en en

Opatrenie NBS č. 5/1999

5

OPATRENIE

Národnej banky Slovenska

z 10. septembra 1999,


ktorým sa ustanovujú podmienky na usmerňovanie platobnej bilancie

Slovenskej republiky


Národná banka Slovenska podľa § 29 písm. b) zákona

Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke

Slovenska ustanovuje:

§ 1

(1) Za účelom vytvorenia podkladov na zostavenie platobnej bilancie

Slovenskej republiky a na základe systému členenia a kódovania finančných

transakcií (inkás a platieb) ustanovujú sa platobné tituly na inkasá a

platby v cudzej mene a slovenskej mene (ďalej len „platobné

tituly“) na platby tuzemcov cudzozemcom v cudzej mene a slovenskej

mene a na platby tuzemcov tuzemcom v cudzej mene (ďalej len

„platby“), na inkasá tuzemcov od cudzozemcov v cudzej mene a

slovenskej mene a na inkasá tuzemcov od tuzemcov v cudzej mene (ďalej len

„inkasá“), na prevody medzi cudzozemcami, na prevody cudzej

meny medzi tuzemcami.

(2) Tuzemci sú pri platbách cudzozemcom a tuzemcom povinní označiť účel

platby platobnými titulmi podľa zoznamu, ktorý tvorí prílohu tohto

opatrenia.

(3) Tuzemci na zabezpečenie označenia účelu inkás sú povinní oznámiť

cudzozemcom a tuzemcom v rámci platobnej inštrukcie platobný titul podľa

zoznamu, ktorý tvorí prílohu tohto opatrenia.

(4) Devízové miesta 1) kontrolujú správnosť a

zabezpečujú nápravu zistených nedostatkov pri používaní platobných

titulov v platobnom a zúčtovacom styku.

§ 2

Prípady, v ktorých sa vyžaduje devízové povolenie ustanovujú osobitné

predpisy2).

1) § 2 písm. o) bod 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej

republiky č. 202/ 1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a

dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v

znení neskorších predpisov.

2) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. v

znení neskorších predpisov a vyhláška Ministerstva financií Slovenskej

republiky a Národnej banky Slovenska č. 203/1995. Z. z., ktorou sa

vykonávajú niektoré ustanovenia Devízového zákona v znení neskorších

predpisov.

§ 3

Zrušuje sa opatrenie Národnej banky Slovenska zo 17. apríla 1998 č. 3,

ktorým sa ustanovujú podmienky na usmerňovanie platobnej bilancie

Slovenskej republiky (oznámenie č. 122/1998 Z. z.) v znení opatrenia

Národnej banky Slovenska z 25. septembra 1998 č. 12 (oznámenie č.

324/1998 Z. z.).

§ 4

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2000.


Marián Jusko v. r.

guvernér


Vydávajúci útvar:

Odbor bankových obchodov

Vypracoval:

Ing. Peter Fejko CSc. tel. 5953 2530

Príloha k opatreniu NBS č. 5/1999

PLATOBNÉ TITULY

Skupina 1 INKASÁ A PLATBY ZA TOVAR

Skupina 1 sa vzťahuje na inkasá a platby súvisiace s vývozom a dovozom

tovarov, spracovaním a opravami tovarov a dlhodobým prenájmom nad 12

mesiacov.

110 VÝVOZ TOVARU – inkasá za tovar v dohodnutej parite (vrátane úrokov

zahrnutých v cene tovaru) upravené o korigujúce položky (vratky, storná,

zľavy a pod.). V inkasách za tovar sú zahrnuté náklady na prepravu,

skladovanie, poistenie, provízie, montáže a iné, pokiaľ sú súčasťou ceny

tovaru. Do tohto platobného titulu sa nezahŕňa reexport.

112 FINANČNÝ PRENÁJOM (LEASING) – VÝVOZ – inkasá a prípadné platby

súvisiace s vývozom statkov formou ich dlhodobého prenájmu (nad 12

mesiacov) s následným predajom (prípadne vrátenie už uhradených splátok

pokiaľ nedôjde k následnému predaju). Nezahŕňajú sa inkasá a platby

súvisiace s prevádzkovým prenájmom (viď platobný titul 352).

120 DOVOZ TOVARU – platby za tovar v dohodnutej parite (vrátane úrokov

zahrnutých v cene tovaru) upravené o korigujúce položky (vratky, storná a

pod.). V platbách za tovar sú zahrnuté náklady na prepravu, skladovanie,

poistenie, provízie, montáže a iné, pokiaľ sú súčasťou ceny tovaru.

122 FINANČNÝ PRENÁJOM (LEASING) – DOVOZ – platby, prípadné inkasá

súvisiace s dovozom statkov formou ich dlhodobého prenájmu (nad 12

mesiacov) s následnou kúpou (príp. vrátenie už uhradených splátok, pokiaľ

nedôjde ku kúpe). Nezahŕňajú sa inkasá a platby súvisiace s prevádzkovým

prenájmom (viď platobný titul 352).

130 REEXPORT – inkasá a platby za dodávky tovaru, ktorý bol nakúpený a

dovezený zo zahraničia a bez následnej úpravy a zmeny vlastnej kvality

predaný a exportovaný. Ide o nepriamy reexport na rozdiel od priameho

reexportu na platobnom titule 320.

132 SPRACOVANIE A OPRAVY – inkasá a platby súvisiace so zhodnotením a

opravami tovaru, ktorý prekročil colnú hranicu. V prípade, ak tovar

neprekročil colnú hranicu, viď platobný titul 325.

199 OSTATNÉ POLOŽKY SKUPINY 1 – nezaraditeľné položky, ktoré vykazujú

znaky skupiny 1.

Skupina 2 DOPRAVNÉ SLUŽBY A CESTOVNÝ RUCH

Časť skupiny 2 *dopravné služby* sa týka dopravných služieb súvisiacich s

prepravou tovaru (s výnimkou nákladov zakalkulovaných do ceny tovaru,

napr. prepravné, skladné, poistné a pod. zahrnutých do skupiny 1) a

prepravou osôb.

