en en

Opatrenie NBS č. 2/2000

2 OPATRENIE Národnej banky Slovenska

zo 14. februára 2000,
o kapitálovej primeranosti bánk Národná banka Slovenska podľa § 15 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky a podľa § 19 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska ustanovuje: Základné ustanovenia § 1 Účelom tohto opatrenia je ustanoviť minimálny pomer kapitálu a rezerv k rizikovo váženým aktívam banky,1) ktorý zabezpečí schopnosť banky kryť z vlastných zdrojov straty vyplývajúce z úverového rizika, ktoré znáša pri svojom podnikaní a súčasné zachovanie schopnosti v plnej výške splniť svoje záväzky. § 2 Na účely tohto opatrenia sa rozumie
a) kapitálovou primeranosťou pomer kapitálu banky (§ 3) a rezerv k upravenej hodnote rizikovo vážených aktív, vyjadrený v percentách, b) rezervami rezervy tvorené podľa osobitného zákona,2) zistené ku dňu poslednej účtovnej závierky a znížené o výnosy z ich použitia počas bežného účtovného obdobia, c) aktívami čisté účtovné hodnoty jednotlivých druhov majetku banky a úverové ekvivalenty podsúvahových položiek banky, ktoré budú alebo môžu byť aktívami banky, d) úverovým ekvivalentom podsúvahovej položky banky jej menovitá hodnota vážená príslušnou úverovou váhou (§ 4), e) rizikovo váženými aktívami aktíva banky vážené príslušnou rizikovou váhou podľa stupňa úverového rizika každého jednotlivého druhu aktíva (§ 5), f) podriadenou pohľadávkou právo veriteľa na peňažné plnenie zo zmluvy, podľa ktorej v prípade úpadku dlžníka alebo jeho zrušenia s likvidáciou, bude táto pohľadávka uspokojená až po uspokojení pohľadávok ostatných veriteľov a jej uspokojenie nie je žiadnym spôsobom zabezpečené, g) podriadeným dlhom záväzok banky1) na vrátenie peňažných prostriedkov, ak sa banka dohodla s veriteľom podľa osobitného zákona 3),
1) § 1 ods. 1 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v zneníneskorších predpisov.
2) § 5 zákona č. 368/1999 Z. z. o rezervách a opravnýchpoložkách na zistenie základu dane z príjmov.
3) § 408a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znenízákona č. 11/1998 Z. z.
h) štátmi zóny A všetky členské štáty Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj, i) štátmi zóny B všetky štáty, ktoré nie sú členmi Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj, j) fondom tvoreným z rozdelenia zisku po zdanení, ktorý má povahu záväzku fond, ktorého tvorbu ukladá alebo umožňuje zákon alebo sa na jeho tvorbu banka zaviazala dohodou a je zaviazaná použiť ho nie vo svoj prospech, ale v prospech osoby určenej zákonom alebo v dohode (napríklad sociálny fond tvorený podľa osobitného zákona,4) fondy dôchodkového pripoistenia tvorené podľa kolektívnej zmluvy so zamestnancami banky), k) dlhovými cennými papiermi cenné papiere, ktoré predstavujú záväzok ich emitenta na vrátenie poskytnutých alebo vyplatenie zložených peňažných prostriedkov, alebo záväzok emitenta alebo osoby ním označenej na zaplatenie, l) zabezpečením pohľadávky druhotný zdroj jej uspokojenia, buď záväzok tretej osoby, že bude na vyzvanie veriteľa plniť za dlžníka, ak tento nebude plniť svoj záväzok podľa zmluvy, alebo určený predmet (vec alebo právo), ktorým alebo z výťažku ktorého bude pohľadávka uspokojená, ak tak neurobí dlžník podľa zmluvy. Zabezpečením pohľadávky na účel tohto opatrenia nie je zmluvná pokuta5), uznanie dlhu6) alebo záväzku7) ani blankozmenka8), m)upravenou hodnotou rizikovo vážených aktív banky súčet všetkých rizikovo vážených aktív, znížený o predpokladané straty odrátané od kapitálu banky podľa § 3 ods. 4 písm. f).
