en en

Príloha č. 1 rozhodnutia č. 5/1999

Príloha č. 1 k rozhodnutiu NBS č. 5./1999

Zmluva

o priamej účasti na primárnom trhu zaknihovaných

štátnych


cenných papierov vydávaných v Slovenskej republike

a znejúcich na slovenskú menu

uzavretá medzi zmluvnými stranami podľa § 409 až 475 a § 269 odseku 2

Obchodného zákonníka, podľa § 13 až 27, § 96 odseku 1 a § 98 odseku 2

zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov,

podľa § 19 odseku 1 zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení

neskorších predpisov a podľa § 18 odseku 1, § 26 a § 31 odseku 3 zákona

NR SR č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska


1. Národná banka Slovenska

so sídlom

Štúrova 2, 813 25 Bratislava 1


Identifikačné číslo organizácie: 30 844 789


Daňové identifikačné číslo: 30 844 789/600


zastúpená

………………. (meno, priezvisko, funkcia zástupcu)


(ďalej len „agent“ alebo „NBS“)


a


2. ………. [obchodné meno (názov) priameho investora]


so sídlom


…………………. …, … .. ……………. (adresa sídla)


Identifikačné číslo organizácie: .. … …


Daňové identifikačné číslo: .. … …/…


zastúpená

[………………. (meno, priezvisko, funkcia zástupcu(ov)]


(ďalej len „priamy investor“)


uzavreli po vzájomnej dohode ako zmluvné strany


podľa ustanovení vyššie uvedených zákonov


túto


zmluvu


o priamej účasti na primárnom trhu zaknihovaných štátnych cenných

papierov


vydávaných v Slovenskej republike a znejúcich na slovenskú menu (ďalej

len „zmluva“):


Článok 1

Predmet zmluvy

(1) Predmetom tejto zmluvy je umožniť priamemu investorovi priamu účasť

na primárnom trhu zaknihovaných štátnych cenných papierov vydávaných v

Slovenskej republike a znejúcich na slovenskú menu, ktorý zabezpečuje NBS

podľa zákona NR SR č. 566/1992 Zb. o NBS.

(2) Účelom priamej účasti podľa odseku 1 tohto článku je umožniť priamemu

investorovi vykonávanie obchodných operácií na primárnom trhu

zaknihovaných štátnych cenných papierov, vydávaných v Slovenskej

republike znejúcich na slovenskú menu (najmä investovanie finančných

prostriedkov do zaknihovaných štátnych cenných papierov formou ich

nadobúdania), a to v rozsahu, spôsobom a za ďalších podmienok stanovených

touto zmluvou a rozhodnutím NBS č. 5 z 27. augusta 1999 o trhovom

poriadku primárneho trhu zaknihovaných štátnych cenných papierov,

vydávaných v Slovenskej republike znejúcich na slovenskú menu (ďalej len

„Rozhodnutie NBS“).

Článok 2

Právne vzťahy zmluvných strán

(1) Práva, povinnosti a ďalšie právne vzťahy zmluvných strán, ktoré

súvisia s operáciami vykonávanými na primárnom trhu zaknihovaných

štátnych cenných papierov, vydávaných v Slovenskej republike znejúcich na

slovenskú menu (ďalej len „primárny trh“), sú upravené touto

zmluvou a Rozhodnutím NBS. Rozhodnutie NBS sa považuje za neoddeliteľnú

súčasť tejto zmluvy.

(2) Agent poskytol priamemu investorovi Rozhodnutie NBS, s ktorým sa

priamy investor oboznámil. Každá zmluvná strana vyhlasuje, že je riadne

oboznámená s Rozhodnutím NBS, súhlasí s týmto Rozhodnutím NBS a zaväzuje

sa riadiť týmto Rozhodnutím NBS pri svojom pôsobení na primárnom trhu na

základe tejto zmluvy.

(3) Zmeny a doplnky Rozhodnutia NBS je aj po nadobudnutí platnosti tejto

zmluvy oprávnená vydávať (vykonávať) jednostranne NBS s tým, že zmeny a

doplnky Rozhodnutia NBS, vydané po nadobudnutí platnosti tejto zmluvy,

NBS bezodkladne poskytne priamemu investorovi. Priamy investor je povinný

bezodkladne sa riadne oboznámiť s týmito zmenami a doplnkami Rozhodnutia

NBS a riadiť sa nimi.

Článok 3

Rozsah oprávnenia priameho investora

(1) Súčasťou oprávnenia priameho investora pôsobiť (vykonávať obchodné

operácie) na primárnom trhu je (nie je) oprávnenie pôsobiť na

a) primárnom trhu štátnych dlhopisov

1. vyjadrenie priameho

investora áno/nie1)

2. číslo majetkového účtu v Stredisku cenných papierov, a. s.

