en en

Opatrenie NBS č. 3/1999

3

OPATRENIE

Národnej banky Slovenska

z 5. marca 1999,
o zrušení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 11/1998 o

devízovej pozícii bánk a pobočiek zahraničných bánk na menové

účely

Národná banka Slovenska podľa § 19 zákona Národnej rady Slovenskej

republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska a podľa § 15

zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov

ustanovuje:§ 1

Zrušuje sa opatrenie Národnej banky Slovenska zo 14. septembra 1998 č.

11 o devízovej pozícii bánk a pobočiek zahraničných bánk na menové

účely (oznámenie č. 323/1998 Z. z.).§ 2
Účinnosť

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho

vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.Vladimír Masár v. r.

guvernér

Vydávajúci útvar:odbor menovej politiky
Vypracoval:Ing. Renáta Konečná, tel. 5953 2570