§ 3 Kapitál banky (1) Kapitál banky je súčet vlastných zdrojov financovania banky podľa odseku 2 a podriadených dlhov podľa odseku 3, znížený o odpočítateľné položky podľa odseku 4; podriadené dlhy sa do tohto súčtu započítavajú najviac do výšky 50 % hodnoty vlastných zdrojov financovania podľa odseku 2, zníženej o hodnotu položiek podľa odseku 4 písm. a) až j). (2) Na účely výpočtu kapitálu banky podľa odseku 1 sú vlastnými zdrojmi jej financovania
a) základné imanie, okrem zamestnaneckých akcií,9) b) rezervný fond10) a ostatné fondy vytvárané z rozdelenia zisku po zdanení, okrem tých, ktoré majú povahu záväzku, c) ážiové a ostatné kapitálové fondy, okrem oceňovacieho rozdielu k podielovým cenným papierom a vkladom a rozdielu z prepočtu podielových cenných papierov a vkladov v cudzej mene,
4) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z.o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.
5) § 544 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znenízákona č. 509/1991 Zb.
6) § 558 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991Zb.
7) § 323 Obchodného zákonníka.
8) § 10 zákona č. 191/1950 Zb. Zákon zmenkový ašekový.
9) § 158 Obchodného zákonníka.
10) § 67 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 600/1992Zb.
d) nerozdelený zisk minulých rokov.
(3) Na účely výpočtu kapitálu banky sa podriadený dlh započíta podľa odseku 1 len ak
a) zmluva o podriadenom dlhu je uzavretá na dobu určitú, b) nemá podobu cenného papiera, c) peňažné prostriedky veriteľ banke na základe zmluvy o podriadenom dlhu poskytol najmenej na päť rokov a veriteľ nemá právo s nimi nakladať a začiatok ich splácania je dohodnutý na obdobie po uplynutí najmenej piatich rokov od ich poskytnutia banke, d) boli banke poskytnuté všetky peňažné prostriedky, ktoré podľa zmluvy o podriadenom dlhu mal veriteľ banke poskytnúť, e) rozhodným právom je právo Slovenskej republiky a súdom príslušným riešiť spory zmluvných strán je súd so sídlom v Slovenskej republike.
(4) Na účely výpočtu kapitálu banky podľa odseku 1 sa súčet vlastných zdrojov financovania banky a podriadených dlhov znižuje o
a) nesplatenú časť základného imania, okrem zamestnaneckých akcií, b) neuhradenú stratu z minulých rokov, c) hospodársky výsledok v schvaľovacom konaní, ak je ním strata, d) stratu bežného účtovného obdobia, e) vlastné akcie banky v ich účtovnej hodnote, ktoré banka nadobudla, okrem zamestnaneckých akcií, f) časť predpokladaných strát, zistených ku dňu poslednej účtovnej závierky, o ktorú nebolo upravené v tejto účtovnej závierke ocenenie príslušného majetku a na ktoré neboli vytvorené rezervy, g) prostriedky vynaložené na zriadenie účtovnej jednotky, h) čistú účtovnú hodnotu opravnej položky k odplatne nadobudnutému majetku, ak je jej zostatok aktívny, i) ocenenie účtovnej jednotky pri jej kúpe, j) programové vybavenie (software), k) hrubú účtovnú hodnotu vkladu do základného imania hlavného akcionára banky 11) až do emisnej hodnoty akcií banky, ktoré sú v jeho vlastníctve, zníženú o pomernú časť opravnej položky k tomuto vkladu, l) súčet čistých účtovných hodnôt vkladov do základného imania iných bánk a čistých účtovných hodnôt takých podriadených pohľadávok voči iným bankám, ktoré sú súčasťou ich kapitálu, ak je tento súčet väčší ako 10 % kapitálu vykazujúcej banky, vypočítaného bez odpočítania tohto súčtu, m) súčet čistej účtovnej hodnoty vkladu do základného imania inej banky a čistých účtovných hodnôt takých podriadených pohľadávok voči tejto inej banke, ktoré sú súčasťou jej kapitálu, ak je väčší ako 10 % jej kapitálu, zisteného ku dňu zostavenia poslednej účtovnej závierky v prípade, ak súčet podľa písmena l) sa neodpočítava od kapitálu vykazujúcej banky.