Časť skupiny 2 *cestovný ruch* sa týka nákupu a predaja peňažných

prostriedkov v cudzej mene fyzickým a právnickým osobám, inkás a platieb

fyzických a právnických osôb v oblasti zahraničného cestovného ruchu.

NÁKLADNÁ DOPRAVA

210 ŽELEZNIČNÁ NÁKLADNÁ – inkasá a platby súvisiace so železničnou

prepravou tovaru.

215 NÁMORNÁ NÁKLADNÁ – inkasá a platby súvisiace s námornou prepravou

tovaru.

218 RIEČNA NÁKLADNÁ – inkasá a platby súvisiace s riečnou prepravou

tovaru.

220 LETECKÁ NÁKLADNÁ – inkasá a platby súvisiace s leteckou prepravou

tovaru.

222 AUTOMOBILOVÁ NÁKLADNÁ – inkasá a platby súvisiace s automobilovou

prepravou tovaru.

225 OSTATNÉ NÁKLADNÉ DOPRAVNÉ SLUŽBY – inkasá a platby súvisiace s

ostatnými druhmi dopravy (špedícia a pod.), daňové poplatky platené na

colnici z nákladnej dopravy. Vzťahuje sa rovnako na služby poskytované na

hraničných prechodoch, letiskách, prístavoch (napr. manipulácia s

nákladom, uskladnenie, balenie, záchranné akcie, služby lodivoda, údržba

dopravných zariadení a pod.).

230 ŽELEZNIČNÝ TRANZIT – inkasá a platby súvisiace s prepravou

zahraničného tovaru po železnici cez územie Slovenskej republiky.

232 AUTOMOBILOVÝ TRANZIT – inkasá a platby súvisiace s tranzitom tovaru

prostredníctvom automobilovej dopravy cez územie Slovenskej republiky.

235 POTRUBNÝ TRANZIT – inkasá a platby súvisiace s tranzitom tovaru

potrubím cez územie Slovenskej republiky.

238 OSTATNÝ TRANZIT – inkasá a platby súvisiace s tranzitom tovarov cez

územie Slovenskej republiky ostatnými dopravnými prostriedkami.

OSOBNÁ DOPRAVA

240 ŽELEZNIČNÁ OSOBNÁ – inkasá a platby súvisiace s prepravou osôb

železničnou dopravou.

242 AUTOBUSOVÁ OSOBNÁ – inkasá a platby súvisiace s prepravou osôb

autobusovou dopravou.

245 LETECKÁ OSOBNÁ – inkasá a platby súvisiace s prepravou osôb leteckou

dopravou.

250 OSTATNÁ OSOBNÁ DOPRAVA – inkasá a platby za ostatné druhy osobnej

dopravy (t. j. napr. riečnu, námornú a pod.).

255 OSTATNÉ OSOBNÉ DOPRAVNÉ SLUŽBY – inkasá a platby za ďalšie služby

poskytované na letiskách, v prístavoch, na hraničných prechodoch a inde.

CESTOVNÝ RUCH

Platobné tituly 260 až 299 sa týkajú iba cestovného ruchu. Šeky, zmenky,

nákupy cudzej meny vzťahujúce sa k obchodnej činnosti sú označované

platobnými titulmi podľa povahy transakcie.

260 NÁKUP CUDZEJ MENY ZA HOTOVOSŤ – inkasá za nákup valút a šekov v

cudzej mene za slovenskú menu vo forme bankoviek, mincí a šekov, s

výnimkou nákupov uskutočňovaných s mimobankovými zmenárňami – viď PT 285.

261 NÁKUP CUDZEJ MENY S PRIPÍSANÍM NA ÚČET FYZICKEJ OSOBY V SK – inkasá

za nákup valút a šekov v cudzej mene za slovenskú menu s pripísaním

zamenenej čiastky na korunový účet tuzemcov a cudzozemcov.

262 NÁKUP CUDZEJ MENY S PRIPÍSANÍM NA ÚČET PRÁVNICKEJ OSOBY V SK – inkasá

za nákup valút a šekov v cudzej mene za slovenskú menu s pripísaním

zamenenej čiastky na korunový účet tuzemcov a cudzozemcov.

263 VKLADY A VÝBERY CUDZEJ MENY NA ÚČTE FYZICKEJ OSOBY – vklady a výbery

hotovosti z devízových účtov fyzických osôb tuzemcov a cudzozemcov.

264 VKLADY A VÝBERY CUDZEJ MENY NA ÚČTE PRÁVNICKEJ OSOBY – vklady a

výbery hotovosti z devízových účtov právnických osôb tuzemcov a

cudzozemcov.

265 PREDAJ CUDZEJ MENY ZA HOTOVOSŤ – platby za predaj valút a šekov v

cudzej mene za slovenskú menu vo forme bankoviek, mincí a šekov s

výnimkou predajov uskutočňovaných mimobankovými zmenárňami – viď PT 285.

266 PREDAJ CUDZEJ MENY S ODPÍSANÍM Z ÚČTU FYZICKEJ OSOBY V SK – platby za

predaj valút a šekov v cudzej mene za slovenskú menu s odpísaním

zamenenej čiastky z korunového účtu tuzemcov a cudzozemcov.

267 PREDAJ CUDZEJ MENY Z ODPÍSANÍM Z ÚČTU PRÁVNICKEJ OSOBY V SK – platby

za predaj valút a šekov v cudzej mene za slovenskú menu s odpísaním

zamenenej čiastky z korunového účtu tuzemcov a cudzozemcov.

270 AKTÍVNY CESTOVNÝ RUCH – inkasá fyzických a právnických osôb (cestovné

kancelárie, hotely a iné) spojené s poskytovanými službami v oblasti

cestovného ruchu (bezhotovostné a hotovostné zúčtovanie). Na strane

platieb sa vykazujú prípadné vratky.

