en en

Príloha č. 3 rozhodnutia č. 4/1999

Príloha č. 3 k rozhodnutiu NBS č. 4/1999

V Z O R

Žiadosť nepriameho účastníka

o zriadenie majetkového účtu v centrálnom registri
Vyplní účastník

Žiadame Vás o zriadenie majetkového účtu nepriameho účastníka v

centrálnom registri

Názov nepriameho účastníka:

Adresa – ulica:

Adresa – mesto,PSČ:

IČO:

Číslo bankového účtu:

V styku s centrálnym registrom bude nepriameho účastníka zastupovať

Názov priameho účastníka:

IČO:

Kód v centrálnom registri:

V ……………………. dňa: …………..V ……………………. dňa: …………..
Meno a priezvisko, funkcia štatut.
zástupcu nepriameho účatníka
a odtlačok pečiatky
Meno a priezvisko, funkcia štatut.
zástupcu priameho účastníka
a odtlačok pečiatky

Vyplní centrálny register

Týmto Vám oznamujeme, že sme Vám dňa ……………………… zriadili

majetkový účet nepriameho účastníka v centrálnom registri. V styku s

centrálnym registrom Vám bol pridelený kód …………….. .

V Bratislave dňa:………………..
Odtlačok pečiatky a podpis oprávneného
zástupcu centrálneho registra