en en

Príloha č. 1 k rozhodnutiu č. 3/1999

Príloha č. 1 k rozhodnutiu NBS č. 3/1999

V Z O R

RÁMCOVÁ ZMLUVA

o lombardnom úvere

Národná banka Slovenska,

Štúrova 2, 813 25 Bratislava (ďalej len „NBS“)

IČO : 30844789

DIČ : 30844789/600 zastúpená :

…………………………………………………..

a

………………………………………. (obchodné meno banky)

(ďalej len „banka“)

Sídlo :

…………………………………………………………

IČO : ………………………………………

DIČ : ………………………………………

zastúpená : …………………………………………………

uzatvárajú podľa § 269 odsek 2 Obchodného zákonníka túto rámcovú zmluvu o

lombardnom úvere

Čl. 1

Predmetom rámcovej zmluvy sú základné podmienky, ktoré platia pre banku a

NBS pri poskytovaní, zabezpečovaní a splácaní lombarného úveru a s tým

súvisiacich právnych vzťahov medzi NBS a bankou.

Čl. 2

1. Lombardný úver poskytne NBS banke podľa ustanovenia § 24 ods.1

platného zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o

Národnej banke Slovenska v súlade s menovou politikou NBS, ktorá je

vyjadrená v menovom programe, ďalej v súlade s touto rámcovou zmluvou a

rozhodnutím NBS z 19. júla 1999 o poskytnutí lombardného úveru (ďalej len

„Rozhodnutie NBS“). Rozhodnutie NBS je neoddeliteľnou súčasťou

tejto rámcovej zmluvy.

2. Lombardný úver je refinančný úver zabezpečený záložným právom NBS na

štátne cenné papiere alebo cenné papiere emitované NBS. Lombardný úver

môže byť zabezpečený len cennými papiermi, ktoré nie sú zaťažené nijakými

právami tretích osôb, majú zostatkovú splatnosť stanovenú v lombardnom

zozname a sú uvedené v lombardnom zozname.

3. Dobu splatnosti lombardného úveru môžu NBS a banka dohodnúť na 7

kalendárnych dní (1T), na 14 kalendárnych dní (2T) alebo na jeden mesiac

(1M).

4. Maximálna suma lombardného úveru je limitovaná rizikom cenných

papierov, ku ktorým sa zriaďuje záložné právo NBS za účelom zabezpečenia

lombardného úveru (ďalej len „založený cenný papier“). Suma

lombardného úveru môže byť maximálne vo výške 80 % menovitej hodnoty

založených cenných papierov.

5. NBS je oprávnená prehodnotiť kvalitu založených cenných papierov

oproti ustanoveniu bodu 4 a v prípade zvýšenia rizika cenných papierov,

najmä poklesu ich trhovej ceny, je oprávnená požadovať od banky dodatočné

zabezpečenie úveru v lehote určenej NBS. Poskytnutý lombardný úver sa

márnym uplynutím tejto lehoty stane okamžite splatným. NBS má nárok na

úroky a poplatky, ktoré by jej patrili za celú pôvodne dohodnutú dobu

poskytnutia lombardného úveru.

6. Lombardný úver poskytne NBS za ňou vyhlásenú úrokovú sadzbu platnú v

deň poskytnutia lombardného úveru.

7. Za poskytnutie lombardného úveru si NBS zúčtuje poplatky v skutočne

vzniknutej výške za transakcie súvisiace s poskytnutím a splatením

lombardného úveru ako aj poplatky za registráciu vzniku, zmeny a zrušenia

záložného práva a poplatky podľa § 9 ods. 3 a ods. 4 Rozhodnutia NBS.

Čl. 3

1. Žiadosť o poskytnutie lombardného úveru predkladá banka faxom a doručí

aj jej originál. Minimálne náležitosti žiadosti a čas doručenia žiadosti

je uvedený v § 6 Rozhodnutia NBS.

2. Súčasťou žiadosti je zoznam cenných papierov, ktoré banka navrhuje na

zabezpečenie lombardného úveru, vrátane výpisu z majetkového účtu banky v

Stredisku cenných papierov, a. s. Bratislava, ktorý v deň doručenia

žiadosti banky do NBS nesmie byť starší ako jeden deň.

3. Rozhodnutie NBS o poskytnutí alebo zamietnutí lombardného úveru oznámi

NBS banke vo forme listu riaditeľa odboru bankových obchodov a doručí ho

faxom. Právne účinky rozhodnutia oznámeného faxom vznikajú dňom doručenia

faxu.

