en en

Príloha č. 3 k rozhodnutiu č. 3/1999

Príloha č. 3 k rozhodnutiu NBS č. 3/1999

VZOR

Zoznam č. /1999
cenných papierov, ktoré môžu byť založené za

lombardný úver poskytnutý Národnou bankou Slovenska
(ďalej

len lombardný zoznam)

1. Štátne dlhopisy emitované MF SR znejúce na Sk so zostatkovou dobou

splatnosti dlhšou o ….. dní ako je termín splatnosti žiadaného

lombardného úveru.

2. Krátkodobé cenné papiere emitované MF SR a Národnou bankou Slovenska

znejúce na Sk so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou o ….. dní ako je

termín splatnosti žiadaného lombardného úveru.

označenie cenného papieraDátumCelková emitovaná suma
(v mil. Sk)
menovitá hodnota
(v tis. Sk)
Trhová hodnota
(v tis. Sk)
Číslo ISINČíslo emisieEmitentemisiesplatnosti


Lombardný zoznam nadobúda účinnosť dňom

Vydávajúci odbor: Odbor bankových obchodov