Bratislava2)

…………………………………………………………

3. kód priameho

investora3)…………………………………………………………………….

b) primárnom trhu štátnych pokladničných poukážok

1. vyjadrenie priameho

investora áno/nie1)

2. kód priameho investora pridelený Centrálnym registrom NBS

2)………………..
Článok 4

Zoznam oprávnených osôb a ich podpisové vzory

(1) Priamy investor je povinný najneskôr pri podpise tejto zmluvy

odovzdať predajnému miestu agenta (ďalej len „predajné miesto“)

zoznam osôb, ktoré sú oprávnenými zástupcami priameho investora na

podpisovanie dokladov a na vykonávanie ďalších činností spojených s

primárnym trhom, vrátane podpisových vzorov týchto osôb, a to na riadne

vyplnenom tlačive „Podpisové vzory osôb oprávnených vykonávať

činnosti spojené s PTŠCP, ktorý organizuje NBS“.

(2) Predajné miesto je povinné najneskôr pri podpise tejto zmluvy

odovzdať priamemu investorovi zoznam osôb, ktoré sú oprávnenými

zástupcami agenta na podpisovanie dokladov a na vykonávanie ďalších

činností spojených s primárnym trhom, vrátane podpisových vzorov týchto

osôb, a to na riadne vyplnenom tlačive „Podpisové vzory osôb

oprávnených vykonávať činnosti spojené s PTŠCP, ktorý organizuje

NBS“.

(3) Každá zmluvná strana má právo kedykoľvek jednostranne upraviť

(zmeniť, doplniť, úplne nahradiť) svoj zoznam osôb vrátane podpisových

vzorov týchto osôb podľa odseku 1 alebo odseku 2 tohto článku, a to na

riadne vyplnenom tlačive „Podpisové vzory osôb oprávnených vykonávať

činnosti spojené s PTŠCP, ktorý organizuje NBS“. Takto upravený

zoznam osôb vrátane podpisových vzorov týchto osôb je voči druhej

zmluvnej strane účinné od okamihu jeho doručenia druhej zmluvnej strane,

teda priamemu investorovi alebo predajnému miestu.

1) Nehodiace sa škrtnite“ ak priamy investor nebude mať

podľa tejto zmluvy oprávnenie pôsobiť na primárnom trhu v celom rozsahu

a ak v budúcnosti bude chcieť rozšíriť svoje oprávnenie pôsobiť na

primárnom trhu, musí uzavrieť s agentom novú zmluvu.

2) Priamy investor vyplní iba v prípade záujmu o účasť na

príslušnom primárnom trhu.

3) Ak má priamy investor otvorený majetkový účet v Centrálnom

registri NBS, priamy investor vyplní kód pridelený Centrálnym registrom

NBS“ ak priamy investor nemá otvorený majetkový účet v Centrálnom

registri NBS, kód mu pridelí predajné miesto.

(4) Každý zoznam osôb vrátane podpisových vzorov týchto osôb podľa odseku

1, 2 alebo 3 tohto článku musí byť podpísaný štatutárnym orgánom

príslušnej zmluvnej strany, alebo zástupcom príslušnej zmluvnej strany,

ktorý za ňu podpísal túto zmluvu.

(5) Každý zoznam osôb vrátane podpisových vzorov týchto osôb podľa odseku

1, 2 alebo 3 tohto článku sa považuje za neoddeliteľnú súčasť tejto

zmluvy.

Článok 5

Sankcie a sankčné poplatky

Ak priamy investor poruší tuto zmluvu alebo Rozhodnutie NBS, uplatnia sa

voči nemu sankcie a sankčné poplatky podľa Rozhodnutia NBS.

Článok 6

Spoločné a záverečné ustanovenia

(1) Táto zmluva je uzavretá na dobu neurčitú.

(2) Táto zmluva môže byť (s výnimkou podpisov) vyhotovená a vyplnená iba

písacím strojom alebo na elektronickej tlačiarni; tým nie je dotknutá

poznámka pod čiarou č. 1.

(3) Akékoľvek zmeny alebo doplnky tejto zmluvy možno vykonávať len formou

písomných dodatkov k tejto zmluve podpísanými oprávnenými zástupcami

oboch zmluvných strán.

(4) Žiadna zo zmluvných strán nemôže práva a povinnosti, vyplývajúce z

tejto zmluvy, postúpiť na tretie osoby, ani previesť tretím osobám bez

predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. Táto zmluva

však bude záväzná aj pre prípadných právnych nástupcov zmluvných strán.

(5) Za neodeliteľnú súčasť tejto zmluvy sa považuje Rozhodnutie NBS a

zmeny a doplnky rozhodnutia NBS, ktoré NBS po ich vydaní poskytne

priamemu investorovi, ako aj zoznamy osôb vrátane podpisových vzorov

týchto osôb podľa článku 4 tejto zmluvy.

(6) Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť voči tretím osobám

(okrem emitenta) o obsahu tejto zmluvy a o všetkých skutočnostiach, o

ktorých sa dozvedeli v súvislosti s touto zmluvou. Táto povinnosť

mlčanlivosti platí aj po ukončení platnosti tejto zmluvy. Informácie môžu

poskytnúť tretím osobám len s predchádzajúcim písomným súhlasom druhej

zmluvnej stramy.

