en en

Opatrenie NBS č. 2/1999

2

OPATRENIE

Národnej banky Slovenska

z 30. októbra 1998,
ktorým sa vydávajú zoznamy skutočností tvoriacich predmet

štátneho tajomstva a služobného tajomstva v podmienkach Národnej banky

Slovenska

Národná banka Slovenska podľa § 4 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady

Slovenskej republiky č. 100/1996 Z. z. o ochrane štátneho tajomstva,

služobného tajomstva, o šifrovej ochrane informácií a o zmene a

doplnení Trestného zákona v znení neskorších predpisov po dohode s

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky ustanovuje:§1

Účel opatrenia

Účelom tohto opatrenia je vydať zoznamy skutočností tvoriacich predmet

štátneho tajomstva a služobného tajomstva v podmienkach Národnej banky

Slovenska.§2

Štátne tajomstvo

Zoznam skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva v podmienkach

Národnej banky Slovenska je uvedený v prílohe č. 1.§3

Služobné tajomstvo

Zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva v

podmienkach Národnej banky Slovenska je uvedený v prílohe č. 2.§ 4

Účinnosť

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho

vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.Vladimír Masár v. r.

guvernér

Vydávajúci útvar:odbor ochrany a bezpečnosti
Vypracoval:Ing. Jozef Nemčík, telefón 5953 3316

Poznámka:

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 11/1996, ktorým sa vydávajú

zoznamy skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva a služobného

tajomstva v podmienkach Národnej banky Slovenska (uverejnené v čiastke

19/1996 Vestníka NBS) a opatrenie Národnej banky Slovenska č. 16/1998,

ktorým sa vydávajú zoznamy skutočností tvoriacich predmet štátneho

tajomstva a služobného tajomstva v podmienkach Národnej banky Slovenska

(uverejnené v čiastke 20/1998 Vestníka NBS) nenadobudli platnosť ani

účinnosť, pretože neboli uverejnené oznámenia o ich vydaní v Zbierke

zákonov Slovenskej republiky.

Príloha č. 1 k opatreniu NBS č. 2/1999

ZOZNAM
skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva
v podmienkach Národnej banky Slovenska

a) Prehľad o osobitných zásobách peňažných prostriedkov pripravených na

brannú pohotovosť štátu a ich rozmiestnenie,

b) umiestnenie, preprava a spôsob zabezpečenia celkových štátnych zásob

drahých kovov umiestnených na území Slovenskej republiky a peňažných

prostriedkov v cudzej mene v hotovosti,

c) príprava vykonávania zásadných menových opatrení,

d) vojnový rozpočtový výhľad, návrh rozpočtu a súhrnné údaje o plnení

rozpočtu Slovenskej informačnej služby, Ministerstva vnútra Slovenskej

republiky, Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Správy štátnych

hmotných rezerv Slovenskej republiky,

e) informácie o dovoze a vývoze vojenskej techniky alebo iných

strategických materiálov, technológií a zariadení,

f) informácie o stave, rozsahu a spôsobe deblokácie špeciálnych vládnych

úverov,

g) ochrana objektov osobitnej dôležitosti vrátane vstupných kódov a

hesiel,

h) systém a opatrenia hospodárskej mobilizácie a jej pripravenosť,

vojnová organizácia Národnej banky Slovenska a dislokácia ústredia

Národnej banky Slovenska za brannej pohotovosti štátu,

i) súhrnný krízový plán Národnej banky Slovenska a ústredia na obdobie

brannej pohotovosti štátu,

j) režimové opatrenia na ochranu štátneho tajomstva vrátane systému

technického zabezpečenia,

k) medzinárodné rokovania a ich príprava vrátane rokovaní o zmluvných

dokumentoch, ak to ich povaha vyžaduje,

l) schválené medzinárodné zmluvy a protokoly, ak sa na tom zmluvné strany

dohodli.

