en en

Opatrenie NBS č. 4/2000

4

OPATRENIE

Národnej banky Slovenska

zo 14. februárara 2000,
ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č.3/1994
o úverovej angažovanosti bánk

Národná banka Slovenska podľa § 15 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v

znení neskorších predpisov po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej

republiky a podľa § 19 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.

566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska ustanovuje:Čl. I

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 31. januára 1994 č. 3 o úverovej

angažovanosti bánk sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 odsek 1 znie:

„(1) Na účely tohto opatrenia sa kapitálom banky rozumie kapitál a

rezervy podľa opatrenia NBS o kapitálovej primeranosti bánk zistené z

údajov poslednej účtovnej závierky a upravené o rozhodnutie valného

zhromaždenia o rozdelení zisku zisteného v tejto účtovnej

závierke.“.

2. V § 2 sa vypúšťa odsek 2 a odkazy 2 a 3. Doterajšie odseky 3, 4, 5, 6,

7 a 8 sa označujú ako odseky 2, 3, 4, 5, 6 a 7.

3. V § 2 odseky 2 a 3 znejú:

„(2) Na účely tohto opatrenia sa hrubou úverovou angažovanosťou (ďalej

len „HÚA“) banky voči klientovi rozumie súčet

a) účtových hodnôt pohľadávok na peňažné plnenie alebo na plnenie iným

finančným majetkom, vrátane takých, ktoré majú podobu cenného papiera,

b) účtových hodnôt vkladov do základného imania klienta a podielov na

jeho majetku, vrátane takých, ktoré majú podobu cenného papiera, okrem

tých vkladov do základného imania, ktoré znižujú kapitál banky podľa

opatrenia Národnej banky Slovenska o kapitálovej primeranosti bánk,

c) účtových hodnôt záväzkov poskytnúť klientovi úver,

d) účtových hodnôt záväzkov na vloženie alebo kúpu vkladu do základného

imania klienta a kúpy podielu na jeho majetku,

e) účtových hodnôt bankových záruk a iných druhov ručenia za klienta,

f) účtových hodnôt neodvolateľných akreditívov,

g) 15 % z účtových hodnôt budúcich pohľadávok z termínových obchodov s

devízami.

(3) Do HÚA sa nezapočítavajú záväzky vyplývajúce z otvorenia alebo

potvrdenia dokumentárneho akreditívu, za predpokladu, že:

a) dokumenty predložené banke sa vzťahujú na tovar,

b) banka má skutočnú kontrolu nad tovarom4)

pokiaľ druhá strana úplne nesplní záväzok voči banke.“.

4. V § 2 ods. 4 písm. a) sa vypúšťajú odkazy 5 a 7 a vypúšťajú sa slová

„a nimi podporovanými inštitúciami“.

5. V § 2 ods. 4 písm. c) sa vypúšťajú slová „a nimi podporovanými

inštitúciami“.

6. V § 2 odsek 5 znie:

„(5) Banky môžu previesť angažovanosť voči klientovi na iný subjekt v

prípade, ak ide o záruky vydané štátnymi fondami, bankové záruky vydané

bankami so sídlom v Slovenskej republike a bankami so sídlom v štátoch

zóny A, medzinárodnými rozvojovými bankami a Exportno-importnou bankou

Slovenskej republiky, ak sú splnené podmienky podľa odseku 4 písmena

a).“.

7. V § 2 ods. 6 písm. b) sa slová „vykazujúca banka by mala považovať

súhrnne všetky angažovanosti voči týmto klientom ako jedinú angažovanosť

voči klientovi“ nahrádzajú slovami „považuje sa súhrn všetkých

angažovaností voči týmto klientom za jedinú angažovanosť voči

skupine“.

8. V § 2 ods. 7 sa slová „ods. 5 až 7″ nahrádzajú slovami „odsekov 4

a 5″.

9. V § 3 odseky 2 a 3 znejú:

„(2) Čistá úverová angažovanosť voči banke v Slovenskej republike alebo

voči banke so sídlom v štátoch zóny A nesmie prevýšiť 125 % z kapitálu

banky.

(3) Čistá úverová angažovanosť voči osobe, ktorá má k banke osobitný

vzťah10) nesmie prevýšiť 20 % z kapitálu

banky.“.

10. V § 3 ods. 5 sa číslo „15″ nahrádza číslom „10″.

11. § 4 až 11 sa vypúšťajú.

12. V prílohe č. 1 sa vypúšťajú body 1, 2, 3, 5 a 7.Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. marca 2000.§ 8
Účinnosť

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. marca 2000.

Marián Jusko v. r.

guvernér

Vydávajúci útvar:odbor dohliadok na mieste
Vypracoval:Ing. Ľubomír Kučera, tel. č.: 07/5953 3420