en en

Opatrenie NBS č. 3/2000

3

OPATRENIE

Národnej banky Slovenska

zo 14. februára 2000,
o pravidlách likvidity bánk a pobočiek zahraničných bánk

Národná banka Slovenska podľa § 15 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v

znení neskorších predpisov po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej

republiky a podľa § 19 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.

566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska ustanovuje§ 1
Účel opatrenia

Účelom tohto opatrenia je ustanoviť pravidlá likvidity bánk a pobočiek

zahraničných bánk a pravidlá ich bezpečnej prevádzky súvisiace s

likviditou.§ 2
Vymedzenie niektorých pojmov

Na účely tohto opatrenia sa rozumie

a) likviditou schopnosť premieňať aktíva na peňažné prostriedky na účel

riadneho a včasného plnenia platobných záväzkov,

b) aktívami aktíva podľa osobitného predpisu1),

práva žiadať o poskytnutie peňažných prostriedkov, akcepty predložených

zmeniek, ak sa týmto spôsobom poskytuje úver, budúce pohľadávky z

termínových obchodov a pohľadávky z finančného prenájmu,

c) pasívami pasíva podľa osobitného predpisu1),

záväzky poskytnúť peňažné prostriedky, akcepty vystavených zmeniek, ak

sa týmto spôsobom prijíma úver, budúce záväzky z termínových obchodov,

otvorené alebo potvrdené akreditívy, záväzky z finančného prenájmu,

záväzky zo záruk na peňažné plnenia, ktoré bude pravdepodobne nutné

plniť a záväzok, ktorý vznikne, ak banka predčasne vyberie peňažné

prostriedky uložené na účte s možnosťou predčasného výberu v inej

banke,

d) termínovým obchodom pohľadávky a záväzky zo zmlúv, ktorých plnenie

zmluvnými stranami je odložené do budúcnosti,

e) rýchlolikvidnými aktívami zlato, obchodné pohľadávky a

eskontovateľné zmenky, ak sa s nimi obchoduje na medzibankovom trhu,

cenné papiere, ktoré sú prijímané na medzibankovom peňažnom trhu alebo

ústrednou bankou ako zabezpečenie úverových alebo im podobných

obchodov, najmä štátne pokladničné poukážky a dlhopisy a pokladničné

poukážky a dlhopisy ústrednej banky, a cenné papiere ktoré sú emitované

a kótované na burze cenných papierov v členskom štáte Organizácie pre

hospodársku spoluprácu a rozvoj, okrem Českej republiky, Poľskej

republiky, Maďarskej republiky, Spojených štátov Mexických,

Juhokórejskej republiky a Tureckej republiky;1) Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č.

65/355/1996, ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre

banky (oznámenie č. 348/1996 Z. z.) v znení neskorších

predpisov.

