en en

Opatrenie NBS č. 5/2000

5

OPATRENIE

Národnej banky Slovenska

zo 14. februára 2000,
o obmedzeniach pre nezabezpečené devízové pozície bánk

Národná banka Slovenska podľa § 15 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v

znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) po dohode s

Ministerstvom financií Slovenskej republiky a podľa § 19 zákona Národnej

rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska

ustanovuje:Základné ustanovenia
§ 1

Toto opatrenie ustanovuje obmedzenia pre nezabezpečené devízové pozície

bánk1) a pravidlá bezpečnej prevádzky bánk a

pobočiek zahraničných bánk2) pri vykonávaní

bankových činností3) s hodnotami, ktorých

ocenenie je vyjadrené v cudzej mene, ktoré banky a pobočky zahraničných

bánk dodržiavajú podľa § 14 zákona.§ 2

Na účely tohto opatrenia sa rozumie

a) aktívom

1. právo na peňažné plnenie v cudzej mene, pokladničná hodnota v

cudzej mene a cenný papier znejúci na cudziu menu okrem podielových

cenných papierov v obchodných spoločnostiach s rozhodujúcim alebo

podstatným vplyvom,

2. pohľadávka, ktorej ocenenie je vyjadrené v cudzej mene, ak

povinnosť plniť vznikne podľa dohody zmluvným stranám v budúcnosti

a plnenie nie je vyrátané ako úrok z istiny,

3. delta ekvivalent kúpených opcií na kúpu (call), alebo predaných

opcií na predaj (put) peňažných prostriedkov v cudzej mene,

b) pasívom

1. záväzok z obchodnozáväzkového vzťahu, ktorého ocenenie je

vyjadrené v cudzej mene,

2. záväzok, ktorého ocenenie je vyjadrené v cudzej mene, ak

povinnosť plniť vznikne podľa dohody zmluvným stranám v

budúcnosti a plnenie nie je vyrátané ako úrok z istiny,

3. delta ekvivalent kúpených opcií na predaj, alebo predaných

opcií na kúpu peňažných prostriedkov v cudzej mene,1) § 1 ods. 1 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákonaNárodnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z.2) § 1 ods. 5 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách.3) § 1 ods. 1 a 3 zákona č. 21/1992 Zb. obankách.

c) opciou právo oprávneného na požiadanie kúpiť alebo predať v

budúcnosti predmet obchodu za vopred dohodnutú cenu,

d) delta ekvivalentom opcie pomer zmeny ceny opcie k zmene jednotkovej

ceny predmetu obchodu vynásobený počtom jednotiek predmetu obchodu,

e) nezabezpečenou devízovou pozíciou výsledok rôzny od nuly z odrátania

súčtu tých pasív od súčtu tých aktív, ktorých ocenenie je vyjadrené v

rovnakej cudzej mene a prepočítaných na slovenské koruny podľa platného

kurzového lístka Národnej banky Slovenska; ak banka podniká

prostredníctvom svojej pobočky v zahraničí, rozdiel medzi súčtom aktív

a súčtom pasív, ktorých ocenenie je vyjadrené v rovnakej cudzej mene a

ktoré pobočka spravuje, sa najprv prepočíta na menu štátu, v ktorom

pobočka pôsobí podľa platného kurzového lístku jeho ústrednej banky,

takto získané číslo sa potom v ten istý deň prepočíta kurzom slovenskej

koruny voči mene tohto štátu podľa platného kurzového lístku Národnej

banky Slovenska,

f) celkovou nezabezpečenou devízovou pozíciou súčet absolútnych hodnôt

všetkých nezabezpečených devízových pozícií,

g) kapitálom banky kapitál a rezervy podľa osobitného

predpisu,4) nahlásené Národnej banke Slovenska

podľa osobitného predpisu5) posledný krát pred

dňom alebo v deň sledovania devízovej pozície.§ 3

Na účely merania devízových pozícií a obmedzovania nezabezpečených

devízových pozícií sa meny tých štátov, ktoré uzavreli medzi sebou zmluvu

o menovej únii, považujú za jednu menu.§ 4
Obmedzenia pre nezabezpečené devízové pozície

Po ukončení výkonu bankových činností v banke v daný deň

a) hodnota nezabezpečenej devízovej pozície

1. v euro, v britskej libre, americkom doláre, švajčiarskom franku

alebo českej korune nesmie prekročiť 10 % kapitálu banky,

2. v inej cudzej mene ako podľa prvého bodu nesmie prekročiť 5 %

kapitálu banky a

b) celková nezabezpečená devízová pozícia nesmie prekročiť 25 %

kapitálu banky.§ 5
Pravidlá bezpečnej prevádzky

(1) Na účely zabezpečenia bezpečnej prevádzky banky a pobočky

zahraničných bánk4 ) Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 2/2000 okapitálovej primeranosti bánk.5) Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 6/2000, ktorým saustanovuje predkladanie informácií bankami a pobočkami zahraničnýchbánk Národnej banke Slovenska.

