodárskym prvovýrobcom. Akceptantom zmenky sú

spracovateľské podniky alebo potravinárske podniky (napríklad mlyny,

cukrovary, pivovary, vinárske závody, mäsokombináty). Avalistom zmeniek

sú poľnohospodárski prvovýrobcovia, ktorí vystavili splatné zmenky. Doba

kúpy zmeniek je na 30 kalendárnych dní až na 90 kalendárnych dní.

(7) Banka je povinná predložiť pobočke

a) zoznam zmeniek ponúknutých na reeskont v Národnej banke Slovenska,

ktorý je zároveň žiadosťou banky o reeskont zmeniek (vzor je uvedený v

prílohe č. 3),

b) podpisové vzory zamestnancov banky oprávnených na vykonávanie

zmenkových obchodov (vzor je uvedený v prílohe č. 4),

c) doklad o vykonanom eskontnom obchode (bankový výpis z účtu vystaviteľa

zmenky),

d) eskontované zmenky,

f) základné ukazovatele hodnotenia bonity zmenkových subjektov (vzor je

uvedený v prílohe č. 6).

e) účtovné výkazy -Súvaha a Výkazy ziskov a strát v čase uzatvorenia

zmenkového obchodu a v priebehu jeho trvania.

(8) Eskontované zmenky predložené bankou na kúpu v pobočke musia

obsahovať podpisy najmenej 3 subjektov

a) podpis vystaviteľa zmenky, ktorým je právnická osoba –

podnikateľ5), podľa zápisu do obchodného registra, alebo

podpis vystaviteľa zmenky, ktorým je fyzická osoba –

podnikateľ6), ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je

zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu7) a

b) podpis akceptanta zmenky, ktorým je právnická osoba –

podnikateľ5), podľa zápisu do obchodného registra, alebo

podpis akceptanta zmenky, ktorým je fyzická osoba –

podnikateľ6), ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je

zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu7) a

c) podpisy zamestnancov predávajúcej banky oprávnených na vykonávanie

indosamentu.

5) § 2 ods.2 písm.a) až c) zákona č. 513/1991 Obchodný

zákonník.

6) § 2 ods.2 písm. d) Obchodného zákonníka.
7) §12a až 12c zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom hospodárení

občanov v znení zákona č. 219/1991 Zb.

TRETIA ČASŤ

§ 4

Postup banky a pobočky pri kúpe zmeniek

(1) Banka je povinná prerokovať s pobočkou sumu zmenkových obchodov

najmenej 14 kalendárnych dní pred predložením zmeniek na reeskont. Vzor

návrhu banky na vykonávanie zmenkového obchodu a predbežné rozhodnutie

pobočky na jeho vykonanie alebo zamietnutie je uvedený v prílohe č.2.

(2) Banka predkladá pobočke zoznam zmeniek ponúkaných na reeskont v dvoch

vyhotoveniach, spolu so zmenkami a dokumentáciou uvedenou v § 3 odsek 7,

písm. b), c), f) a e).

(3) Pobočka kontroluje, či

a) predložená zmenka je originál a slovo „zmenka“ je vzaté do

vlastného textu listiny – zmenky a je vyjadrené v jazyku, v ktorom je

táto listina spísaná,

b) suma uvedená číslicami je zhodná so sumou uvedenou slovami; v prípade

rozdielnych údajov platí suma napísaná slovami; tieto sumy nesmú

obsahovať preklep a nesmú byť opravované,

c) meno zmenečníka zmenky je zhodné s menom akceptanta,

d) splatnosť zmenky je v súlade s § 2 ods. 2 a mesiac v údaji o

splatnosti je uvedený slovom,

e) miesto splatnosti zmeniek je niektoré bankové miesto,

f) zmenka je vystavená na vlastný rad,

g) v dátume vystavenia zmenky je mesiac uvedený slovom a je uvedené

miesto vystavenia,

h) na zmenke je uvedený podpis a odtlačok pečiatky vystaviteľa,

i) banka indosovala zmenku na rad Národnej banky Slovenska v tomto

znení:

„Za nás na rad Národnej banky Slovenska“, ďalej obsahuje odtlačok

pečiatky a podpisy banky, miesto a dátum indosovania; indosament musí byť

bezpodmienečný, prevádzajúci všetky práva zo zmenky; podpisy za banku

musia byť podpismi zamestnancov banky oprávnených na podpis indosamentu

podľa prílohy č. 4 .

