en en

2000

Vestník NBS čiastka 1/2000 vydaná dňa 19. januára 2000

Časť normatívna

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 1/2000 zo 7. januára 2000, ktorým sa ustanovuje postup devízových miest pri uskutočňovaní platieb do zahraničia, zo zahraničia a voči cudzozemcom

Časť oznamovacia

Register predpisov Národnej banky Slovenska uverejnených vo Vestníkoch Národnej banky Slovenska určených pre verejnosť v roku 1999

Vestník NBS čiastka 4/2000 vydaná dňa 23. marca 2000

Časť normatívna

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 2/2000 zo 14. februára 2000 o kapitálovej primeranosti bánk

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 3/2000 zo 14. februára 2000 o pravidlách likvidity bánk a pobočiek zahraničných bánk

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 4/2000 zo 14. februára 2000, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 3/1994 o úverovej angažovanosti bánk

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 5/2000 zo 14. februára 2000 o obmedzeniach pre nezabezpečené devízové pozície bánk

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 6/2000 zo 14. februára 2000, ktorým sa ustanovuje predkladanie informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska

Časť oznamovacia

Úplné znenie opatrenia č. 3/1994 o úverovej angažovanosti bánk

Vestník NBS čiastka 7/2000 vydaná dňa 31. marca 2000

Časť normatívna

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 1/2000 z 23. marca 2000, ktorým sa ustanovujú podmienky Národnej banky Slovenska na odovzdávanie a preberanie dát platobného styku formou kompatibilných médií

Vestník NBS čiastka 11/2000 vydaná dňa 14. júna 2000

Časť normatívna

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 2/2000 z 19. mája 2000, ktorým sa mení rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 5/1999 z 27. augusta 1999 o trhovom poriadku primárneho trhu zaknihovaných štátnych cenných papierov, vydávaných v Slovenskej republike znejúcich na slovenskú menu

Časť oznamovacia

Zoznam č. 1/2000 cenných papierov, ktoré môžu byť založené za lombardný úver poskytnutý Národnou bankou Slovenska

Oznámenie o oprave tlačových chýb v opatrení Národnej banky Slovenska č. 6/2000, ktorým sa ustanovuje predkladanie informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banky Slovenska

Vestník NBS čiastka 13/2000 vydaná dňa 19. júna 2000

Časť normatívna

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 3/2000 z 9. júna 2000, ktorým sa mení rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 7/1999 o podmienkach tvorby povinných minimálnych rezerv bánk v roku 2000

Vestník NBS čiastka 26/2000 vydaná dňa 28. decembra 2000

Časť normatívna

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 8. decembra 2000 o predkladaní výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska

Vestník NBS čiastka 27/2000 vydaná dňa 29. decembra 2000

Časť normatívna

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 22. decembra 2000, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 1/1999 o povinných minimálnych rezervách

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 22. decembra 2000 o podmienkach tvorby povinných minimálnych rezerv bánk v roku 2001