en en

Príloha č. 2 rozhodnutia č. 4/1999

Príloha č. 2 k rozhodnutiu NBS č. 4/1999

VZOR
Podpisový vzor č.

Názov priameho účastníka:

Adresa:

IČO:

Podpisový vzor osôb, ktoré sú oprávnené vykonávať činnosti spojené s

centrálnym

registrom s účinnosťou od ………

Meno, priezvisko, funkciatelefón, faxVlastnoručný podpisPoznámka

Týmto sa ruší podpisový vzor č. …….. zo dňa

……………………….

Miesto a dátum vystaveniaMeno a priezvisko, funkcia štatut.
zástupcu a odtlačok pečiatky