en en

Rozhodnutie NBS č. 2/1999

2 ROZHODNUTIE Národnej banky Slovenska z 19. marca 1999 o podmienkach tvorby povinných minimálnych rezerv bánk v roku 1999
Národná banka Slovenska podľa § 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska rozhodla:
§ 1
Týmto rozhodnutím sa určuje na rok 1999 pre banky1), pobočky zahraničných bánk2) a tavebné sporiteľne3), výška tvorby povinných minimálnych rezerv bánk v percentách, štruktúra základne na tvorbu povinných minimálnych rezerv bánk a úroková sadzba, ktorou budú úročené povinné minimálne rezervy bánk.
§ 2 (1) Povinné minimálne rezervy tvoria
a) banky a pobočky zahraničných bánk vo výške 8 %
b) stavebné sporiteľne vo výške 3 % .
(2) Štruktúra základne na tvorbu povinných minimálnych rezerv bánk, pobočiek zahraničných bánk a stavebných sporiteľní je súčet položiek,
a) neterminované a terminované vklady fyzických a právnických osôb, ktoré nie sú bankou, v slovenských korunách a v cudzích menách, (riadok 58, 70, 78 / stĺpec 5 dekádneho výkazu V (NBS) 6 – 36)
b) emitované zmenky, (riadok 69 / stĺpec 5)
c) emisia dlhopisov, (riadok 83 / stĺpec 5)
d) ostatné záväzky voči klientom, fyzickým a právnickým osobám, ktoré nie sú bankou, (riadok 88 / stĺpec 5)
e) korunové a devízové depozitá zahraničných bánk v bankách tvoriacich PMR, (riadok 54 / stĺpec 2 a 4).
1) § 1 ods. 1 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskoršíchpredpisov.
2) § 1 ods. 5 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskoršíchpredpisov.
3) § 2 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. ostavebnom sporení.
(3) Povinné minimálne rezervy zaúčtované na účtoch peňažných rezerv bánk vedených v Národnej banke Slovenska sú úročené úrokovou sadzbou 1,5 % p.a. § 3
Pravidlá tvorby a udržiavania povinných minimálnych rezerv bánk, pobočiek zahraničných bánk a stavebných sporiteľní sú určené rozhodnutím Národnej banky Slovenska z 5. marca 1999 o povinných minimálnych rezervách.
§ 4
Toto rozhodnutie Národnej banky Slovenska nadobúda účinnosť 1. apríla 1999.
Vladimír Masár v. r. guvernér
Vydávajúci útvar: odbor bankových obchodov
Vypracoval: Ing. Zdenka Štrignerová, tel.: 07/5953 2577