en en

Rozhodnutie NBS č. 7/1999

7

ROZHODNUTIE

Národnej banky Slovenska

zo 17. decembra 1999,
o podmienkach tvorby povinných minimálnych rezerv bánk v roku

2000

Národná banka Slovenska podľa § 20 zákona Národnej rady Slovenskej

republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska rozhodla:

§ 1

Týmto rozhodnutím sa určuje na rok 2000 pre banky1), pobočky

zahraničných bánk2) a stavebné sporiteľne3) výška

tvorby povinných minimálnych rezerv bánk v percentách, štruktúra

základne na tvorbu povinných minimálnych rezerv a úroková sadzba,

ktorou budú úročené povinné minimálne rezervy bánk.

§ 2

(1) Povinné minimálne rezervy tvoria

a) banky a pobočky zahraničných bánk vo výške 8%

b) stavebné sporiteľne vo výške 3%.

(2) Základňu pre výpočet povinných minimálnych rezerv bánk, pobočiek

zahraničných bánk a stavebných sporiteľní tvorí súčet nasledovných

položiek výkazu V (NBS) 6-36:

a) netermínované a termínované vklady fyzických a právnických osôb,

ktoré nie sú bankou, v slovenských korunách a v cudzích menách, (riadok

60, 74, 83 / stĺpec 5 )

b) emitované zmenky, (riadok 72 / stĺpec 5)

c) emisia dlhopisov, (riadok 90 / stĺpec 5)1) § 1 ods. 1 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v zneníneskorších predpisov.2) § 1 ods. 5 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v zneníneskorších predpisov.3) § 2 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 242/1999 Z.z. o stavebnom sporení.
d) ostatné záväzky voči klientom, fyzickým a právnickým osobám, ktorénie sú bankou, (riadok 96 / stĺpec 5)
e) korunové a devízové depozitá zahraničných bánk v bankáchtvoriacich povinné minimálne rezervy (riadok 54 / stĺpec 2 a 4).(3) Povinné minimálne rezervy zaúčtované na účtoch peňažných rezerv

bánk vedených v Národnej banke Slovenska sú úročené úrokovou sadzbou 1,5

% p. a.§ 3
Pravidlá tvorby a udržiavania povinných minimálnych rezerv bánk,

pobočiek zahraničných bánk a stavebných sporiteľní sú určené rozhodnutím

č. 1 Národnej banky Slovenska z 5. marca 1999 o povinných minimálnych

rezervách.§ 4
(1) Zrušuje sa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 2 z 19. marca

1999 o podmienkach tvorby povinných minimálnych rezerv bánk v roku

1999.(2) Toto rozhodnutie Národnej banky Slovenska nadobúda účinnosť 1.

januára 2000.
Marián Jusko v. r.
guvernér

Vydávajúci útvar:Odbor bankových obchodov
Vypracoval:Ing. Angelika Kotúčová, tel.: 5953 2755