4. Oznámením rozhodnutia NBS o poskytnutí lombardného úveru na základe

žiadosti banky vznikne medzi bankou a NBS zmluva o úvere podľa § 497

Obchodného zákonníka a zmluva o záložnom práve NBS na cenné papiere

slúžiace na zabezpečenie lombardného úveru podľa § 39 a § 42a platného

zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch s tým, že obsah týchto zmlúv

je daný touto rámcovou zmluvou, žiadosťou banky o poskytnutie lombardného

úveru, rozhodnutím NBS o poskytnutí lombardného úveru a ďalšou

dokumentáciou k lombardnému úveru podľa Rozhodnutia NBS.

5. Zaregistrovanie záložného práva NBS na cenné papiere, ktoré sú

evidované v Stredisku cenných papierov, a. s. Bratislava a ktoré

zabezpečujú poskytnutý lombardný úver, sú NBS a banka oprávnené vykonať

podľa pravidiel Strediska cenných papierov, a.s. Bratislava. Rovnakým

spôsobom sú NBS a banka oprávnené vykonať prípadnú dodatočnú registráciu

záložného práva, pozastavenie výkonu práva nakladať s cennými papiermi,

zrušenie registrácie záložného práva. NBS je oprávnená uplatniť výkon

záložného práva a predať založené cenné papiere na verejnom trhu. Ak ide

o cenné papiere evidované v centrálnom registri NBS, pri právnych úkonoch

súvisiacich so záložným právom NBS k týmto cenným papierom a s uplatnením

výkonu takéhoto záložného práva sa postupuje podľa platných rozhodnutí

NBS o vykonávaní obchodov s cennými papiermi, s ktorými je banka riadne

oboznámená.

Čl. 4

1. Neoddeliteľnou súčasťou tejto rámcovej zmluvy sú podpisové vzory,

ktorých obsah, spôsob podpísania, spôsob overenia a aktualizáciu

zabezpečí banka v súlade s Rozhodnutím NBS.

2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto rámcovej zmluvy je odpis banky z

obchodného registra, ďalej úradne overené podpisy členov štatutárneho

orgánu banky, úradne overené podpisové vzory zamestnancov banky

oprávnených zastupovať banku v lombardnom úverovom vzťahu s NBS a úradne

overené plnomocenstvo pre zamestnancov banky oprávnených zastupovať banku

v právnych úkonoch súvisiacich so záložným právom k cenným papierom.

Čl. 5

1. Na základe rozhodnutia NBS o poskytnutí lombardného úveru a po

zabezpečení registrácie záložného práva NBS v Stredisku cenných papierov,

a. s. Bratislava, prípadne v centrálnom registri NBS ak ide o cenné

papiere evidované v tomto registri, zúčtuje NBS sumu schváleného úveru v

prospech banky a na jej účet číslo ………………. .

2. Splatenie lombardného úveru, zúčtovanie úrokov a poplatkov zabezpečí

NBS formou inkasa sumy zodpovedajúcej ich výške v deň splatnosti úveru z

účtu banky číslo …………………… . Za tým účelom banka udeľuje

NBS právo na inkaso z uvedeného účtu banky; toto právo nemôže banka

zrušiť počas platnosti tejto zmluvy.

3. Každé predčasné splatenie úveru musí banka prerokovať s NBS najmenej

jeden pracovný deň pred žiadaným termínom predčasnej splátky. Každú

požiadavku banky posúdi NBS individuálne. Čiastočné splácanie lombardného

úveru nie je možné.

4. V prípade, že deň splatnosti lombardného úveru je dňom pracovného

voľna, alebo dňom pracovného pokoja, splatenie lombardného úveru, úrokov

a poplatkov zabezpečí NBS nasledujúci pracovný deň.

Čl. 6

1. Táto rámcová zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Platnosť a účinnosť

nadobúda dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.

2. Túto rámcovú zmluvu možno meniť, dopĺňať alebo zrušiť len písomnými

dodatkami, na ktorých sa zmluvné strany dohodli v súlade s Rozhodnutím

NBS.

3. Túto rámcovú zmluvu môže jednostranne vypovedať len NBS písomnou

výpoveďou. Výpovedná lehota je jeden mesiac a začne plynúť dňom doručenia

písomnej výpovede NBS banke.

4. Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené touto

zmluvou sa riadia Rozhodnutím NBS, ustanoveniami Obchodného zákonníka,

platného zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch a ďalších všeobecne

záväzných právnych predpisov.

5. Táto rámcová zmluva sa vyhotovuje v štyroch vyhotoveniach, z ktorých

dve vyhotovenia obdrží NBS a dve vyhotovenia obdrží banka.

V Bratislave dňa: …………..V ………………….. dňa: ………………
za NBS (meno a priezvisko, funkcia, odtlačok pečiatky apodpis)za banku (meno a priezvisko, funkcia, odtlačok pečiatky apodpis)