275 PASÍVNY CESTOVNÝ RUCH – platby fyzických a právnických osôb (cestovné

kancelárie, hotely a iné) spojené s prijímanými službami v oblasti

cestovného ruchu (bezhotovostné a hotovostné zúčtovanie). Na strane inkás

sa vykazujú prípadné vratky.

285 MIMOBANKOVÉ ZMENÁRNE – inkasá, príp. platby za nákup, príp. predaj

peňažných prostriedkov v cudzej mene od mimobankových zmenární.

295 TRANSAKCIE Z POUŽITIA PLATOBNÝCH KARIET – inkasá a platby plynúce zo

zúčtovania platobných kariet.

299 OSTATNÉ POLOŽKY SKUPINY 2 – nezaraditeľné položky, ktoré vykazujú

znaky skupiny 2.

Skupina 3 INÉ SLUŽBY

Skupina 3 sa týka transakcií súvisiacich s poskytovaním všetkých druhov

služieb obchodnej a neobchodnej povahy s výnimkou dopravných služieb a

cestovného ruchu.

310 POŠTOVÉ SLUŽBY – inkasá a platby súvisiace s poštovými službami.

312 TELEKOMUNIKAČNÉ A RÁDIOKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY – inkasá a platby súvisiace

s telekomunikačnými a rádiokomunikačnými službami.

315 STAVEBNÉ A MONTÁŽNE PRÁCE – inkasá a platby za stavebné a montážne

práce vrátane projektovej prípravy (s výnimkou stavebných a montážnych

nákladov zahrnutých v cene tovaru). 320 ZISKOVÉ OPERÁCIE S TOVAROM –

inkasá a platby za tovar, ktorý bol v zahraničí nakúpený a opäť predaný

bez toho, aby prekročil tuzemskú hranicu a nebol colne odbavený v

tuzemsku (priamy reexport).

325 SPRACOVATEĽSKÉ SLUŽBY A OPRAVY – inkasá a platby za zhodnotenie a

opravy tovaru, ktorý je vo vlastníctve subjektu inej krajiny a ktorý

neprekročil colnú hranicu.

330 NEŽIVOTNÉ POISTENIE – inkasá a platby za poistenie majetku a osôb, t.

j. všetky druhy poistenia s výnimkou poistenia zahrnutého v cene tovaru a

služieb, životného a dôchodkového poistenia (ide o poistenie, náhrada

škôd sa zachytáva na PT 613 a PT 614).

333 ŽIVOTNÉ POISTENIE – inkasá a platby za životné poistenie (ide o

poistenie, náhrada škôd sa zachytáva na PT 615).

334 DÔCHODKOVÉ POISTENIE – inkasá a platby za dôchodkové poistenie (ide o

poistenie, náhrada škôd sa zachytáva na PT 618).

335 FINANČNÉ SLUŽBY – inkasá a platby za finančné služby (okrem úrokov)

poskytované bankami a inými finančnými inštitúciami s výnimkou platobných

titulov 330 a 334. Ide o služby vo vzťahu ku klientom a bankám (poplatky

za sprostredkovateľské služby, služby súvisiace s otvorením akreditívu, s

vedením účtov, správou cenných papierov a pod).

340 REKLAMA – inkasá a platby za reklamnú, propagačnú a inzertnú službu,

prieskum trhu a prieskum verejnej mienky.

345 PRÁVNE, ÚČTOVNÍCKE A PORADENSKÉ SLUŽBY – inkasá a platby za

poskytované právne, účtovnícke, audítorské, konzultačné, manažérske,

tlmočnícke a prekladateľské služby.

348 NÁJOMNÉ Z NEHNUTEĽNOSTÍ – inkasá a platby za prenájom budov a bytov

(napr. sezónne nájomné).

350 PRENÁJOM NEHMOTNÝCH STATKOV – inkasá a platby za prenájom filmov,

zvukových a obrazových záznamov a iných nehmotných statkov.

352 PRENÁJOM STROJOV A ZARIADENÍ – inkasá a platby za krátkodobý prenájom

strojov a zariadení do 12 mesiacov (dlhodobý prenájom nad 12 mesiacov sa

zahŕňa do skupiny 1).

355 VÝSKUM A VÝVOJ – inkasá a platby za poskytované služby v oblasti

základného a aplikovaného výskumu a vývoja.

360 AUTORSKÉ HONORÁRE, LICENČNÉ POPLATKY A INÉ – inkasá a platby

súvisiace so službami za využívanie nehmotných, nevýrobných, nefinančných

aktív a vlastníckych práv, ako napr. patenty, ochranné známky, autorské a

nakladateľské práva, priemyselné vzory, výrobné postupy a iné. (V prípade

nákupu a predaja nehmotných, nevýrobných, nefinančných aktív a

vlastníckych práv, viď PT 650.)

365 SLUŽBY VÝPOČTOVEJ TECHNIKY A INFORMAČNÉ – inkasá a platby za

akékoľvek služby poskytované v oblasti výpočtovej techniky a v oblasti

informácií (služby poskytované tlačovými a inými agentúrami, predplatné

novín a časopisov) a zapožičanie software, pri ktorom neprišlo k zmene

vlastníctva.

370 DIPLOMATICKÉ ZASTÚPENIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY V ZAHRANIČÍ – platby,

prípadne vratky peňažných prostriedkov v súvislosti s činnosťou

diplomatických a konzulárnych zastúpení v zahraničí (netýka sa nákupov

pozemkov a nehnuteľností).

372 ZAHRANIČNÉ DIPLOMATICKÉ ZASTÚPENIA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE – inkasá,

prípadne vratky peňažných prostriedkov v súvislosti s činnosťou

diplomatických a konzulárnych zastúpení cudzích štátov (netýka sa nákupu

pozemkov a nehnuteľností).

375 VLÁDNE PRÍJMY A VÝDAVKY – inkasá a platby v súvislosti so štátnymi

platbami, vrátane účasti v jednotkách OSN, NATO a pod.

