en en

Opatrenie NBS č. 6/2000

6 OPATRENIE Národnej banky Slovenska

zo 14. februára 2000,
ktorým sa ustanovuje predkladanie informácií bankami apobočkami
zahraničných bánk Národnej banke Slovenska
Národná banka Slovenska podľa § 24 ods. 2 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje: § 1 Úvodné ustanovenie Toto opatrenie ustanovuje obsah, formu, členenie, termíny a spôsob predkladania informácií, ktoré banky 1) a pobočky zahraničných bánk2) predkladajú Národnej banke Slovenska. § 2 Informácie (1) Banky predkladajú Národnej banke Slovenska tieto informácie
a) hlásenie o kapitáli a rezervách3), b) hlásenie o kapitálovej primeranosti3), c) hlásenie o zatriedení pohľadávok a záväzkov4), d) hlásenie o mesačnej likvidite5), e) hlásenie o úverovej angažovanosti6), f) hlásenie o nezabezpečených devízových pozíciách7), ak majú povolenie pôsobiť ako banka podľa § 1 ods. 3 písm. h) bodu 1 zákona, g) hlásenie o omeškaných pohľadávkach.
1) § 1 ods. 1 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v zneníneskorších predpisov.
2) § 1 ods. 5 zákona č. 21/1992 Zb. v znení neskoršíchpredpisov.
3) Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 2/2000 o kapitálovejprimeranosti bánk.
4) Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 3/1995 o pravidláchhodnotenia pohľadávok a podsúvahových záväzkov bánk podľa rizík v nich obsiahnutých a pre tvorbu zdrojov a na krytie týchto rizík (oznámenie č. 71/1995 Z. z.).
5) Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 3/2000 o pravidláchlikvidity bánk a pobočiek zahraničných bánk.
6) Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 3/1994 o úverovejangažovanosti bánk (oznámenie č. 28/1994 Z. z.) v znení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 4/2000.
7) Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 5/2000 oobmedzeniach pre nezabezpečené devízové pozície bánk.
(2) Pobočky zahraničných bánk predkladajú Národnej banke Slovenska tieto informácie
a) hlásenie o mesačnej likvidite5), b) hlásenie o zatriedení pohľadávok a záväzkov4), c) hlásenie o omeškaných pohľadávkach.
Obsah, termíny a spôsob predkladania informácií § 3 (1) Hlásenie o kapitáli a rezervách sa vypracováva štvrťročne, k poslednému dňu štvrťroka kalendárenho roka. Ak sa zmení kapitál banky v priebehu štvrťroka o viac ako 10 %, banka vypracuje hlásenie ku dňu, ku ktorému táto zmena nastala alebo bola dokončená. Vzor hlásenia je uvedený v prílohe č. 1 k tomuto opatreniu. (2) Hlásenie o kapitálovej primeranosti sa vypracováva mesačne, k poslednému dňu príslušného mesiaca. Vzor hlásenia je uvedený v prílohe č. 2 k tomuto opatreniu. (3) Hlásenie o zatriedení pohľadávok a záväzkov sa vypracováva štvrťročne, k poslednému dňu štvrťroka kalendárneho roka. Vzor hlásenia je uvedený v prílohe č. 3 k tomuto opatreniu. (4) Hlásenie o mesačnej likvidite sa vypracováva k poslednému dňu príslušného mesiaca. Vzor hlásenia je uvedený v prílohe č. 4 k tomuto opatreniu. (5) Hlásenie o úverovej angažovanosti sa vypracováva mesačne, k poslednému dňu príslušného mesiaca. Vzor hlásenia je uvedený v prílohe č. 5 k tomuto opatreniu. (6) Hlásenie o nezabezpečených devízových pozíciách sa vypracováva denne, ku koncu pracovného dňa. Vzor hlásenia je uvedený v prílohe č. 6 k tomuto opatreniu. (7) Hlásenie o omeškaných pohľadávkach sa vypracováva mesačne, k poslednému dňu príslušného mesiaca. Vzor hlásenia je uvedený v prílohe č. 7 k tomuto opatreniu. § 4 Hlásenia podľa § 3 ods. 1, 2, 3 a 5 sa k poslednému dňu kalendárneho roka predkladajú podľa podkladov zistených z údajov, z ktorých sa zostavuje výkaz BIL (NBS) 1-128) a z údajov z ročnej účtovnej závierky. 