en en

Opatrenie NBS č. 1/2000

1 OPATRENIE Národnej banky Slovenska

zo 7. januára 2000,
ktorým sa ustanovuje postup devízových miest pri uskutočňovaní platieb do zahraničia, zo zahraničia a voči cudzozemcom
Národná banka Slovenska podľa § 12 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 45/1998 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1 Platby do zahraničia a platby cudzozemcom (1) Devízové miesto uvedené v § 2 písm. o) prvý bod zákona (ďalej len „banka“) vykoná platbu do zahraničia na základe platobného príkazu predloženého príkazcom alebo na základe iného príkazu (ďalej len „príkaz“) a podľa platobných podmienok dohodnutých medzi príkazcom a bankou. (2) Pri všetkých platbách do zahraničia sa uvedie v príkaze platobný titul na označenie účelu platby, to znamená slovné označenie účelu vykonávanej platby a jej zodpovedajúce číselné označenie platobného titulu podľa osobitného predpisu. 1) (3) Pred vykonaním platby banka porovná vzájomný súlad číselného označenia platobného titulu so slovným označením účelu vykonávanej platby uvádzaným príkazcom v príkaze. Ak neobsahuje príkaz údaje podľa odseku 2, alebo tieto údaje nie sú navzájom v súlade, banka príkaz nevykoná a vráti ho príkazcovi na doplnenie alebo na vykonanie opravy. (4) Ak banka vyžiada podľa § 12 ods. 2 zákona od príkazcu doklady potrebné na posúdenie správnosti údajov uvádzaných v príkaze, týkajúcich sa označenia účelu platby a príkazca predloží kópiu týchto dokladov, zamestnanec banky ich porovná s originálmi a označí odtlačkom pečiatky „overené podľa originálu“, dátumom a svojím podpisom, ak je to vhodné, môže zamestnanec banky overiť údaje aj nahliadnutím do originálov dokladov, o čom vykoná záznam, v ktorom uvedie skutočnosť, ktorú doklady preukazujú, dátum, meno a podpis zamestnanca, ktorý doklad preskúmal.
1) Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 6/1999, ktorým saustanovujú podmienky na usmerňovanie platobnej bilancie Slovenskej republiky (oznámenie č. 358/1999 Z. z.).
(5) Ak príkazca v prípadoch podľa odseku 4 nemôže predložiť doklady potrebné na posúdenie správnosti údajov uvedených v príkaze, prílohou príkazu je písomné vyhlásenie príkazcu, v ktorom sa uvedú informácie vysvetľujúce účel platby a dôvod na nepredloženie listinných dokladov. (6) Ak sa na platbu do zahraničia vyžaduje podľa zákona devízové povolenie, banka pred vykonaním platby vyžiada od príkazcu originál devízového povolenia. Ak príkazca predloží kópiu devízového povolenia, zamestnanec banky kópiu devízového povolenia porovná s originálom a označí odtlačkom pečiatky „overené podľa originálu“, dátumom a svojím podpisom. (7) Postup podľa odsekov 1 až 6 sa vzťahuje aj na platby, ktoré banka vykoná na účet cudzozemca zriadený v tuzemsku a vedený v cudzej mene.
§ 2
Platby zo zahraničia a platby cudzozemcov
(1) Platbu zo zahraničia (inkaso) pripíše banka na účet príjemcu a priradí jej číselné označenie platobného titulu podľa osobitného predpisu1), ktorý zodpovedá označeniu účelu platby uvedenému príkazcom. (2) Ak nie je účel platby príkazcom označený, banka pripíše platbu na účet príjemcu a priradí jej najvhodnejšie číselné označenie platobného titulu podľa
a) dispozície príjemcu alebo
b) dohody uzatvorenej medzi príjemcom a bankou alebo
c) povahy opakujúcich sa platieb pre príjemcu alebo zamerania jeho činnosti.
Ak banka zistí od príjemcu platby, že účel platby mal byť označený iným číselným platobným titulom, vykoná jeho opravu podľa § 3. (3) Ak nemožno označiť platbu podľa odseku 2, banka platbu označí náhradným číselným platobným titulom č. 695. Banka vhodnou formou oznámi príjemcovi platby, že na jeho účet bola pripísaná platba, ktorej účel banka nemohla označiť zodpovedajúcim číselným platobným titulom a súčasne vyzve príjemcu, aby jej oznámil zodpovedajúce označenie účelu platby. Ak banka následne od príjemcu platby zistí účel platby, vykoná opravu náhradného číselného platobného titulu podľa § 3. (4) Ak banka pri platbe v sume 500 000 Sk a vyššej nezistí zodpovedajúce označenie účelu platby najneskoršie do 20 kalendárnych dní od jej pripísania na účet príjemcu (odsek 3), vyzve príjemcu písomne, aby jej oznámil označenie účelu platby. Výzva sa doručuje do vlastných rúk príjemcovi. (5) Ak banka pri opakujúcich sa platbách toho istého príjemcu a to aj v sume nižšej ako 500 000 Sk nezistí zodpovedajúce označenie účelu platby vyzve príjemcu písomne, aby jej oznámil označenie účelu platby. Výzva sa doručuje do vlastných rúk príjemcovi. (6) Postup podľa odsekov 1 až 5 sa vzťahuje aj na platby vykonané z účtu cudzozemca zriadeného v tuzemsku a vedeného v cudzej mene.
§ 3
Oprava výkazov
Ak banka zistí od príjemcu zodpovedajúci účel platby, vykoná opravu číselného označenia platobného titulu tejto platby tak, že v najbližšom vykazovanom období vo výkaze „Mesačný výkaz o devízových inkasách a platbách v konvertibilných menách DEV (NBS) 12 -12″ o predmetnú čiastku zníži v položke inkasá objem opravovaného číselného platobného titulu a súčasne o predmetnú čiastku zvýši objem inkás zodpovedajúceho číselného platobného titulu. Banka túto opravu premietne aj do všetkých vecne nadväzujúcich štatistických výkazov ustanovených opatrením Národnej banky Slovenska. 2) § 4 Ak na výzvu banky príjemca neoznámi zodpovedajúce označenie účelu platby, banka postupuje podľa § 12 ods. 5 zákona.
§ 5
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa opatrenie Národnej banky Slovenska zo 14. septembra 1998 č. 14, ktorým sa ustanovuje postup devízových miest pri uskutočňovaní platieb do zahraničia a voči cudzozemcom (oznámenie č. 326/1998 Z. z.).
2) Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 7/1999 o predkladanívýkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska (oznámenie č. 360/1999 Z. z.).
§ 6 Účinnosť Toto opatrenie nadobúda účinnosť 20. januára 2000. Marián Jusko v. r. guvernér
Vydávajúci útvar:
devízový odbor
Vypracoval:
JUDr. Miroslav Kollár tel. 5953 kl. 3509