Príloha č. 2 k opatreniu NBS č. 2/1999ZOZNAM
skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva
v podmienkach Národnej banky Slovenska

a) Údaje o osobitnom režime úschovy a minimálnom limite zásob peňažných

prostriedkov,

b) príkazy na zásielky peňažných prostriedkov, ktoré obsahujú termíny

zásielok (s výnimkou šifrovaných príkazov, zásielok poštou, zásielok

dopravnými prostriedkami banky v sídle prikazujúceho alebo odosielajúceho

miesta, samostatných zásielok mincí) a kniha dispozícií,

c) príkazy na prevoz zásob peňažných prostriedkov a iných hodnôt do času

ich realizácie,

d) údaje o preberaní a odovzdávaní peňažných prostriedkov a iných hodnôt

v Národnej banke Slovenska do času ich realizácie,

e) predpisy na zaisťovanie bezpečnosti pokladničnej prevádzky, úschovy a

presunov peňažných prostriedkov a iných hodnôt,

f) osobitné režimové opatrenia na použitie a manipuláciu s kľúčmi od

uschovacích miest,

g) ochrana peňažných prostriedkov v slovenskej mene a iných hodnôt pred

ich falšovaním a zneužitím (údaje o špeciálnych ochranách, ktorých

detekcia je možná len technickými prostriedkami Národnej banky

Slovenska),

h) súvaha odboru 07 Národnej banky Slovenska, výkazníctvo a štatistika

odboru 07 Národnej banky Slovenska pokiaľ obsahuje skutočnosti, ktoré

tvoria predmet služobného tajomstva,

i) účtový rozvrh odboru 07 Národnej banky Slovenska účtovej skupiny 20,

j) údaje o klientoch odboru 07 Národnej banky Slovenska týkajúce sa

nostro účtu Národnej banky Slovenska v Československej obchodnej banke,

a. s. vrátane obratov na zrkadlovom účte v Národnej banke Slovenska,

k) limity výdavkov Slovenskej informačnej služby a vojenského

spravodajstva,

l) súhrnné údaje o plnení rozpočtu generálneho riaditeľstva Zboru

väzenskej a justičnej stráže, veliteľstva Železničného vojska a

Železničnej polície,

m) režimové opatrenia týkajúce sa platobného styku klientov odboru 07

Národnej banky Slovenska,

n) dokumentácia súvisiaca s činnosťou poľných orgánov Národnej banky

Slovenska za brannej pohotovosti štátu,

o) stav a spôsob zabezpečenia ochrany guvernéra,

p) stav a spôsob zabezpečenia ochrany objektov a majetku Národnej banky

Slovenska vrátane režimových opatrení,

r) projektová dokumentácia zložiek komplexného ochranného systému

Národnej banky Slovenska podľa osobitného

predpisu1),1) Pokyn guvernéra Národnej banky Slovenska č. 0232/1994 o ochraneosôb a majetku Národnej banky Slovenska

s) systém a opatrenia hospodárskej mobilizácie a jej pripravenosť,

vojnová organizácia a dislokácia pobočiek Národnej banky Slovenska a

účelových organizačných jednotiek Národnej banky Slovenska na obdobie

brannej pohotovosti štátu,

t) krízový plán pobočiek Národnej banky Slovenska a účelových

organizačných jednotiek Národnej banky Slovenska na obdobie brannej

pohotovosti štátu,

u) údaje o objektoch osobitnej dôležitosti, ďalších objektoch a ich častí

dôležitých pre činnosť Národnej banky Slovenska,

v) výrobná a projektová dokumentácia k špeciálnym prepravným motorovým

vozidlám a režimové opatrenia na ich používanie,

w) komplexná projektová dokumentácia budovaných a existujúcich objektov

ústredia, pobočiek a expozitúr Národnej banky Slovenska, pokiaľ jej

neoddeliteľnou súčasťou je aj projektová dokumentácia komorových

trezorov, ak dokumentácia komorových trezorov tvorí samostatne

oddeliteľnú časť od komplexnej dokumentácie, tak predmetom služobného

tajomstva je len dokumentácia komorových trezorov (prísne strážená zóna),

x) príprava vykonávania menových opatrení na obdobie brannej pohotovosti

štátu,

y) výsledky auditu bezpečnosti informačných systémov a analýz informačnej

bezpečnosti,

z) medzinárodné dohody, správy a údaje týkajúce sa medzinárodných

rokovaní, obsahujúce utajované skutočnosti chránené podľa príslušných

medzivládnych dohôd a medzibankových dohovorov.