378 SPROSTREDKOVATEĽSKÉ SLUŽBY – inkasá a platby za sprostredkova- teľské

služby, napr. provízie s výnimkou služieb sprostredkovaných bankami a

finančnými inštitúciami.

380 SLUŽBY OBCHODNEJ POVAHY – inkasá a platby za služby obchodnej povahy

(ako napr. odborné expertízy, veľtrhy, výstavy obchodného charakteru a

iné) a inde neuvedené služby.

382 AUDIOVIZUÁLNE SLUŽBY – inkasá a platby vzťahujúce sa k filmu,

televízii, rozhlasu, magnetickým záznamom a pod.

385 SLUŽBY V OBLASTI VZDELÁVANIA, KULTÚRY, ZÁBAVY, ŠPORTU A REKREÁCIE –

inkasá a platby súvisiace so službami zameranými na vzdelávaciu,

kultúrnu, športovú, rekreačnú, zábavnú a inú činnosť (napr. prednášky,

sympózia, kongresy, výstavy a pod.).

388 SLUŽBY V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA – inkasá a platby súvisiace s

lekárskym ošetrením a kúpeľnou liečbou.

390 TECHNICKÉ SLUŽBY – inkasá a platby vzťahujúce sa k službám

technického charakteru (napr. stavebný dozor, konštrukcia, architektúra,

dizajn a pod.). 392 SLUŽBY V OBLASTI ŤAŽOBNÉHO A SPRACOVATEĽSKÉHO

PRIEMYSLU – inkasá a platby súvisiace s ťažbou a spracovaním surovín

(geologický prieskum, ťažba surovín, ťažba dreva, jadrový odpad).

Nezahŕňajú sa inkasá a platby za právo ťažiť nerastné suroviny, využívať

vnútrozemské vody a pod. (viď PT 550).

395 ZASTÚPENIE SLOVENSKÝCH FIRIEM V ZAHRANIČÍ – inkasá a platby súvisiace

s nákladmi na reprezentáciu firiem. Nezahŕňajú sa náklady na mzdy, ktoré

patria do skupiny 4.

397 ZASTÚPENIE ZAHRANIČNÝCH FIRIEM V SLOVENSKEJ REPUBLIKE – inkasá a

platby súvisiace s nákladmi na reprezentáciu firiem. Nezahŕňajú sa

náklady na mzdy, ktoré patria do skupiny 4.

399 OSTATNÉ POLOŽKY SKUPINY 3 – nezaraditeľné položky, ktoré vykazujú

znaky skupiny 3.

Skupina 4 PRACOVNÉ PRÍJMY

Skupina 4 sa týka prevodov prostriedkov získaných za pracovnú činnosť.

410 PREVODY PRACOVNÝCH PRÍJMOV – prevody miezd, platov a iných odmien

získaných fyzickými osobami počas pracovného pobytu v zahraničí (týka sa

tuzemcov v zahraničí a cudzozemcov v Slovenskej republike). Týka sa i

prípadov, kedy slovenská firma zamestnáva cudzozemcov s miestom výkonu

práce v zahraničí.

499 OSTATNÉ POLOŽKY SKUPINY 4 – nezaraditeľné položky, ktoré vykazujú

znaky skupiny 4.

Skupina 5 DÔCHODKY Z MAJETKU A PODNIKANIA

Skupina 5 sa týka inkás a platieb vyjadrujúcich dôchodky plynúce medzi

tuzemcami a cudzozemcami z finančných aktív a pasív.

510 VÝNOSY Z PRIAMYCH INVESTÍCIÍ – inkasá a platby súvisiace s prevodom

podielu na zisku priamej investície určeného na rozdelenie (t. j.

dividendy, tantiémy) a ďalšie formy podielu na zisku (napr. čistý výnos z

prenájmu nehnuteľností).

520 VÝNOSY Z PORTFÓLIOVÝCH INVESTÍCIÍ – inkasá a platby súvisiace s

prevodmi výnosov z portfóliových investícií (ide o výnosy z portfóliových

investícií viažucich sa k platobným titulom PT 718 a PT 818).

530 ÚROKY – PRIAME INVESTÍCIE – inkasované a platené úroky z úverov

poskytovaných a prijímaných v rámci priamych investícií. 531 ÚROKY –

PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE – KRÁTKODOBÉ – inkasované a platené úroky z

poskytovaných a prijímaných portfóliových investícií (napr. obligácií),

krátkodobé s pôvodnou dobou splatnosti kratšou ako 1 rok vrátane (ide o

výnosy z portfóliových investícií viažucich sa k platobným titulom PT

720, 725 a PT 820, 825).

532 ÚROKY – PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE – STREDNODOBÉ A DLHODOBÉ – inkasované

a platené úroky z poskytovaných a prijímaných portfóliových investícií

(napr. obligácií, finančných derivátov – úrokové swapy), stredno a

dlhodobých s pôvodnou dobou splatnosti dlhšou ako 1 rok (ide o výnosy z

portfóliových investícií viažucich sa k platobným titulom PT 722 a PT

822).

533 ÚROKY Z KRÁTKODOBÝCH FINANČNÝCH ÚVEROV – inkasované a platené úroky z

krátkodobých finančných úverov poskytovaných a prijímaných vo vzťahu k

zahraničným bankám a zahraničným finančným inštitúciám a iným zahraničným

subjektom. Zahŕňajú sa aj úroky z vládnych úverov.

535 ÚROKY ZO STREDNODOBÝCH A DLHODOBÝCH FINANČNÝCH ÚVEROV – inkasované a

platené úroky zo strednodobých a dlhodobých finančných úverov

poskytovaných a prijímaných vo vzťahu k zahraničným bankám a zahraničným

finančným inštitúciám a iným subjektom. Zahŕňajú sa aj úroky z vládnych

úverov.