11) 19 ods. 3 zákona č. 21/1992 Zb. v znení zákona č. 252/1999 Z. z. § 4 Úverové váhy Menovité hodnoty jednotlivých druhov podsúvahových položiek sa vážia
a) úverovou váhou 100 %
1. neodvolateľné platobné záruky poskytnuté vykazujúcou bankou, 2. rubopisy zmeniek s postihom, ktoré nie sú akceptované alebo avalované alebo rubopisované s postihom inou bankou, 3. aktíva, ktoré budú nakúpené v dohodnutom termíne,
b) úverovou váhou 50 %
1. neodvolateľné záruky iné ako platobné poskytnuté vykazujúcou bankou, 2. neodvolateľné záväzky banky poskytnúť úver v prípade, že sa na to banka zaviazala na dobu dlhšiu ako jeden rok, 3. dokumentárne akreditívy otvorené alebo potvrdené bankou, ak sa dokumenty nevzťahujú na tovar, alebo trvanie záväzku presahuje jeden rok,
c) úverovou váhou 20 % dokumentárne akreditívy otvorené alebo potvrdené bankou ak sa dokumenty vzťahujú na tovar a trvanie záväzku nepresahuje jeden rok, d) úverovou váhou 2 % obchody s kurzom meny (napríklad predané menové opcie, menové futures, termínované obchody s menou) s dohodnutou dobou splatnosti od 15 dní do jedného roku, ktorá sa zvyšuje o 3 % na každý ďalší rok trvania, e) úverovou váhou 0,5 % obchody s úrokovou sadzbou (napríklad úrokové swopy v jednej mene, predané úrokové opcie, termínované úrokové obchody, úrokové futures) s dohodnutou dobou splatnosti do jedného roku, na každý ďalší rok trvania sa váha zvyšuje o 1 %.
Váženie aktív rizikovými váhami § 5 Čisté účtovné hodnoty jednotlivých druhov aktív sa vážia
a) rizikovou váhou 0 %
1. pokladničné hodnoty, 2. pohľadávky voči Slovenskej republike a voči štátom zóny A, 3. pohľadávky voči Národnej banke Slovenska a ústredným bankám štátov zóny A, 4. pohľadávky voči štátom a ústredným bankám štátov zóny B okrem Slovenskej republiky, ak sú to pohľadávky v mene príslušného štátu, 5. pohľadávky zabezpečené pohľadávkami voči vykazujúcej banke alebo dlhovými cennými papiermi, z ktorých je táto banka dlžníkom, 6. pohľadávky zo zúčtovania so sociálnymi inštitúciami, 7. všetky aktíva, ktoré znižujú hodnotu kapitálu podľa § 3 ods. 4, 8. prostriedky dlhodobo poskytnuté pobočkám v zahraničí,
b) rizikovou váhou 20 %
1. pohľadávky, s výnimkou podriadených, voči bankám so sídlom v Slovenskej republike alebo v štátoch zóny A, 2. pohľadávky, s výnimkou podriadených, voči bankám so sídlom v štátoch zóny B okrem Slovenskej republiky a dlhové cenné papiere z ktorých sú tieto banky dlžníkmi, ak ich zostatková doba splatnosti nie je dlhšia ako jeden rok, 3. pohľadávky voči medzinárodným rozvojovým bankám, 4. pohľadávky voči štátnym fondom, 5. pohľadávky voči územným celkom štátov zóny A, ktoré sú oprávnené určovať príjmy svojho rozpočtu, 6. peňažné prostriedky v procese inkasa,
c) rizikovou váhou 50 %
1. pohľadávky voči mestám a obciam, 12) 2. hypotekárne úvery 13)na nehnuteľnosti určené na bývanie a užívané dlžníkmi, ak hodnota pohľadávky nepresahuje 60 % ocenenia založenej nehnuteľnosti, 3. pohľadávky voči Exportno-importnej banke Slovenskej republiky, 4. pohľadávky voči Železniciam Slovenskej republiky, 5. cenné papiere, ktorých umiestnenie na verejnosti banka garantuje,
d) rizikovou váhou 100 %
1. vklady do základného imania obchodných spoločností a družstiev, 2. podriadené pohľadávky, 3. náklady budúcich období, príjmy budúcich období a preddavky, 4. dohadné položky aktívne, 5. pohľadávky voči Fondu národného majetku Slovenskej republiky, 6. iné aktíva, ktoré nie sú uvedené v písmenách a) až c) a v prvom až piatom bode.