8) § 1 ods. 1 opatrenia Národnej banky Slovenska č. 7/1999 o predkladaní výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska (oznámenie č. 360/1999 Z. z.). § 5 Ak banka podniká prostredníctvom svojej pobočky v inom štáte
a) a jeho právny poriadok ustanovuje všeobecne záväzné pravidlá pre úpravu oceňovania pohľadávok o predpokladané straty, vypracováva hlásenie o zatriedení pohľadávok a záväzkov v členení na časť za Slovenskú republiku a časť za pobočku v zahraničí, vypracovanú v súlade s právnym poriadkom štátu, v ktorom pobočka pôsobí, b) a jeho orgán bankového dohľadu ustanovil pravidlá likvidity pre pobočky zahraničných bánk, vypracováva hlásenie o mesačnej likvidite v členení na časť za Slovenskú republiku a časť za pobočku v zahraničí, vypracovanú v súlade s pravidlami ustanovenými orgánom bankového dohľadu tohto štátu.
§ 6 (1) Hlásenia podľa § 3 ods. 1, 2, 3 a 5 sa predkladajú do 25 kalendárnych dní odo dňa, ku ktorému sa zostavujú, okrem hlásení vypracovaných k poslednému dňu kalendárneho roka a hlásenia vypracovaného podľa § 3 ods. 1 v priebehu štvrťroka. Hlásenia vypracované k poslednému dňu kalendárneho roka podľa podkladov zistených z údajov, z ktorých sa zostavuje výkaz BIL (NBS) 1-12 sa predkladajú do 25. januára nasledujúceho roka. Hlásenia vypracované k poslednému dňu kalendárneho roka na základe údajov z ročnej účtovnej závierky sa predkladajú do 10 kalendárnych dní po jej zostavení. Hlásenie vypracované podľa § 3 ods. 1 v priebehu štvrťroka sa predkladá do troch pracovných dní odo dňa, ku ktorému je vypracované. (2) Hlásenia podľa § 3 ods. 4 a 7 sa predkladajú do 25 kalendárnych dní odo dňa, ku ktorému sa zostavujú. (3) Hlásenia podľa § 3 ods. 6 sa predkladajú súhrnne za kalendárny týždeň, najneskôr v prvý pracovný deň nasledujúceho týždňa. § 7 Hlásenia podľa § 2 sa predkladajú Národnej banke Slovenska aj v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej pošty podľa programového vybavenia dodaného Národnou bankou Slovenska, najneskôr tri dni pred termínmi ustanovenými v § 6 ods. 1 a 2; hlásenie podľa § 6 ods. 3, sa predkladá denne, najneskôr však na druhý pracovný deň odo dňa, ku ktorému je zostavené. § 8 Prechodné ustanovenie Odo dňa účinnosti tohto opatrenia banky a pobočky zahraničných bánk nepredkladajú hlásenie Národnej banke Slovenska podľa osobitného predpisu.9) § 9 Účinnosť Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. marca 2000. 9) § 22 opatrenia Národnej banky Slovenska č. 3/1995. § 8 Účinnosť Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. marca 2000. Marián Jusko v. r. guvernér
Vydávajúci útvar:
odbor dohliadok na mieste
Vypracoval:
Ing. Ľubomír Kučera, tel. č.: 07/5953 3420
Ing. Martin Mačuga, tel. č. 07/5953 3422
Prílohy k opatreniu Národnej banky Slovenska č. 6/2000 sú uverejnené v listinnej forme Vestníka NBS čiastka č. 4 vydaná dňa 23. marca 2000, ktorý si môžete zaobstarať na adrese:
SÚVAHA, spol. s r.o.
Prievozská 14/A
821 08 Bratislava
Telefón/fax 07/53414135 (53414778)