en en

Opatrenie NBS č. 4/1999

4

OPATRENIE

Národnej banky Slovenska

z 5. marca 1999
o zrušení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 1/1996, ktorým sa

ustanovuje minimálna výška likvidných prostriedkov v znení neskorších

predpisov

Národná banka Slovenska podľa § 15 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v

znení neskorších predpisov ustanovuje:Čl. I

Zrušuje sa opatrenie Národnej banky Slovenska z 21. decembra 1995 č. 1,

ktorým sa ustanovuje minimálna výška likvidných prostriedkov (oznámenie

č. 61/1996 Z. z.) v znení opatrenia Národnej banky Slovenska z 18. júla

1996 č. 9 (oznámenie č. 228/1996 Z. z.), opatrenia Národnej banky

Slovenska z 24. októbra 1996 č. 14 (oznámenie č. 347/1997 Z. z.),

opatrenia Národnej banky Slovenska z 21. marca 1997 č. 2 (oznámenie č.

114/1997 Z. z.), opatrenia Národnej banky Slovenska z 23. júna 1997 č.

6 (oznámenie č. 185/1997 Z. z.) a opatrenia Národnej banky Slovenska z

27. augusta 1997 č. 8 (oznámenie č. 255/1997 Z. z.).Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. apríla 1999.Vladimír Masár v. r.

guvernér

Vydávajúci útvar:odbor bankových obchodov
Referenti:Ing. Svetlana Hušťavová, kl. 2751
Ing. Jozef Jankovics, kl. 2752