en en

Príloha č. 2 k rámcovej zmluve

Príloha č. 2 k rámcovej zmluve

Zoznam a podpisové vzory


Obchodné meno banky:

Adresa sídla:

IČO:

na podpisovanie potvrdení (konfirmácií)

Meno a priezvisko zamestnanca
Funkcia
Názov útvaru
Telefón
Podpisový vzor
Poznámka

Zoznam vrátane podpisových vzorov nadobúda účinnosť dňom:

V………………………….., dňa:………….. Zoznam schválil:

(Meno, priezvisko a funkcia štatutárneho zástupcu)

Odtlačok pečiatky:

Podpis schvaľujúcej osoby