(7) Zmluvné strany môžu platnosť tejto zmluvy skončiť len vzájomnou

písomnou dohodou oboch zmluvných strán alebo písomnou výpoveďou s

uvedením dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu ktorejkoľvek zo zmluvných strán

s výpovednou lehotou jeden mesiac. Okamihom doručenia výpovede druhej

zmluvnej strane stráca priamy investor právo investovať do štátnych

cenných papierov na primárnom trhu štátnych cenných papierov, ktorý

organizuje NBS. V prípade doručovania elektronickými médiami (napr.

faxom) sa za moment doručenia považuje čas, uvedený ako termín odoslania

na vytlačenej správe o technicky bezchybnom odoslaní výpovede. Výpovedná

lehota začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po dni

doručenia písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.

(8) Ukončením platnosti (zánikom) tejto zmluvy ktorýmkoľvek zo spôsobov

uvedených v odseku 7 tohto článku, ani v prípade zániku tejto zmluvy z

akéhokoľvek iného dôvodu nie sú dotknuté vzájomné práva a nároky

zmluvných strán podľa všeobecne záväzných právnych predpisov zo

zodpovednostných právnych vzťahov, ktoré vznikli v súvislosti s touto

zmluvou. V prípade zániku tejto zmluvy z akéhokoľvek dôvodu v čase, keď

nie je čo len čiastočne vysporiadaný čo len jeden obchod uzavretý na

základe tejto zmluvy, sú jej ustanovenia záväzné pre vysporiadanie tých

vzájomných vzťahov zmluvných strán, ktoré vznikli v súvislosti s touto

zmluvou a neboli čo len čiastočne vysporiadané do dňa jej zániku.

(9) Táto zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi zmluvnými stranami o

predmete tejto zmluvy a nahrádza všetky doterajšie návrhy a vyhlásenia

zmluvných strán, ako aj ústne alebo písomné dohody (zmluvy, dojednania)

medzi zmluvnými stranami v rozsahu, v akom súvisia s predmetom tejto

zmluvy.

(10) Pokiaľ by jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy boli úplne alebo

čiastočne neplatné alebo nevymáhateľné alebo sa takými stali, nebude tým

dotknutá platnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré sú oddeliteľné

od neplatných alebo nevymáhateľných ustanovení. Zmluvné strany sa

zaväzujú nahradiť neplatné či nevymáhateľné ustanovenia takými platnými a

vymáhateľnými ustanoveniami, ktoré sa čo najviac priblížia k účelu

neplatných či nevymáhateľných ustanovení. To isté platí pre vyplnenie

prípadných medzier v tejto zmluve za ktoré sa považuje zistenie

prípadných vzájomných právnych vzťahov zmluvných strán, ktoré vznikli na

základe tejto zmluvy a nie sú upravené touto zmluvou, ani Rozhodnutím

NBS, ani všeobecne záväznými právnymi predpismi. Každá zmluvná strana sa

zaväzuje bezodkladne rokovať o písomných návrhoch druhej zmluvnej strany

na takúto zmenu alebo doplnenie tejto zmluvy.

(11) Zmluvné strany sa zaväzujú, že akékoľvek prípadné vzájomné spory,

ktoré budú súvisieť s touto zmluvou, budú prednostne riešiť vzájomným

rokovaním a dohodou. Ak sa nepodarí spor vyriešiť rokovaním a dohodou,

ktorákoľvek zo zmluvných strán sa môže obrátiť na vecne a miestne

príslušný súd v Slovenskej republike, prípadne na rozhodcu, ak sa zmluvné

strany dohodnú aspoň na rozhodcovi.

(12) Táto zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Právne

vzťahy zmluvných strán podľa tejto zmluvy, ktoré nie sú upravené touto

zmluvou, ani Rozhodnutím NBS, sa riadia ustanoveniami Obchodného

zákonníka, zákona NR SR č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v

znení neskorších predpisov, zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v

znení neskorších predpisov, zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení

neskorších predpisov a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov. V

rozsahu súvisiacom s touto zmluvou sa právne vzťahy zmluvných strán

riadia aj rozhodnutím NBS č. 4 z 27. augusta 1999, ktorým sa ustanovuje

prevádzkový poriadok centrálneho registra vedeného NBS; toto rozhodnutie

sa považuje za neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy, pričom na toto

rozhodnutie sa obdobne vzťahuje článok 2 tejto zmluvy.

(13) Táto zmluva sa vyhotovuje v 4 originálnych rovnopisoch v slovenskom

jazyku, pričom každá zo zmluvných strán dostane po dva rovnopisy.

(14) Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obomi

zmluvnými stranami.

(15) Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že táto zmluva nebola uzavretá v

tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok pre niektorú zo zmluvných

strán. Súčasne zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že sa s touto zmluvou

dôkladne oboznámili a jej obsahu porozumeli, zaväzujú sa ustanovenia

tejto zmluvy dobrovoľne plniť a prostredníctvom svojich zástupcov ju

vlastnoručne podpísali na znak toho, že je určitá a zrozumiteľná, a že

zodpovedá ich slobodnej a vážnej vôli.

V Bratislave dňa … … …

V …………………………………… dňa … … …


____________________________

__________________________


agent

priamy investor