en en

Rozhodnutie NBS č. 1/1999

1 ROZHODNUTIE Národnej banky Slovenska z 5. marca 1999 o povinných minimálnych rezervách
Národná banka Slovenska podľa § 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska rozhodla :
§ 1 Úvodné ustanovenie
Týmto rozhodnutím sa určujú pravidlá tvorby a udržiavania povinných minimálnych rezerv 1) bankami, pobočkami zahraničných bánk 2) a stavebnými sporiteľňami 3) (ďalej len„banka“).
Povinné minimálne rezervy § 2 (1) Banková rada Národnej banky Slovenska určí výšku tvorby povinných minimálnych rezerv vyjadrenú v percentách alebo iným spôsobom, štruktúru základne na tvorbu povinných minimálnych rezerv a ich úročenie alebo neúročenie. (2) Povinné minimálne rezervy tvorí banka, ktorá začala svoju činnosť podľa zákona o bankách4) . (3) Povinné minimálne rezervy netvorí banka, v ktorej Národná banka Slovenska zaviedla nútenú správu 5) . § 3 (1) Banka začne tvoriť povinné minimálne rezervy a) prvým dňom tretieho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom začala vykonávať bankové činnosti v súlade s právoplatným povolením pôsobiť ako banka,
1)§ 20 a § 21 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992Zb. o Národnej banke Slovenska.
2)ods. 1 a 5 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskoršíchpredpisov.
3)§ 2 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. ostavebnom sporení.
4)§ 1 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskoršíchpredpisov.
5)§ 27 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskoršíchpredpisov.
b) dňom zápisu do obchodného registra6 ) , ak banka vznikla zlúčením dvoch právnických osôb, z ktorých aspoň jedna bola bankou alebo ak banka vznikla rozdelením banky. (2) Sumu povinných minimálnych rezerv pre banku vypočíta Národná banka Slovenska – odbor bankových obchodov mesačne. (3) Banka je povinná mať určenú sumu povinných minimálnych rezerv uloženú na účte peňažných rezerv vedenom v Národnej banke Slovenska v slovenských korunách. Zmluvu o otvorení a vedení tohto účtu uzatvorí banka s Národnou bankou Slovenska, zastúpenou odborom centrálnej účtárne. (4) Ak Národná banka Slovenska úročí povinné minimálne rezervy, základom pre výpočet úrokov je denný korunový zostatok banky na účte peňažných rezerv, maximálne však suma určených povinných minimálnych rezerv na príslušný mesiac. Rok je pri výpočte úrokov 360 dní. (5) Zúčtovanie úrokov do určenej sumy povinných minimálnych rezerv zabezpečí Národná banka Slovenska – odbor bankových obchodov, druhý pracovný deň po ukončení obdobia, za ktoré sa hodnotí dodržanie určených povinných minimálnych rezerv. Určenie a udržiavanie povinných minimálnych rezerv § 4 (1) Národná banka Slovenska – odbor bankových obchodov, vypočíta v súlade s § 2 ods. 1 sumu povinných minimálnych rezerv pre banku do 28. kalendárneho dňa v bežnom mesiaci na nasledujúci mesiac. (2) Banka je povinná odsúhlasiť sumu povinných minimálnych rezerv na nasledujúci mesiac podľa jej výpočtu s Národnou bankou Slovenska – odborom bankových obchodov, najneskôr do konca bežného mesiaca. Určenú sumu povinných minimálnych rezerv pre banku potvrdí Národná banka Slovenska listom riaditeľa odboru bankových obchodov posledný pracovný deň bežného mesiaca. § 5 (1) Pri výpočte určených povinných minimálnych rezerv Národná banka Slovenska vychádza z údajov o záväzkoch banky uvedených vo výkaze V (NBS) 6 – 36 Dekádny prehľad o aktívach a pasívach ) (ďalej len „dekádny výkaz“).
6) § 27 až 34 zákona č. 513/1992 Zb. Obchodný zákonník v zneníneskorších predpisov.
7) §1 ods.1 opatrenia Národnej banky Slovenska č. 10/1997, ktorýmsa ustanovuje predkladanie výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska.
