en en

Príloha č. 2 k rozhodnutiu č. 3/1999

VZOR

Príloha č. 2 k rozhodnutiu NBS č. 3/1999


PODPISOVÝ VZOR č.


OBCHODNÉ MENO BANKY:

ADRESA SÍDLA BANKY:

IČO:

Podpisový vzor zamestnancov oprávnených zastupovať banku v

lombardnom úverovom vzťahu s Národnou bankou Slovenska

Meno a priezvisko zamestnanca

Funkcia v banke

Názov útvaru

Telefón

Podpisový vzor

Podpisový vzor nadobúda účinnosť dňom:

V ,dňa

Ruší sa podpisový vzor č. ……….zo

dňa Podpisový vzor schválil:

(meno a funkcia zástupcu banky)

Pečiatka

banky:

(Úradne overený podpis schvaľujúcej osoby)
Nevyplnené rubriky preškrtnite!