en en

Príloha č. 4 k rozhodnutiu č. 3/1999

Príloha č. 4 k rozhodnutiu NBS č. 3/1999

V Z O R


Žiadosť banky o poskytnutie lombardného úveru


(minimálne údaje a informácie)


V nadväznosti na rámcovú zmluvu uzatvorenú medzi NBS a bankou, banka

uvedie v žiadosti nasledovné minimálne údaje a informácie:

1. Suma žiadaného lombardného úveru, žiadaná doba splatnosti lombardného

úveru, navrhovaný dátum poskytnutia a navrhovaný dátum splatenia

lombardného úveru.

2. Navrhované zabezpečenie lombardného úveru. Zoznam cenných papierov

podľa skupín (konkrétne ŠPP, PP NBS, ŠD) navrhovaných na založenie za

lombardný úver s nasledovným obsahom:

Označenie cenného papiera Menovitá hodnota CP Počet kusov Dátum splatnosti

cenného papiera


Názov CP ISIN Číslo emisie

Emitent

Spolu: …………… ks cenných papierov v celkovej menovitej hodnote

……………………………………… Sk.

3. Číslo účtu banky (prípadne čísla účtov) na zaúčtovanie lombardného

úveru, splátky istiny, úrokov a poplatkov týkajúcich sa lombardného

úveru.

4. Číslo majetkového účtu banky v Stredisku cenných papierov SR

Bratislava, a. s., vrátane 1 deň starého výpisu z predmetného majetkového

účtu.

5. V žiadosti osobitné prehlásenie banky, že dáva Národnej banke

Slovenska na zabezpečenie lombardného úveru cenné papiere, ktoré v čase

podania žiadosti nie sú a až do splatenia lombardného úveru nebudú

zaťažené nijakými záväzkami banky voči tretím osobám, prípadne právami

tretích osôb a že predmetné cenné papiere sú vo výlučnom vlastníctve

banky.

6. Meno a priezvisko zamestnanca, ktorý bude predmetnú žiadosť a s ňou

súvisiace dokumenty za banku vybavovať, jeho telefón, fax.

7. Meno, priezvisko a podpis oprávneného zástupcu banky. Dátum

predloženia žiadosti (§ 6 ods. 2 Rozhodnutia NBS).