en en

Príloha č. 3 rozhodnutia č. 6/1999

Príloha č. 3 k Rozhodnutiu NBS 6/1999

Zoznam a podpisové vzory


Obchodné meno banky:

Adresa sídla:

IČO:

zamestnancov, oprávnených na vykonávanie obchodov na voľnom trhu

Meno a priezvisko zamestnanca
Funkcia
Názov útvaru
Telefón
Podpisový vzor
Poznámka

Zoznam vrátane podpisových vzorov nadobúda účinnosť dňom:

V………………………….., dňa:………….. Zoznam schválil:

(Meno, priezvisko a funkcia štatutárneho zástupcu)

Zrušuje sa zoznam vrátane podpisových vzorov č.  zo

dňa:

Odtlačok pečiatky:

Podpis schvaľujúcej osoby