(2) Celková suma povinných minimálnych rezerv na príslušný mesiac je priemerná suma záväzkov banky určených základňou na tvorbu povinných minimálnych rezerv a vynásobená percentom tvorby povinných minimálnych rezerv podľa § 2 ods.1. (3) Priemerná suma záväzkov banky je vypočítaná zo záväzkov vykazovaných bankou v troch za sebou nasledujúcich dekádnych výkazoch. V prvom dekádnom výkaze vykazuje banka stav záväzkov banky k poslednému kalendárnemu dňu mesiaca N-2, v druhom dekádnom výkaze vykazuje stav k 10. kalendárnemu dňu mesiaca N-1 a v treťom dekádnom výkaze vykazuje stav k 20. kalendárnemu dňu mesiaca N-1. (4) Povinné minimálne rezervy na mesiac február bežného roka určuje Národná banka Slovenska zo záväzkov banky vykázaných v dekádnych výkazoch k 20. decembru a k 31. decembru predchádzajúceho roka a k 20. januáru bežného roka. (5) Sumu určených povinných minimálnych rezerv zaokrúhľuje Národná banka Slovenska na celé koruny podľa pravidiel STN 01 1010. § 6 (1) Ak banka nepredloží dekádny výkaz za jedno dekádne obdobie, Národná banka Slovenska zvýši priemernú sumu záväzkov banky za dve dekádne obdobia o 20 % a túto sumu vynásobí percentom tvorby povinných minimálnych rezerv. (2) Ak banka nepredloží dekádny výkaz za dve dekádne obdobia, Národná banka Slovenska zvýši sumu záväzkov banky za jedno dekádne obdobie o 40 % a túto sumu vynásobí percentom tvorby povinných minimálnych rezerv. (3) Ak banka nepredloží žiadny z výkazov, Národná banka Slovenska zvýši sumu záväzkov banky za posledné vykázané dekádne obdobie o 60 % a túto sumu vynásobí percentom tvorby povinných minimálnych rezerv. (4) Národná banka Slovenska oznámi banke podrobné členenie riadkov a stĺpcov dekádneho výkazu v nadväznosti na štruktúru základne na tvorbu povinných minimálnych rezerv určenú podľa § 2 ods.1 písomne, listom vrchného riaditeľa obchodno-devízového úseku ihneď po schválení štruktúry základne a štruktúry dekádneho výkazu na príslušný rok v Bankovej rade Národnej banky Slovenska. § 7 Sledovanie a hodnotenie vývoja povinných minimálnych rezerv (1) Národná banka Slovenska – odbor bankových obchodov, sleduje zostatok na účte peňažných rezerv banky denne a vyhodnocuje priemernú sumu skutočných denných povinných minimálnych rezerv samostatne za dve periódy bežného mesiaca. Prvá perióda je od 1. kalendárneho dňa mesiaca do 15. kalendárneho dňa vrátane a druhá perióda je od 16. kalendárneho dňa do posledného kalendárneho dňa mesiaca vrátane (ďalej len „perióda“). (2) Určené povinné minimálne rezervy sú splnené, ak priemerná suma skutočných denných povinných minimálnych rezerv na účte peňažných rezerv v každej perióde osobitne dosahuje najmenej sumu určených povinných minimálnych rezerv na príslušný mesiac. § 8 Neplnenie povinných minimálnych rezerv (1) Ak banka nedodržiava určené povinné minimálne rezervy v ktorejkoľvek perióde príslušného mesiaca podľa § 7 ods. 2 Národná banka Slovenska je oprávnená uplatniť voči banke sankciu 8) . (2) Sumu sankčného úroku vypočíta Národná banka Slovenska – odbor bankových obchodov, z priemernej sumy, o ktorú banka určené povinné minimáne rezervy nesplnila za skutočný počet kalendárnych dní periódy, vynásobením sankčnou úrokovou sadzbou 9) . (3) Národná banka Slovenska – odbor bankových obchodov, oznámi banke písomne nasledujúci pracovný deň po ukončení hodnotenej periódy nesplnenie povinných minimálnych rezerv a sumu sankčného úroku a požiada ju, aby sumu sankčného úroku uhradila. (4) Banka je povinná uhradiť sumu sankčného úroku na účet Národnej banky Slovenska, uvedený v zmluve o otvorení a vedení účtu peňažných rezerv, najneskôr do 10 kalendárnych dní po ukončení periódy, v ktorej určené povinné minimálne rezervy nesplnila. (5) Ak banka neuhradí sumu sankčného úroku v lehote podľa § 8 ods. 4, Národná banka Slovenska – odbor bankových obchodov, zúčtuje túto sumu formou inkasa z účtu platobného styku banky (clearingového účtu) vrátane nákladov, ktoré jej vzniknú pri tejto forme zúčtovania.
8) § 21 ods.1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992Zb.
9) Napríklad banka v druhej perióde mesiaca február (28 dní)splnila povinné minimálne rezervy len na 98% a priemerné nedostatočné rezervy za 2.periódu mala 200 mil.Sk. Sankcia = (200 mil.Sk x (3 x diskontná úroková sadzba) x 13dní) / 360 dní *100.
§ 9 Záverečné ustanovenie
Toto Rozhodnutie Národnej banky Slovenska nadobúda účinnosť 1. apríla 1999.
Vladimír Masár v. r. guvernér
Vydávajúci odbor: Odbor bankových obchodov
Referenti: Ing. Svetlana Hušťavová, kl. 2751 Ing. Angelika Kotúčová kl. 2755 Ing. Jozef Jankovics, kl. 2752