f) mesačnou likviditou pomer súčtu peňažných prostriedkov v hotovosti,

pohľadávok splatných na požiadanie, rýchlolikvidných aktív, aktív

splatných do jedného mesiaca a pohľadávok zo zmlúv o zriadení

vkladového účtu s možnosťou predčasného výberu v inej banke, k súčtu

pasív splatných na požiadanie a splatných do jedného mesiaca,

g) vlastnými zdrojmi súčet zostatkov účtov účtových skupín 55, 56,

okrem účtu 562, 5711) a účtu „Hospodársky

výsledok v schvaľovacom konaní“, ak je to strata,

h) stálymi aktívami súčet zostatkov účtov účtovej skupiny 41 okrem účtu

415 a jemu zodpovedajúcej časti účtu 419, zostatkov účtov účtových

skupín 43 a 44, zostatku účtu 453 zníženého o jemu zodpovedajúcu časť

zostatku účtu 458 a zostatkov účtov účtovej skupiny 47,

i) nelikvidnými aktívami 1. pohľadávky, ktorých omeškanie je dlhšie ako

30 dní, 2. akcie, dočasné listy, podielové listy a družstevné

podielnícke listy, ktoré nie sú rýchlospeňažiteľnými aktívami podľa

písmena e) ani stálymi aktívami podľa písmena h),

j) rezervami zostatok rezerv tvorených na ťarchu nákladov podľa

osobitného predpisu2), zistený ku dňu poslednej

účtovnej závierky a znížený o výnosy zo zrušenia rezerv za bežné

účtovné obdobie,

k) omeškaním pohľadávky

1. splatnej jednorazovo, počet dní, ktoré uplynuli odo dňa

splatnosti, vrátane tohto dňa,

2. splatnej v splátkach, súčet počtu dní, ktoré uplynuli odo dňa

splatnosti, vrátane tohto dňa, každej splatnej ale nezaplatenej

splátky po deň splatnosti nasledujúcej splátky; ak ku dňu zisťovania

omeškania po dni splatnosti splatnej ale nezaplatenej splátky

nenasleduje ďalšia splátka, súčet dní po deň zisťovania omeškania

vrátane; ak istina a úroky sú splatné osobitne, a časový úsek medzi

splatnosťou istiny a splatnosťou úroku neprevyšuje 29 kalendárnych

dní, považujú sa na účely tohto opatrenia tieto splátky za jedinú

splátku, omeškanie sa počíta odo dňa splatnosti splátky, ktorá má

väčšiu menovitú hodnotu; ak niektorá splátka bola zaplatená len

čiastočne, počet dní po deň splatnosti nasledujúcej splátky sa

vynásobí pomerom jej nezaplatenej časti k splátke celkom.§ 3
Pravidlá likvidity

(1) Mesačná likvidita banky alebo pobočky zahraničnej banky nesmie byť

menšia ako 0,9.

(2) Pomer súčtu stálych aktív a nelikvidných aktív k vlastným zdrojom a

rezervám banky nesmie byť väčší ako 1.2) § 24 ods. 1 zákona č. 563/1991 Zb. oúčtovníctve§ 5 zákona č. 368/1999 Z. z. o rezervách a opravnýchpoložkách na zistenie základu dane z príjmov.

(3) Banka môže poskytovať úvery3) osobám s

osobitným vzťahom4) k nej a poskytovať za ne

záruky alebo iným spôsobom zabezpečovať záväzky týchto osôb voči tretím

osobám, ktoré nie sú úplne zabezpečené podľa osobitného

predpisu5), len ak dosahuje kapitálovú

primeranosť väčšiu ako 8 % a len do výšky, v akej jej kapitál a rezervy

prevyšujú 8 % z upravenej hodnoty rizikovo vážených aktív6).§ 4
Pravidlá bezpečnej prevádzky súvisiace s likviditou

Na účely bezpečnej prevádzky banka alebo pobočka zahraničnej banky

a) udržiava informačnú sústavu s ohľadom na stupeň zložitosti svojho

podnikania na takej úrovni, aby bola schopná včas poskytovať všetky

informácie potrebné pre riadenie likvidity,

b) v rámci riadenia likvidity postupuje tak, aby nedochádzalo k

výraznému nesúladu medzi aktívami a pasívami z hľadiska lehôt alebo

termínov splatnosti pohľadávok a záväzkov vyplývajúcich z obchodných

záväzkových vzťahov,

c) určí vedúceho zamestnanca, zodpovedného za riadenie likvidity,

d) zaúčtuje každý účtovný prípad bezodkladne po jeho uskutočnení.Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 5

Banka, ktorá podniká prostredníctvom svojej pobočky v zahraničí a orgán

bankového dohľadu tohto štátu ustanovil pravidlá likvidity pre pobočky

zahraničných bánk tak, že sleduje ich likviditu mesačne, meria likviditu

pobočky tak ako je orgánom bankového dohľadu tohto štátu ustanovené.

Aktíva a pasíva vykázané ako splatné do jedného mesiaca zahŕňa do pomeru

mesačnej likvidity zisťovanej za banku ako celok.§ 6

Do 30. decembra 2000 sa za rezervy podľa § 2 písm. j) považujú rezervy

tvorené podľa § 5 a 8 zákona č. 610/1992 Zb. o rezervách pre zistenie

základu dane z príjmov.§ 7

Zrušuje sa opatrenie Národnej banky Slovenska z 31. januára 1994 č. 4 o

pravidlách likvidity bánk (oznámenie č. 29/1994 Z. z.) v znení opatrenia

Národnej banky Slovenska z 21. apríla 1995 č. 4 (oznámenie č. 110/1995 Z.

z.) a v znení opatrenia Národnej banky Slovenska z 23. júna 1997 č. 7

(oznámenie č. 221/1997 Z. z.).3) §1 ods. 2 písm. b) zákona č. 21/1992 Zb. obankách.4) § 19 zákona č. 21/1992 Zb. v znení neskoršíchpredpisov.5) § 2 písm. l) a § 6 ods. 3 opatrenia Národnej bankySlovenska č. 2/ 2000 o kapitálovej primeranosti bánk.6) § 2 písm. e) a m) opatrenia Národnej banky Slovenska č.2/2000.§ 8
Účinnosť

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. marca 2000.

Marián Jusko v. r.

guvernér

Vydávajúci útvar:odbor dohliadok na mieste
Vypracoval:Ing. Ľubomír Kučera, tel. č.: 07/5953 3420