en en

Register 1998

Register predpisov Národnej banky Slovenska uverejnených vo Vestníku Národnej banky Slovenska určených pre verejnosť v roku 1998

Názov

Čiastka

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 1/1998, ktorým sa ustanovujú pre devízové miesta podmienky na vykonávanie niektorých obchodov s devízovými hodnotami

5

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 2/1998, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o vydávaní a správe platobného prostriedku elektronickej peňaženky

5

Register predpisov Národnej banky Slovenska uverejnených vo Vestníkoch Národnej banky Slovenska určených pre verejnosť v roku 1997

5

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 3/1998, ktorým sa ustanovujú podmienky na usmerňovanie platobnej bilancie Slovenskej republiky

7

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 4/1998, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 10/1997, ktorým sa ustanovuje predkladanie výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska

7

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 1/1998, ktorým sa ustanovujú podmienky Národnej banky Slovenska na vykonávanie obchodov so zmenkami

7

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 5/1998, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o povolenie pôsobiť ako banka, minimálna výška peňažného vkladu do základného imania banky a spôsob preukazovania splnenia podmienok, na ktoré je viazané povolenie pôsobiť ako banka

12

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 6/1998, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o povolenie pôsobiť ako banka pre pobočku zahraničnej banky a minimálna výška trvale poskytnutých finančných prostriedkov zahraničnou bankou svojej pobočke na území Slovenskej republiky a spôsob preukazovania splnenia podmienok, na ktoré je viazané povolenie pôsobiť ako banka pre pobočku zahraničnej banky

12

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 7/1998, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o predchádzajúci súhlas a podmienky na udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 16 ods. 1 zákona o bankách

12

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 8/1998, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti banky o predchádzajúci súhlas na zriadenie pobočky v zahraničí

15

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 9/1998, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti banky o predchádzajúci súhlas na nadobudnutie akcií alebo podielových účastí na právnickej osobe, ktorá nie je bankou, a podmienky na udelenie predchádzajúceho súhlasu

15

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 10/1998, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o zriadenie zastúpenia zahraničnej banky alebo obdobnej zahraničnej finančnej inštitúcie a podmienky na jeho prevádzku

17

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 11/1998 o devízovej pozícii bánk a pobočiek zahraničných bánk na menové účely

17

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 12/1998, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 3/1998, ktorým sa ustanovujú podmienky na usmerňovanie platobnej bilancie Slovenskej republiky

17

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 13/1998 , ktorým sa ustanovujú podmienky na obchodovanie s peňažnými prostriedkami v cudzej mene vykonávané bankami na vnútornom devízovom trhu

17

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 14/1998, ktorým sa ustanovuje postup devízových miest pri uskutočňovaní platieb do zahraničia a voči cudzozemcom

17

Zoznam č.1/1998 cenných papierov, ktoré môžu byť založené na lombardný úver poskytnutý Národnou bankou Slovenska

17

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 15/1998, ktorým sa ustanovuje predkladanie výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska

19

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 16/1998, ktorým sa vydávajú zoznamy skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva a služobného tajomstva v podmienkach Národnej banky Slovenska

20