540 OSTATNÉ KRÁTKODOBÉ ÚROKY – inkasované a platené úroky z krátkodobých

depozít a termínovaných obchodov krátkodobého charakteru.

545 OSTATNÉ STREDNODOBÉ A DLHODOBÉ ÚROKY – inkasované a platené úroky zo

strednodobých a dlhodobých depozít a termínovaných obchodov strednodobého

a dlhodobého charakteru.

550 DÔCHODKY Z PÔDY – inkasá a platby vyplývajúce z vlastníctva pôdy, t.

j. nájomné z pôdy poľnohospodárskej, zastavanej, z využívania voľného

priestranstva, z pôdy lesnej, z využívania vnútrozemských vôd a

pozemských aktív, t. j. za právo ťažiť nerastné zdroje.

599 OSTATNÉ POLOŽKY SKUPINY 5 – nezaraditeľné položky, ktoré vykazujú

znaky skupiny 5.

Skupina 6 JEDNOSTRANNÉ PREVODY

Skupina 6 sa týka bežných a kapitálových prevodov jednostranného

charakteru.

612 DEDIČSTVÁ A DARY – inkasá a platby v súvislosti s prevodom dedičstva

a darov bez ohľadu na ich výšku.

613 PREVODY FYZICKÝCH OSÔB – inkasá a platby v súvislosti s prevodom

prostriedkov fyzickým osobám (napr. podpory, odškodnenia, náhrady z

neživotného poistenia a lotérie).

614 PREVODY PRÁVNICKÝCH OSÔB – inkasá a platby v súvislosti s prevodom

prostriedkov právnickým osobám (napr. podpory, odškodnenia, náhrady z

neživotného poistenia).

615 VENÁ, VÝŽIVNÉ, POPLATKY ZA ŠTUDIJNÝ POBYT A SEMINÁRE – inkasá a

platby plynúce z prevodu čiastok na výživné, vená a poplatky za študijný

pobyt a semináre. Zahŕňajú sa aj náhrady zo životného poistenia.

618 DÔCHODKY – inkasá a platby vyplývajúce zo starobných a iných

dôchodkov.

620 PRÍSPEVKY MEDZINÁRODNÝM ORGANIZÁCIÁM Z ROZPOČTU – inkasá a platby v

súvislosti s príspevkami medzinárodným organizáciám z rozpočtových

prostriedkov (okrem podielov v medzinárodných menových a finančných

organizáciách, ktoré sú zaznamenávané na PT 770).

622 PRÍSPEVKY MEDZINÁRODNÝM ORGANIZÁCIÁM MIMO ROZPOČET – inkasá a platby

v súvislosti s príspevkami medzinárodným organizáciám z iných než

rozpočtových prostriedkov (okrem podielov v medzinárodných menových a

finančných organizáciách, ktoré sú zaznamenávané na PT 770).

625 PREVODY V SÚVISLOSTI S VYSŤAHOVANÍM – inkasá a platby v súvislosti s

migráciou obyvateľstva.

628 ZAHRANIČNÁ POMOC NEINVESTIČNÉHO CHARAKTERU – inkasá a platby v

súvislosti s dobrovoľnými príspevkami medzinárodným a nevládnym

inštitúciám (napríklad charitatívne, vedecké a kultúrne inštitúcie),

poskytovanými subvenciami, štipendiami a ďalšími formami finančnej pomoci

neinvestičného charakteru.

629 NEINVESTIČNÉ DOTÁCIE – inkasá a platby v súvislosti s nenávratnými

dotáciami bankám a firmám určené výhradne na prevádzkové účely

(nezahŕňajú sa pôžičky a prostriedky na navýšenie základného imania a

pod.).

631 VLÁDNA ZAHRANIČNÁ POMOC INVESTIČNÉHO CHARAKTERU – inkasá a platby

plynúcich od vlád za zničenie, resp. poškodenie hmotného investičného

majetku (napr. budovy a stavby, stroje a zariadenia, chovné zvieratá a

pestované trvalé porasty – vinice, sady, chmeľnice), resp. nehmotného

investičného majetku (geologický prieskum, počítačový software, originály

zábavnej, literárnej a umeleckej činnosti a ostatný nehmotný investičný

majetok) vojenskými akciami, politickými udalosťami alebo prírodnými

katastrofami (povodne a pod.).

632 NEVLÁDNA ZAHRANIČNÁ POMOC INVESTIČNÉHO CHARAKTERU – inkasá a platby

plynúce od nevládnych subjektov za zničenie, resp. poškodenie hmotného

investičného majetku (napr. budovy a stavby, stroje a zariadenia, chovné

zvieratá a pestované trvalé porasty – vinice, sady, chmeľnice), resp.

nehmotný investičný majetok (geologický prieskum, počítačový software,

originály zábavnej, literárnej a umeleckej činnosti a ostatný nehmotný

investičný majetok) vojenskými akciami, politickými udalosťami alebo

prírodnými katastrofami (povodne a pod.).

634 VLÁDNE INVESTIČNÉ GRANTY (DOTÁCIE) – inkasá a platby súvisiace s

investičnými príspevkami plynúcimi od vlád, ktoré slúžia na financovanie

hmotného a nehmotného investičného majetku.

635 NEVLÁDNE INVESTIČNÉ GRANTY (DOTÁCIE) – inkasá a platby súvisiace s

investičnými príspevkami plynúcimi od nevládnych subjektov, (napr. od

podnikov, domácností), ktoré slúžia na financovanie hmotného a nehmotného

investičného majetku.

637 PROGRAM PHARE – inkasá a platby súvisiace so zahraničnou pomocou v

oblasti programu PHARE.

640 POKUTY, PENÁLE – inkasá a platby v súvislosti s platením pokút,

penále, súdnych výloh, súdnych poplatkov a ostatných sankčných postihov.

645 DANE Z DÔCHODKOV A MAJETKU – inkasá a platby súvisiace s daňou z

príjmov (daň z individuálnych príjmov, alebo z príjmov domácností), zisku

(daň zo zisku korporácií, daň zo zisku z majetku a daň z výhier z lotérií

a pod.) a kapitálových výnosov (dane platené pravidelne z vlastníctva

alebo z používania pôdy a budov).

