en en

Opatrenie NBS č. 1/1999

1

OPATRENIE

Národnej banky Slovenska

z 5. februára 1999,
ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č.

15/1998,

ktorým sa ustanovuje predkladanie výkazov bankami

a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska

Národná banka Slovenska podľa § 24 ods. 2 Zákona č. 21/1992 Zb. o

bankách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z.

z. ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 16. októbra 1998 č. 15, ktorým sa

ustanovuje predkladanie výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk

Národnej banke Slovenska, sa mení takto:

1. V § 2 ods. 1 sa mení termín predkladania Výkazu V(NBS)14-98 takto:

„V(NBS)14-98 denne do 9.00 h nasledujúceho prac. dňa

automatizovane“

2. V prílohe opatrenia NBS č. 15/1998 sa vzor výkazu V(NBS)14-98 – Denný

výkaz obratov na medzibankovom trhu nahrádza vzorom výkazu V(NBS)14-98 –

Denný výkaz obratov na medzibankovom trhu, ktorý je uvedený v prílohe

tohto opatrenia.

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. marca 1999.

Vladimír Masár v. r.
guvernér
Vydávajúci odbor:odbor štatistiky
Vypracoval:Ing. Jozef Moravčík, tel. č. 59533517

Prílohy – len vo Vestníku NBS

Denný výkaz obratov na medzibankovom trhu – V(NBS)14-98