en en

Príloha č. 1 rozhodnutia č. 4/1999

Príloha č. 1 k rozhodnutiu NBS č. 4/1999

V Z O R

Žiadosť priameho účastníka

o zriadenie majetkového účtu v centrálnom registri
Vyplní účastník Žiadame Vás o zriadenie majetkového účtu priameho účastníka v centrálnom registri
Názov priameho účastníka:
Adresa – ulica:
Adresa – mesto, PSČ:
IČO:
Číslo bankového účtu:
V ……………………………, dňa: ……………………..
meno a priezvisko, funkcia, štatutárneho zástupcu a odtlačok pečiatky
Vyplní centrálny register
Týmto Vám oznamujeme, že sme Vám dňa ……………………… zriadili majetkový účet priameho účastníka v centrálnom registri. V styku s centrálnym registrom Vám bol pridelený kód …………….. .
V Bratislave dňa: ………………….
Odtlačok pečiatky a podpis oprávneného zástupcu centrálneho registra