646 DANE Z KAPITÁLU – inkasá a platby súvisiace s daňami z kapitálu,

ktoré zahrňujú dane vyberané nepravidelne a veľmi zriedkavo z hodnoty

aktív alebo čistého majetku vlastneného ekonomickými subjektami, alebo z

hodnoty aktív, ktoré sú predmetom prevodov medzi ekonomickými subjektami.

650 NÁKUP A PREDAJ PATENTOV, LICENCIÍ – inkasá a platby súvisiace s

nákupom a predajom nehmotných nevýrobných nefinančných aktív a

vlastníckych práv, ako napr. patenty, ochranné známky, autorské a

nakladateľské práva, priemyslové vzory, výrobné postupy a iné.

690 OSTATNÉ POLOŽKY SKUPINY 6 – nezaraditeľné položky, ktoré vykazujú

znaky skupiny 6.

695 NEŠPECIFIKOVANÉ POLOŽKY PLATOBNÝCH TITULOV SKUPÍN 1 AŽ 6 –

nezaraditeľné inkasá zo zahraničia, ktoré vykazujú znaky platobných

titulov skupín 1 až 6.

Skupina 7 TRANSAKCIE S FINANČNÝMI AKTÍVAMI VO VZŤAHU K ZAHRANIČIU

Skupina 7 sa týka transakcií s finančnými aktívami, ktoré majú vzťah k

zahraničiu.

710 ZAHRANIČNÉ PRIAME INVESTÍCIE – AKCIE – inkasá a platby za nákup a

predaj zahraničných akcií tuzemcami. Ide o priamu investíciu, t. j. keď

priamy investor (tuzemec) vlastní alebo získa najmenej 10 % podielu na

základnom imaní cudzozemca (podniku priamej investície) alebo najmenej 10

% hlasovacích práv.

712 ZAHRANIČNÉ PRIAME INVESTÍCIE – OSTATNÁ MAJETKOVÁ ÚČASŤ – inkasá a

platby súvisiace s navýšením, resp. znížením majetkovej účasti tuzemcov v

zahraničí (s výnimkou akcií). Ide o priamu investíciu, t. j. keď priamy

investor (tuzemec) vlastní alebo získa najmenej 10 % podielu na základnom

imaní cudzozemca (podniku priamej investície) alebo najmenej 10 %

hlasovacích práv.

713 ZAHRANIČNÉ PRIAME INVESTÍCIE – AKCIE DO 10 % – inkasá a platby za

nákup a predaj zahraničných akcií tuzemcami, ktoré nepresahujú 10 %

podielu na základnom imaní cudzozemca – priameho investora, ktorý vlastní

najmenej 10 % podielu na základnom imaní tuzemca (podniku priamej

investície).

714 ZAHRANIČNÉ PRIAME INVESTÍCIE – OSTATNÁ MAJETKOVÁ ÚČASŤ DO 10 % –

inkasá a platby súvisiace s navýšením, resp. znížením majetkovej účasti

tuzemcov, ktorá nepresahuje 10 % podielu na základnom imaní cudzozemca –

priameho investora, ktorý vlastní najmenej 10 % podielu na základnom

imaní tuzemca (podniku priamej investície).

715 ZAHRANIČNÉ PRIAME INVESTÍCIE – ÚVERY POSKYTNUTÉ PRIAMYMI INVESTORMI

(TUZEMCAMI) – čerpanie a splácanie úverov, ktoré poskytuje priamy

investor (tuzemec) podniku priamej investície (cudzozemcovi).

716 ZAHRANIČNÉ PRIAME INVESTÍCIE – ÚVERY POSKYTNUTÉ PODNIKMI PRIAMEJ

INVESTÍCIE (TUZEMCAMI) – čerpanie a splácanie úverov, ktoré poskytuje

podnik priamej investície (tuzemec) priamemu investorovi (cudzozemcovi).

718 ZAHRANIČNÉ PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE – AKCIE – inkasá a platby za nákup

a predaj zahraničných akcií tuzemcami. Ide o portfóliovú investíciu, t.

j. keď podiel investora (tuzemca) na základnom imaní cudzozemca je menší

ako 10 %.

720 ZAHRANIČNÉ CENNÉ PAPIERE KRÁTKODOBÉ – inkasá a platby za nákup a

predaj zahraničných cenných papierov (s výnimkou akcií) so splatnosťou do

1 roka (napr. zmenky, commercial papers, pokladničné a iné poukážky,

bankové akcepty, depozitné certifikáty). Ďalej sa sem zaraďujú aj dohody

o spätnom predaji – REPO – krátkodobé.

722 ZAHRANIČNÉ CENNÉ PAPIERE STREDNODOBÉ A DLHODOBÉ – inkasá a platby za

nákup a predaj zahraničných cenných papierov (s výnimkou akcií). Ide o

úverové cenné papiere so splatnosťou nad 1 rok (napr. obligácie,

dlhopisy). Ďalej sa sem zaraďujú aj dohody o spätnom predaji – REPO –

strednodobé a dlhodobé.

725 FINANČNÉ DERIVÁTY – inkasá a platby plynúce z operácií s finančnými

derivátmi (prémie za opcie, margins u futures a ďalšie poplatky súvisiace

s finančnými derivátmi, napr. poplatky za menové swapy) okrem

vysporiadania podkladového nástroja, ktorý sa zaradí do príslušného

platobného titulu podľa charakteru uskutočnenej operácie.

735 NÁKUP A PREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ V ZAHRANIČÍ – inkasá a platby v

súvislosti s nákupom a predajom nehnuteľností tuzemcami v zahraničí.

740 POSKYTNUTÉ ÚVERY KRÁTKODOBÉ FINANČNÉ – čerpanie a splácanie úverov

poskytnutých cudzozemcovi na dobu kratšiu než 1 rok vrátane.