(4) Ak zamestnanec pobočky zistí nedostatky na zmenke ponúknutej na

reeskont, vyčiarkne indosament banky na rad Národnej banke Slovenska,

zmenku vyčiarkne zo zoznamu a k príslušnej položke na zozname sa podpíše.

Zároveň vyčiarknutú zmenku vráti banke v deň jej predloženia na reeskont.

Po skončení kontroly všetkých zmeniek na príslušnom liste zoznamu pobočka

opraví riadok súčtov a opravu potvrdí svojim podpisom.

(5) Ak pobočka po posúdení predloženého hodnotenia bonity klienta zaradí

zmenkový subjekt do rizikovej kategórie, môže žiadať od banky doplňujúce

informácie o kvalite zmenkových subjektov a na základe nich rozhodne o

reeskonte zmeniek, alebo reeskont zmeniek bez zdôvodňovania zamietne.

(6) Dňom kúpy zmeniek je nasledujúci pracovný deň po predložení zoznamu

zmeniek na predaj pobočke.

(7) Kúpu zmenky vykonáva pobočka v sume nominálnej hodnoty zmenky

zníženej o úrokovú zrážku (ďalej len „kúpná cena zmenky“). Nominálna

hodnota uvedená na zmenke je zaokrúhlená na celé slovenské koruny.

(8) Úroková zrážka je úrok vypočítaný z nominálnej hodnoty zmenky a

diskontnej úrokovej sadzby, odo dňa kúpy do dňa splatnosti zmenky. Pri

prepočte úrokovej zrážky vychádza Národná banka Slovenska z ročného

účtovného obdobia 360 kalendárnych dní.

(9) Národná banka Slovenska zúčtuje dennú kúpu zmeniek jedným zúčtovacím

dokladom za každú banku na účet reeskontu danej banky s predčíslím 326,

ktorý je vedený v Národnej banke Slovenska. § 5 Postup banky a pobočky

pri spätnom predaji zmeniek

§ 5

Postup banky a pobočky pri spätnom predaji zmeniek

(1) Pobočka spätne predá zmenky príslušnej banke

a) po uplynutí lehoty, na ktorú boli zmenky kúpené,

b) pred uplynutím lehoty, na ktorú boli kúpené, na základe písomnej

žiadosti banky; dôvodom predčasného spätného predaja môže byť predčasné

vymáhanie záväzkov u nositeľa zmenkového vzťahu, pri vyrovnaní alebo

konkurze, alebo pri predčasnom splatení záväzku vystaviteľom zmenky.

(2) Spätný predaj zmeniek vykoná pobočka za nominálnu hodnotu zmenky

zníženú o úrokovú zrážku (ďalej len „predajná cena zmenky“). Úroková

zrážka je úrok vypočítaný z nominálnej hodnoty zmenky a diskontnej

úrokovej sadzby odo dňa spätného predaja do dňa splatnosti zmenky.

(3) Pobočka pri spätnom predaji zmeniek

a) indosuje zmenky v tomto znení

„Za nás na rad (banky) bez postihu“, doplní odtlačok pečiatky

Národnej banky Slovenska, podpisy zamestnancov pobočky, miesto a dátum

spätného predaja,

b) vráti banke kópiu zoznamu zmeniek, ktoré banka ponúkala na

reeskont,

c) vystaví zoznam spätne predaných zmeniek; originál, na ktorom potvrdí

oprávnený zamestnanec banky fyzické prevzatie zmeniek, zostáva ako doklad

pobočke; kópiu zoznamu prevezme banka spolu s vrátenými zmenkami.

