en en

Príloha č. 4 rozhodnutia č. 5/1999

Príloha č. 4 k rozhodnutiu NBS č. 5/1999Národná banka Slovenskapredajné miesto

OBEJDNÁVKA PRIMÁRNEHO NÁKUPU

Z EMIESIE ŠTÁTNYCH DLHOPISOV

PRE PRIAMEHO INVESTORA

NÁZOV A SÍDLO PRIAMEHO
INVESTORA
Emitent:Ministerstvo financií SR
Kód a meno emisie:………………………………….ŠD
Kód kupujúceho:
Objednávka nákupuPočet ŠD (v ks)
Nákupná cena (v Sk)
Cena celkom (v Sk)

1. aukčná

2. aukčná

3. aukčná

nekonkurečná
Miesto:Pečiatka a podpis
Dátum:oprávneného zástupcu priameho investora

Postupy vypĺňania formulárov primárneho nákupu

1. Objednávky primárneho nákupu nie sú zasielané jednotlivým priamym

investorom. PI si príslušné tlačivo objednávky primárneho nákupu, ktorou

sa zúčastňuje na PTŠCP vytvára sám, pričom objednávka musí obsahovo a

formálne zodpovedať predlohám uvedeným v prílohách č. 4 – 7.

2. Pri vytváraní objednávky musí PI zabezpečiť jej čitateľnosť s ohľadom

na faxový prenos.

3. Poznámky k vypĺňaniu objednávok

a) „Kód a meno emisie“, je zverejňované v súlade s § 4

rozhodnutia. Pri ŠD je kód emisie spravidla trojmiestny a je uverejnený

v emisných podmienkach. Pri ŠPP je kód emisie spravidla deväť až desať

miestny a je uverejnený v oznámení o emisii.

b) „Počet ŠPP“ a „Počet ŠD“, vždy iba celé kusy.

Obmedzenia týkajúce sa minimálneho počtu kusov ŠCP, prípadne násobkov

tohto minimálneho počtu budú vždy zverejňované pre príslušnú emisiu,

pri ŠD v emisných podmienkach a pri ŠPP v oznámení o emisii.

c) „Nákupná cena“, uvádza sa v Sk zaokrúhlená na celé koruny.

Pri zadávaní nekonkurenčnej objednávky podľa § 24 (postup č. 5) sa

nákupná cena nevyplňuje.

d) „Cena celkom“, uvádza sa v Sk a je násobkom „Nákupnej

ceny“ a „Počtu ŠD“ alebo „Počtu ŠPP“ danej

cenovej objednávky. Pri zadávaní nekonkurenčnej objednávky podľa § 24

(postup č.5) sa „Cena celkom“ nevyplňuje.

4. Pri primárnom predaji podľa § 26 a § 27 (postup č. 7 a č. 8) sa v

príslušnom tlačive objednávky vypĺňa iba riadok nekonkurenčnej

objednávky.