741 FAKTORING – inkasá a platby súvisiace s odkúpenými krátkodobými

vývoznými pohľadávkami.

745 POSKYTNUTÉ ÚVERY STREDNODOBÉ A DLHODOBÉ FINANČNÉ – čerpanie a

splácanie úverov poskytnutých cudzozemcovi na dobu dlhšiu než 1 rok.

746 FORTFAITING – inkasá a platby súvisiace s odkúpenými strednodobými a

dlhodobými vývoznými pohľadávkami.

750 VKLADY BEŽNÉ A KRÁTKODOBÉ – inkasá a platby v súvislosti s vkladmi a

výbermi z účtov bánk v zahraničí so splatnosťou do 1 roka vrátane.

755 VKLADY STREDNODOBÉ A DLHODOBÉ – inkasá a platby v súvislosti s

vkladmi a výbermi z účtov bánk v zahraničí so splatnosťou nad 1 rok.

760 KONVERZIE, ARBITRÁŽE A ĎALŠIE OPERÁCIE – inkasá a platby plynúce zo

ziskových a ďalších operácií s devízovými hodnotami (cudzie meny,

zahraničné cenné papiere, zlato). Zahŕňajú dealingové operácie na účtoch

bánk v zahraničí vrátane predaja a nákupu cudzej meny za Sk.

769 DEVÍZOVÉ OBCHODY S NBS – inkasá a platby za nákup a predaj peňažných

prostriedkov v cudzej mene od NBS za Sk realizované na nostrách bánk v

zahraničí.

770 ČLENSKÉ PODIELY V MEDZINÁRODNÝCH ORGANIZÁCIÁCH – platby za členské

podiely v medzinárodných menových a finančných organizáciách.

790 – TUZEMSKÉ PLATBY REALIZOVANÉ CEZ ZAHRANIČNÉ NOSTRÁ – inkasá a platby

za tovar a služby, za ostatné pohľadávky a záväzky a prevody medzi

tuzemcami v cudzej mene realizované na nostrách bánk v zahraničí.

795 DOTÁCIE A ODVODY Z POKLADNÍC – inkasá a platby v súvislosti s

dotáciami a odvodmi do pokladníc.

799 OSTATNÉ POLOŽKY SKUPINY 7 – inkasá a platby v súvislosti s ostatnými

transakciami vykazujúcimi znaky skupiny 7.

Skupina 8 TRANSAKCIE S FINANČNÝMI PASÍVAMI VO VZŤAHU K ZAHRANIČIU

Skupina 8 sa týka transakcií s finančnými pasívami, ktoré majú vzťah k

zahraničiu.

810 TUZEMSKÉ PRIAME INVESTÍCIE – AKCIE – inkasá a platby za nákup a

predaj tuzemských akcií cudzozemcovi. Ide o priamu investíciu, keď priamy

investor (cudzozemec) vlastní alebo získa najmenej 10 % podielu na

základnom imaní tuzemca (podniku priamej investície) alebo najmenej 10 %

hlasovacích práv.

812 TUZEMSKÉ PRIAME INVESTÍCIE – OSTATNÁ MAJETKOVÁ ÚČASŤ – inkasá a

platby súvisiace s navýšením, resp. znížením majetkovej účasti v tuzemsku

s výnimkou akcií. Ide o priamu investíciu, t. j. keď priamy investor

(cudzozemec) vlastní alebo získa najmenej 10 % podielu na základnom imaní

tuzemca (podniku priamej investície) alebo najmenej 10 % hlasovacích

práv.

813 TUZEMSKÉ PRIAME INVESTÍCIE – AKCIE DO 10 % – inkasá a platby za nákup

a predaj tuzemských akcií cudzozemcovi, nepresahujúcich 10 % podielu na

základnom imaní tuzemca – priameho investora, ktorý vlastní najmenej 10 %

podielu na základnom imaní cudzozemca (podniku priamej investície).

814 TUZEMSKÉ PRIAME INVESTÍCIE – OSTATNÁ MAJETKOVÁ ÚČASŤ DO 10 % – inkasá

a platby súvisiace s navýšením, resp. znížením majetkovej účasti

cudzozemcov v tuzemsku, ktorá nepresahuje 10 % podielu na základnom imaní

tuzemca – priameho investora, ktorý vlastní najmenej 10 % podielu na

základnom imaní cudzozemca (podniku priamej investície).

815 TUZEMSKÉ PRIAME INVESTÍCIE – ÚVERY PRIJATÉ PODNIKMI PRIAMEJ

INVESTÍCIE (TUZEMCAMI) – čerpanie a splácanie úverov, ktoré poskytuje

priamy investor (cudzozemec) podniku priamej investície (tuzemcovi).

816 TUZEMSKÉ PRIAME INVESTÍCIE – ÚVERY PRIJATÉ PRIAMYMI INVESTORMI

(TUZEMCAMI) – čerpanie a splácanie úverov, ktoré poskytuje podnik priamej

investície (cudzozemec) priamemu investorovi (tuzemcovi).

818 TUZEMSKÉ PORTFÓLIOVÉ INVESTÍCIE – AKCIE – inkasá a platby za nákup a

predaj tuzemských akcií cudzozemcami. Ide o portfóliovú investíciu, t. j.

keď podiel investora (cudzozemca) na základnom imaní tuzemca je menší než

10 %.

820 TUZEMSKÉ CENNÉ PAPIERE KRÁTKODOBÉ – inkasá a platby za nákup a predaj

tuzemských cenných papierov (s výnimkou akcií) so splatnosťou do 1 roka

(napr. zmenky, commerical papers, pokladničné a iné poukážky, bankové

akcepty, depozitné certifikáty).

822 TUZEMSKÉ CENNÉ PAPIERE STREDNODOBÉ A DLHODOBÉ – inkasá a platby na

nákup a predaj tuzemských cenných papierov (úverové cenné papiere – napr.

obligácie so splatnosťou nad 1 rok, dlhopisy) s výnimkou akcií.