a) denne prepočítavajú aktíva a pasíva na slovenské koruny kurzom

vyhláseným v platnom kurzovom lístku Národnej banky Slovenska,

b) sledujú svoje devízové pozície denne,

c) určia vedúceho zamestnanca zodpovedného za riadenie devízových

pozícií,

d) usmernia výkon obchodov6) vnútorným

predpisom, ktorý má obsahovať najmä

1. druhy obchodov, ktoré sú jednotliví zamestnanci oprávnení

uzatvárať,

2. menovité hodnoty, do ktorých sú jednotliví zamestnanci oprávnení

uzatvárať jednotlivé obchody podľa druhov, alebo iné obmedzenia ich

činnosti na účel obmedzenia rizika z vykonávania tej ktorej

činnosti,

3. spôsob postupu v prípade zmeny alebo zrušenia uzatvoreného

obchodu,

4. kto a za akých podmienok môže povoliť zamestnancom výnimky z

obmedzení podľa odseku 1 písm. d) prvého až tretieho bodu a kedy

môže zamestnanec žiadať takúto výnimku,

e) zabezpečujú, aby uzatvorené obchody boli pred ich potvrdením,

vysporiadaním a pred vystavením účtovných dokladov o nich

prekontrolované,

f) zabezpečia, aby kontrolu uzatvorených obchodov, vydávanie potvrdení,

overovanie prijatých potvrdení a vystavovanie účtovných dokladov o nich

nevykonával útvar, ktorý obchody uzatvára,

g) zabezpečujú, aby útvar, ktorý uzatvára obchody a útvar, ktorý ich

potvrdzuje, kontroluje a vystavuje účtovné doklady o nich, neboli

riadené tou istou osobou a aby ani osoby, ktoré tieto útvary riadia,

neboli priamo riadené tou istou osobou,

h) zabezpečujú zaznamenávanie dojednávania a uzatvorenia každého

obchodu, napríklad na magnetofónovej páske, výpisom zo systému REUTERS,

i) zabezpečujú uloženie záznamov podľa písmena h) mimo útvaru, ktorý

uzatvára obchody najmenej na dobu, kým nezaniknú záväzky a nároky banky

z obchodov, ktorých dojednanie je v nich zaznamenané.

(2) Banka, ktorá podniká prostredníctvom svojej pobočky v zahraničí

a) určuje na každý obchodný deň obmedzenia pre nezabezpečené devízové

pozície osobitne pre tú časť banky, ktorá podniká v Slovenskej

republike a osobitne pre pobočku, prostredníctvom ktorej podniká v

zahraničí a riadi ich počas obchodovania v daný deň tak, aby súhrn

týchto obmedzení po uzavretí obchodovania neprekračoval obmedzenia

podľa § 4,

b) zabezpečuje, aby zahraničná pobočka oznamovala údaje o svojich

devízových pozíciách ústrediu v priebehu každého obchodného dňa.Spoločné a záverečné ustanovenia
§ 6

(1) Ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) a c) sa nevzťahujú na banky a pobočky

zahraničných bánk, ktoré nemajú povolenie na vykonávanie bankovej

činnosti podľa § 1 ods. 3 písm. h) bod 1 zákona. Aktíva a pasíva sa

prepočítavajú na slovenské koruny posledný pracovný deň v mesiaci kurzom

vyhláseným v platnom kurzovom lístku Národnej banky Slovenska.6) § 1 ods. 3 písm. h) body 1. až 3. zákona č. 21/1992 Zb. o

bankách.

(2) Ustanovenia § 5 ods. 1 písm. d) až i) sa nevzťahujú na banky a

pobočky zahraničných bánk, ktoré nemajú povolenie na vykonávanie

bankových činností podľa osobitného predpisu6).

(3) Ustanovenia § 5 ods. 2 sa nevťahujú na banky, ktoré nemajú v štáte v

ktorom podnikajú prostredníctvom svojej pobočky povolenie na obchodovanie

s devízovými hodnotami.§ 7

Zrušuje sa opatrenie Národnej banky Slovenska z 28. novembra 1997 č. 11 o

obmedzeniach pre nezabezpečené devízové pozície bánk (oznámenie č.

364/1997 Z. z.).§ 8
Účinnosť

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. marca 2000.

Marián Jusko v. r.

guvernér

Vydávajúci útvar:odbor dohliadok na mieste
Vypracoval:Ing. Ľubomír Kučera, tel. č.: 07/5953 3420