§ 6 (1) Dlhové cenné papiere, ktoré predstavujú nárok na vrátenie poskytnutých alebo vyplatenie zložených peňažných prostriedkov sa vážia takou rizikovou váhou, akou sa vážia pohľadávky voči emitentovi tohto cenného papiera. (2) Zabezpečené aktívum sa váži nižšou z rizikových váh, ktorými sa podľa § 5 váži toto aktívum a predmet ktorým je zabezpečené, alebo pohľadávky voči osobe, ktorá ho zabezpečuje, s výnimkou osôb podľa § 5 písm. c) prvého a štvrtého bodu. Ak je aktívum zabezpečené viacerými druhmi zabezpečenia alebo viackrát tým istým druhom zabezpečenia, porovnáva sa riziková váha aktíva s rizikovou váhou toho zabezpečenia, ktoré má najnižšiu rizikovú váhu. (3) Na účel určenia rizikovej váhy aktíva sa zabezpečenie pohľadávky nezoberie do úvahy, ak
a) nie je ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom, písomnou zmluvou alebo písomným vyhlásením ručiteľa o uspokojení pohľadávky, ak ich obsah nie je jednoznačný a nie je z neho jasné, ktoré pohľadávky, do akej výšky a za akých podmienok sú nimi zabezpečené,
12) Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnomzriadení v znení neskorších predpisov.
13) § 36b zákona č. 21/1992 Zb. v znení neskoršíchpredpisov.
b) zmluva alebo vyhlásenie ručiteľa o uspokojení pohľadávky obsahuje ustanovenia o možnosti odstúpiť od nich, c) uspokojenie nároku banky plynúceho z tohto zabezpečenia je viazané na podmienku, ktorej splnenie nezávisí výlučne od banky, d) zabezpečenie nie je právne vymáhateľné, e) záložné právo nie je zapísané v príslušnej evidencii 14) prvé v poradí, f) predmetom zabezpečenia sú cenné papiere alebo pokladničné hodnoty, ktoré nie sú uložené vo vykazujúcej banke alebo u tretej osoby, voči ktorej poskytovateľ zabezpečenia nemá záväzky a táto osoba nemá dôvod uplatniť na uložené veci zádržné právo, 15) g) zabezpečenie má podobu zmluvy o budúcej zmluve, 16) h) zabezpečenie poskytla osoba s osobitným vzťahom k banke 17)alebo osoba ktorá má kontrolu nad hlavnýmakcionárom banky11).
(4) Pohľadávka, za splnenie ktorej ručí viacero osôb spoločne a nerozdielne, sa váži rizikovou váhou, ktorá je najnižšia spomedzi rizikových váh, ktorými sa podľa § 5 vážia pohľadávky voči týmto osobám. (5) Ak aktívum nie je zabezpečené podľa odseku 3 v plnej výške jeho čistej účtovnej hodnoty, môže sa jeho zabezpečená časť vážiť rizikovou váhou podľa odseku 2. (6) Ak je pohľadávka zabezpečená na dobu kratšiu ako je jej lehota splatnosti, môže sa vážiť rizikovou váhou podľa odseku 2 len ak je splatná po častiach a len tá jej časť, ktorá je splatná počas doby, počas ktorej je pohľadávka zabezpečená. § 7 Kapitálová primeranosť Banky zachovávajú kapitálovú primeranosť najmenej vo výške 8 %. Prechodné a záverečné ustanovenia § 8 (1) Banka, súčasťou kapitálu ktorej je podriadený dlh podľa doterajších predpisov, môže započítavať tento podriadený dlh do svojho kapitálu za podmienok ustanovených doterajšími predpismi do 30. júna 2000.
14) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z.
15) § 151s až 151v Občianskeho zákonníka v znení zákona č.509/1991 Zb.
16) § 50a Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991Zb., § 289 až 292 Obchodného zákonníka.
17) § 19 ods. 1 zákona č. 21/1992 Zb. v znení neskoršíchpredpisov.
(2) Do 30. decembra 2000 sa za rezervy podľa § 2 písm. b) považujú rezervy tvorené podľa § 5 a 8 zákona č. 610/1992 Zb. o rezervách pre zistenie základu dane z príjmov. § 9 Zrušuje sa opatrenie Národnej banky Slovenska zo 16. mája 1997 č. 5 o kapitálovej primeranosti bánk (oznámenie č. 184/1997 Z. z.). § 10 Účinnosť Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. marca 2000. Marián Jusko v. r. guvernér
Vydávajúci útvar:
odbor dohliadok na mieste
Vypracoval:
Ing. Ľubomír Kučera, tel. č.: 07/5953 3420