en en

Príloha č. 10 rozhodnutia č. 4/1999

Príloha č. 10 k rozhodnutiu NBS č. 4/1999

V Z O R

REGISTRÁCIA SPÄTNÉHO PREDAJA

Kód a meno emisie:

Kód a meno predávajúceho:

Kód a meno emitenta:

Dátum spätného predaja:

Kód spätného predaja:

Ceková hodnota spätného predaja v (Sk):

Menovitá hodnota
(za 1 ks v Sk)
Počet poukážok
(ks)
Cena spätného predaja
(za 1 ks v Sk)
Odtlačok pečiatky a podpis oprávneného
zástupcu centrálneho registra