en en

Príloha č. 3 rozhodnutia č. 5/1999

Príloha č. 3 k rozhodnutiu NBS č. 5/1999

Podpisové vzory č.___


Kód PI:___________

osôb oprávnených vykonávať činnosti spojené s PTŠCP,ktorý organizuje NBS


Názov priameho investora:

Kontaktná adresa:

Neskrátené meno,

priezvisko,funkcia


telefón

fax


vlastnoručný

podpis


poznámka


Podpisový vzor nadobúda účinnosť dňom:
Ruší sa podpisový vzor č.___zo dňa_________
/Meno a priezvisko,

funkcia štatutárneho zástupcu priameho investora/

Odtlačok pečiatky priameno investora:

Miesto a dátum vystavenia

/Podpis schvaľujúcej osoby/
Vypĺňanie formulára

„Podpisové vzory

osôb oprávnených vykonávať činnosti spojené s PTŠCP, ktorý

organizuje NBS“


1. Osoby uvedené na podpisových vzoroch sú oprávnené a splnomocnené

svojím podpisom potvrdzovať objednávky a iné dokumenty súvisiace s PTŠCP

v súlade s trhovým poriadkom.

2. Formulár podpisové vzory môže byť vyplnený iba písacím strojom alebo

vyhotovený na elektronickej tlačiarni.

3. Pri vypĺňaní podpisových vzorov

a) „Kód PI“, ak ho PI ešte nemá pridelený, vyplní predajné

miesto.

b) „Poznámka“, v stĺpci poznámka môže PI uviesť obmedzenia

týkajúce sa podpisovania objednávok (napr. finančný limit; podpisujú

vždy dvaja; obmedzenie iba na primárny trh ŠD, ŠPP).

c) Číslo aktuálnych a číslo rušených podpisových vzorov vypĺňa predajné

miesto.