en en

Príloha č. 8 rozhodnutia č. 5/1999

Príloha č. 8 k rozhodnutiu NBS č. 5/1999

REZERVÁCIA PRIMÁRNEHO NÁKUPU

1. Rezervácia primárneho nákupu, ktorú zasielajú pracovníci predajného

miesta uspokojeným investorom primárneho predaja (v prípade NI jeho PI),

musí obsahovať

a) Kód a meno:

aa) kupujúceho (v prípade, že kupujúcim je NI aj kód a meno jeho PI),

ab) emisie,

ac) emitenta.

b) Dátum primárneho predaja.

c) Menovitú hodnotu cenného papiera.

d) Počet nakúpených ŠCP, ich nákupnú cena v Sk a cenu celkom v Sk,

(ktorá je súčinom predchádzajúcich dvoch údajov) pri všetkých

uspokojených cenových objednávkach investora.

e) Celkový počet nakúpených ŠCP a cena celkom v Sk za všetky cenové

objednávky investora t.j. sumu, ktorú má investor za objednané ŠCP

uhradiť.

f) Číslo účtu emitenta t.j. číslo účtu, na ktorý má investor platbu za

objednané ŠCP uhradiť.

g) Dátum úhrady na účet emitenta.

h) Pečiatka a podpis(y) pracovníka(ov) predajného miesta.

2. Rezervácia primárneho nákupu môže obsahovať

a) Informáciu o výnose investora na PTŠCP a príslušnú daň z neho v

nadväznosti na legislatívne predpisy a platné postupy v oblasti

zdaňovania.

b) Číslo účtu, na ktorý má investor uhradiť daň.

c) Dátum úhrady dane.