(4) Ak banka nemá v deň spätného predaja dostatok peňažných prostriedkov

na účte na splatenie záväzku, Národná banka Slovenska je oprávnená

vykonať inkaso sumy zodpovedajúcej predajnej cene zmenky a nákladom za

tento spôsob úhrady z účtu platobného styku tzv. clearingového účtu

banky.

(5) Ak deň spätného predaja zmeniek pripadne na deň pracovného voľna,

vykoná pobočka spätný predaj v takom termíne, aby do splatnosti zmeniek

zostalo mininálne 14 kalendárnych dní.

(6) Pobočka je oprávnená bez predchádzajúceho súhlasu banky navrhnúť

inkaso sumy zodpovedajúce predajnej cene zmeniek a vrátiť banke zmenky,

ak

a) v priebehu splatnosti zmeniek zistí nedodržanie podmienok

reeskontu,

b) niektorý z podnikateľských subjektov podpísaných na zmenkách

(vystaviteľ alebo akceptant) odmietne predložiť potrebné výkazy alebo

ďalšie doplňujúce údaje, ktoré si pobočka vyžiadala na posúdenie jeho

celkovej ekonomickej a finančnej situácie.

(7) Ak banka poruší rámcovú zmluvu Národná banka Slovenska je oprávnená

zastaviť vykonávanie zmenkových obchodov s bankou.

ŠTVRTÁ ČASŤ

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 6

(1) Zrušujú sa podmienky Národnej banky Slovenska zo dňa 17. augusta 1995

o vykonávaní nákupu zmeniek.

(2) Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia vo Vestníku NBS.

Vladimír Masár v. r.

guvernér

Vydávajúci odbor:

Odbor bankových obchodov

Vypracovala:

Ing. Renáta Huščavová č. tel. 513 2754

Prílohy č. 1 až 5 – len vo Vestníku NBS (resp. k

dispozícii ako súbor vo formáte .DOC skomprimovaný do formátu .ZIP).

Príloha č. 6

Základné prepočtové ukazovatele hodnotenia bonity zmenkových

subjektov


Vývoj v obdobiach
Por.

č.

Ukazovateľ Spôsob výpočtu Väzba na účtovné výkazy rok 199_ (ucelený

rok pred začiatkom

obchodu)

Štvrťrok pred

začiatkom

obchodu

1.

nasledujúci

štvrťrok

2.

nasledujúci

štvrťrok

Likvidita

S = súvaha,

VZ = výkaz zisku a strát

1. Krátkodobá likvidita Obežné aktíva / pasíva na krytie

obežných aktív

S = (C28+D55) /

(BIII.91+BIV.103+104+C105)

2. Úroveň rýchlolikvidných aktív Finančné aktíva na krátkodobé

cenné papiere / obežné aktíva

S = (CIV.51+BIII.25) / (C28+D55)

Solventnosť

3. Vybavenosť akciovým kapitálom Akciový kapitál / celkové aktíva S = AI.63 / 1

4. Úverová zadlženosť aktív Cudzie úverové zdroje / celkové

aktíva

S = BIV.101 / 1

5. Vybavenosť rezervami Rezervy na prev. činnosť / aktíva

bez hmotného a nehmotného

majetku

S = (AIII.71+BI.80) / (1-

(BI.4+BII.12)

Finančná efektívnosť

6. Čistá efektívnosť prev. činnosti Čistý výnos z prev. činnosti /

celkové výnosy

VZ = 29 / (I. až XVI.)

Výkonnosť

7. ROA Čistý výnos / celkové aktíva VZ = 60 / S = 1

8. Zisková marža z celkovej

prevádzkovej činnosti

(čistý výnos z prev. činnosti +

úrokové náklady) / celkové

výnosy

VZ = (29+42) / (I. až XVI.)

Kapacita splácania záväzkov

9. Koeficient splácania úverov Predpokladané zdroje vytvorené

na splátky / Splátkové povinnosti

čistý zisk po odvode do fondov +

CIV.51 / splatné úvery

10. Koeficient splácania všetkých

záväzkov

Predpokladané zdroje vytvorené

na splácanie záväzkov / Celkové

splatné záväzky

čistý zisk po odvode do fondov +

CIV.51 / celkové splatné záväzky