en en

Príloha č. 5 k rozhodnutiu č. 3/1999

Príloha č. 5 k rozhodnutiu NBS č. 3/1999

V Z O R

Oznámenie Národnej banky Slovenska č. /1999

V zmysle ustanovenia § 42a zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v

znení neskorších predpisov Vám za účelom vykonania registrácie oznamujeme

vznik záložného práva Národnej banky Slovenska na nižšie uvedené

zaknihované cenné papiere a s tým súvisiace pozastavenie výkonu práva

majiteľa nakladať s nimi.

a)Záložca-majiteľ cenných papierov:

………………………………………………………………(presné obchodné meno banky, adresa, IČO)

……………………………………………., zastúpená

…………………………………………………..(meno a priezvisko, trvalé bydlisko, rodné číslo)

……………………………………………………………………………………………………………..

b) Záložný veriteľ: Národná banka Slovenska, 813 25 Bratislava, Štúrova

ul. 2, IČO 30844789, zastúpená

……………………………………………………………………………..(meno a priezvisko, trvalé bydlisko, rodné číslo)

………………………………………………………………………………………………………………….

c) Záložné právo sa zriaďuje na zabezpečenie pohľadávky-lombardného úveru

poskytnutého Národnou bankou Slovenska záložcovi s termínom splatnosti

………….

d) Predmet záložného práva Národnej banky Slovenska a predmet

pozastavenia výkonu práva nakladať so založenými cennými papiermi tvoria

nasledovné cenné papiere:

Por. čísloNázov a adresa emitentaDruh cenného papieraČíslo emisieISINMenovitá hodnota v SkPočet kusovCelková suma v Sk

spolu: ……….. ks cenných papierov v celkovej menovitej hodnote

…………………..Sk.

e) Záložné právo Národnej banky Slovenska žiadame zaregistrovať dňom

………………

f) Pozastavenie výkonu práva nakladať so založenými cennými papiermi

žiadame zaregistrovať od ……………….. do ……………….. .

g) Uplatnenie záložného práva Národnej banky Slovenska Národná banka

Slovenska písomne oznámi.

V…………………dňa:…………..V Bratislave, dňa: ………………
Za……………………………Za Národnú banku Slovenska:
(obchodné meno banky)
(meno a priezvisko, funkcia, podpis)(meno a priezvisko, funkcia, podpis)