en en

Príloha č. 6 k rozhodnutiu č. 3/1999

Príloha č. 6 k rozhodnutiu NBS č. 3./1999

V Z O R


PLNOMOCENSTVO


Splnomocniteľ:

………………………………………………………………………………………………

(obchodné meno banky, adresa, IČO)

zastúpená

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….(ďalej

len „splnomocniteľ“)

(štatutárny zástupca banky – meno a priezvisko, trvalé bydlisko, rodné

číslo)

udeľuje plnomocenstvo


splnomocnencom, zamestnancom

……………………………………………………………………..

(obchodné meno banky)


(ďalej len „splnomocnenec“):

Por. číslo


Meno a priezvisko


Funkcia splnomocnenca


Rodné číslo


Trvalé bydlisko


Podpis


ktorí sú oprávnení samostatne (jednotlivo) na schválenie všetkých

písomností a na výkon všetkých právnych úkonov a postupov vo vzťahu k

Stredisku cenných papierov SR Bratislava, a. s. a k Národnej banke

Slovenska, ktoré

1) súvisia s ustanoveniami § 42a a § 44 zákona č. 600/1992 Zb. o cenných

papieroch v znení neskorších predpisov,

2) sú nevyhnutné na zabezpečenie lombardných úverov poskytnutých Národnou

bankou Slovenska podľa § 24 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej

republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska, a to najmä vo veci:

a) oznámenia a registrácie vzniku, zmeny a zániku záložného práva

Národnej banky Slovenska,

b) oznámenia a registrácie vzniku, zmeny a zániku pozastavenia práva

výkonu nakladať s príslušnými cennými papiermi,

c) zadania potrebných súvisiacich registračných príkazov v Stredisku

cenných papierov SR Bratislava, a. s.

Plnomocenstvo sa udeľuje na dobu neurčitú.

V …………………………….., dňa ………………

…………………………………………………………….

(Meno a priezvisko, funkcia štatutárnych

zástupcov banky a ich úradne overené podpisy