en en

Príloha č. 4 rozhodnutia č. 4/1999

Príloha č. 4 k rozhodnutiu NBS č. 4/1999
V Z O R

Žiadosť o evidenciu emisie
Žiadame Vás o zaevidovanie bežnej* osobitnej* emisie
Názov emisie:
Kód emisie:
Názov emitenta:
Adresa:
Dátum emisie:
Dátum splatnosti:
DTM:
Dátum aukcie:**
Menovitá hodnota (v Sk):
Počet poukážok emisie (v ks):
Celková hodnota emisie (v Sk):
Emisia je určená pre:***
Maximálna cena predaja:
Minimálna cena predaja:
V Bratislave dňa:………………..
Odtlačok pečiatky a podpis oprávneného zástupcu emitenta
* nehodiace sa prečiarknúť
** vyplní sa iba v prípade aukčného predaja
*** vyplní sa iba v prípade osobitnej emisie
spôsob aukcie:** americká* holandská*
Ďalšie náležitosti emisie:
V Bratislave dňa:………………..
Odtlačok pečiatky a podpis oprávneného zástupcu emitenta
* nehodiace sa prečiarknúť
** vyplní sa iba v prípade aukčného predaja
*** vyplní sa iba v prípade osobitnej emisie