825 FINANČNÉ DERIVÁTY – inkasá a platby plynúce z operácií s finančnými

derivátmi (prémie za opcie, margins u futures a ďalšie poplatky súvisiace

s finančnými derivátmi, napr. poplatky za menové swapy) okrem

vysporiadania podkladového nástroja, ktorý sa zaradí do príslušného

platobného titulu podľa charakteru uskutočnenej operácie.

835 NÁKUP A PREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ V TUZEMSKU – inkasá a platby súvisiace s

nákupom a predajom nehnuteľností cudzozemcami v tuzemsku v rozsahu

vymedzenom devízovým zákonom.

840 PRIJATÉ ÚVERY KRÁTKODOBÉ FINANČNÉ – čerpanie a splácanie úverov

prijatých od cudzozemcov na dobu kratšiu než 1 rok vrátane.

845 PRIJATÉ ÚVERY STREDNODOBÉ A DLHODOBÉ FINANČNÉ – čerpanie a splácanie

úverov prijatých od cudzozemcov na dobu dlhšiu než 1 rok.

850 VKLADY BEŽNÉ A KRÁTKODOBÉ – inkasá a platby v súvislosti s vkladmi a

výbermi z účtov zahraničných bánk, resp. účtov cudzozemcov so splatnosťou

1 roka vrátane.

855 VKLADY STREDNODOBÉ A DLHODOBÉ – inkasá a platby v súvislosti s

vkladmi a výbermi z účtov zahraničných bánk, resp. z účtov cudzozemcov so

splatnosťou nad 1 rok.

899 OSTATNÉ POLOŽKY SKUPINY 8 – nezaraditeľné položky, ktoré vykazujú

znaky skupiny 8.

Skupina 9 PREVODY PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV V CUDZEJ MENE MEDZI TUZEMSKÝMI

SUBJEKTAMI.

Skupina 9 sa týka prevodov peňažných prostriedkov v cudzej mene medzi

tuzemskými bankami a medzi bankami a ich klientmi – tuzemcami.

910 PREVODY VO VNÚTRI BANKY – prevody medzi pobočkami a centrálou banky

alebo medzi účtami v rámci jednej organizačnej jednotky príslušnej banky

v tuzemsku (s výnimkou pobočiek v zahraničí).

920 PREVODY MEDZI BANKAMI – prevody peňažných prostriedkov v cudzej mene

v súvislosti s poskytovaním a prijímaním úverov a vkladov medzi

tuzemskými bankami.

930 ÚVERY V CUDZEJ MENE – inkasá a platby v cudzej mene v súvislosti s

poskytovaním a splácaním úverov tuzemskou bankou právnickým a fyzickým

osobám – tuzemcom.

940 DEVÍZOVÉ ÚČTY FYZICKÝCH OSÔB – inkasá a platby v súvislosti s

operáciami na devízových účtoch fyzických osôb – tuzemcov.

945 DEVÍZOVÉ ÚČTY PRÁVNICKÝCH OSÔB – inkasá a platby v súvislosti s

operáciami na devízových účtov právnických osôb – tuzemcov.

946 DEVÍZOVÝ TRH – nákupy a predaje peňažných prostriedkov v cudzej mene

uskutočňované medzi slovenskými bankami na medzibankovom devízovom trhu

na rezidentských nostro a loro účtoch bánk.

947 ÚROKY DEVÍZOVÝCH ÚČTOV FYZICKÝCH OSÔB – platba v cudzej mene v

súvislosti s pripísaním úrokov na devízové účty fyzických osôb tuzemcov.

Na strane inkás sa vykazujú dane z týchto úrokov.

949 ÚROKY DEVÍZOVÝCH ÚČTOV PRÁVNICKÝCH OSÔB – platba v cudzej mene v

súvislosti s pripísaním úrokov na devízové účty právnických osôb

tuzemcov. Na strane inkás sa vykazujú dane z týchto úrokov.

950 PREVODY S NBS – prevody peňažných prostriedkov v cudzej mene v

súvislosti s poskytovaním a prijímaním úverov a vkladov s Národnou bankou

Slovenska.

960 PREVODY VLÁDNYCH ÚVEROV – prevody peňažných prostriedkov v cudzej

mene súvisiace s čerpaním a splácaním vládnych úverov.

970 KURZOVÉ ROZDIELY NA ÚČTOCH REZIDENTOV – rozdiel stavu devízovej

pozície voči rezidentom k ultimu vykazovaného mesiaca, počiatočného stavu

devízovej pozície voči rezidentom k 1. 1. bežného roka a rozdiel inkás a

platieb za uplynulé obdobie v prepočte na Sk a prípadné saldo chýb.

971 KURZOVÉ ROZDIELY NA ÚČTOCH NEREZIDENTOV – rozdiel stavu devízovej

pozície voči nerezidentom k ultimu vykazovaného mesiaca, počiatočného

stavu devízovej pozície voči nerezidentom k 1. 1. bežného roka a rozdiel

inkás a platieb za uplynulé obdobie v prepočte na Sk a prípadné saldo

chýb.

972 KURZOVÉ ROZPÄTIE NA ÚČTOCH REZIDENTOV – kurzový rozdiel na účtoch

rezidentov medzi kurzom nákup a kurzom stred a medzi kurzom predaj a

kurzom stred.

973 KURZOVÉ ROZPÄTIE NA ÚČTOCH NEREZIDENTOV – kurzový rozdiel na účtoch

nerezidentov medzi kurzom nákup a kurzom stred a medzi kurzom predaj a

kurzom stred.

990 SPROSTREDKOVANÉ OPERÁCIE – inkasá a platby vykonávané voči zahraničiu

iným peňažným ústavom alebo pre iný peňažný ústav.

999 OSTATNÉ POLOŽKY SKUPINY 9 – nezaraditeľné položky, ktoré vykazujú

znaky skupiny 9.