en en

Opatrenie NBS č. 7/2000

7
OPATRENIE

Národnej banky Slovenska
z 8. decembra 2000,

o predkladaní výkazov bankami a pobočkami zahraničnýchbánk
Národnej banke Slovenska

Národná banka Slovenska podľa § 24 ods. 2 zákona č. 21/1992 Zb. o

bankách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z.

ustanovuje:§1

(1) Banky1)a pobočky zahraničných bánk2)

predkladujú Národnej banke Slovenska tieto výkazy:

Označenie výkazuNázov výkazu
Vydávajúci útvar:Odbor štatistiky
Vypracoval:Ing. Branislav Sodoma tel. č.: 5953 3553

Prílohy sú uverejnené len v listinnej forme VestníkaNBS.

Vzory
výkazov predkladaných bankami a pobočkami zahraničných

bánk
Národnej banke Slovenska

Bil /NBS/ 1-12Mesačná bilancia aktív a pasív
Bil /NBS/ 2-12Mesačný výkaz ziskov a strát
V /NBS/ 3-12Mesačný výkaz o úveroch
V /NBS/ 4-55Hlásenie o stave úverov a vkladov
V /NBS/ 5-12Mesačný výkaz o vkladoch a prijatých úveroch
V /NBS/ 6-36Dekádny prehľad o aktívach a pasívach
V /NBS/ 7-12Mesačný výkaz o stave úverov v členení podľa priemernýchúrokových mier
V /NBS/ 8-12Mesačný výkaz o cenných papieroch v majetku bánk
V /NBS/ 9-12Mesačný výkaz o čerpaní úverov v členení podľa priemernýchúrokových mier
V /NBS/ 10-12Hlásenie o úrokových sadzbách za vklady a úvery
V /NBS/ 11-12Mesačný výkaz o objeme vkladov a výške priemerných úrokovýchmier
V /NBS/ 12-12Mesačný výkaz o úverových a vkladových medzibankovýchobchodoch
V /NBS/ 13-04Štvrťročný výkaz o úrokových nákladoch a výnosoch v členenípodľa krajov
V /NBS/ 14-98Denný výkaz obratov na medzibankovom peňažnom trhu
V /NBS/ 15-12Mesačný výkaz o inkasách a platbách na účtoch nerezidentov vslovenských korunách
V /NBS/ 16-12Mesačný výkaz o tuzemských cenných papieroch vo vlastníctvenerezidentov
V /NBS/ 17-36Evidencia nákupov a predajov na medzibankovom devízovomtrhu
V /NBS/ 31-01Ročný výkaz o úveroch podľa odvetvovej klasifikácieekonomických činností
V /NBS/ 32-01Ročný výkaz o úveroch podľa krajov
V /NBS/ 51-01Ročný výkaz o vkladoch a prijatých úveroch podľa odvetvovejklasifikácie ekonomických činností
V /NBS/ 52-01Ročný výkaz o vkladoch a prijatých úveroch podľa krajov
Dev /NBS/ 11-12Mesačný výkaz o devízovej pozícii
Dev /NBS/ 12-12Mesačný výkaz o devízových inkasách a platbách vkonvertibilných menách
Dev /NBS/ 14-04Štvrťročný výkaz o devízových inkasách a platbách podľaúzemného členenia v konvertibilných menách
Dev /NBS/ 18-02Polročný výkaz o devízových úveroch a devízových vkladochklientov v členení podľa mien
Dev /NBS/ 19-12Mesačný výkaz o devízových inkasách a platbách v členení podľamien
Dev /NBS/ 20-98Denný výkaz o devízovej pozícii
Dev /NBS/ 21-12Hlásenie o nákupe a predaji peňažných prostriedkov v cudzejmene
Dev /NBS/ 31-04Štvrťročný výkaz o devízových úveroch poskytnutých klientompodľa ekonomických sektorov v konvertibilných menách
Dev /NBS/ 41-04Štvrťročný výkaz o devízových vkladoch klientov podľaekonomických sektorov v konvertibilných menách
Dev /NBS/ 51-01Ročný výkaz o devízových úveroch poskytnutých klientom podľaodvetvovej klasifikácie ekonomických činností v konvertibilnýchmenách
Dev /NBS/ 52-01Ročný výkaz o devízových úveroch poskytnutých klientom podľakrajov v konvertibilných menách
Dev /NBS/ 61-01Ročný výkaz o devízových vkladoch a prijatých úveroch odklientov poskytnutých klientov podľa odvetvovej klasifikácieekonomických činností v konvertibilných menách
Dev /NBS/ 62-01Ročný výkaz o devízových vkladoch a prijatých úveroch odklientov poskytnutých klientov podľa krajov v konvertibilnýchmenách
E /NBS/ 1-04Prehľad o rozvoji peňažného sektora v Slovenskejrepublike
FORM 1363 /E/FORM 1: Popis jednotlivých štátnych, štátom garantovaných agarantovaných dlhov voči zahraničiu
FORM 1364 /E/FORM 1A: Rozvrh čerpania a platieb istín a úrokov prejednotlivé štátne, štátom garantované a garantované dlhy vočizahraničiu
FORM 1365 /E/FORM 2: Individuálne zahraničné záväzky štátu a štátomgarantované súkromné záväzky – aktuálny stav a transakcie uskutočnenév priebehu vykazovaného obdobia
FORM 1366 /E/FORM 3: Opravy vo výkazoch FORM 1 a 2
FORM 1388 /E/FORM 4: Negarantované dlhy voči zahraničiu

(2) Vzory výkazov podľa odseku 1 vrátane metodických pokynov k

výkazom na ich vypĺňanie sú uverejnené v prílohe.1) § 1 ods. 1 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších

predpisov.2) § 1 ods. 5 zákona č. 21/1992 Zb. v znení neskorších

predpisov.

§ 2

(1) Banky a pobočky zahraničných bánk predkladajú výkazy

ustanovené v § 1 ods.1 Národnej banke Slovenska takto:

Označenie výkazuPeriodicitaTermínForma
Bil /NBS/ 1-12mesačnedo 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiacaautomatizovane a písomne v 2 exemplároch
Bil /NBS/ 2 -12mesačnedo 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiacaautomatizovane a písomne v 2 exemplároch
V /NBS/ 3-12mesačnedo 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiacaautomatizovane
V /NBS/ 4-551 krát týždennekaždú stredu do 1600 hod.automatizovane
V /NBS/ 5-12mesačnedo 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiacaautomatizovane
V /NBS/ 6-36dekádnedo 5.,15.a 25. kalendárneho dňa v mesiaci do 1100hod.automatizovane
V /NBS/ 7-12mesačnedo 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiacaautomatizovane
V /NBS/ 8-12mesačnedo 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiacaautomatizovane
V /NBS/ 9-12mesačnedo 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiacaautomatizovane
V /NBS/ 10-12mesačne pri zmene úrok. sadzbydo 25. dňa predchádzajúceho mesiaca ku dňu stavuautomatizovane
V /NBS/ 11-12mesačnedo 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiacaautomatizovane
V /NBS/ 12-12mesačnedo 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiacaautomatizovane
V /NBS/ 13-04štvrťročnedo 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiacaautomatizovane
V /NBS/ 14-98dennedo 900 hod. nasledujúceho pracovného dňaautomatizovane
V /NBS/ 15-12mesačnedo 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiacaautomatizovane
V /NBS/ 16-12mesačnedo 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiacaautomatizovane
V /NBS/ 17-36dekádnedo 5.,15. a 25. kalendárneho dňa v mesiaciautomatizovane
V /NBS/ 31-01ročnedo 31. marca po ukončení kalendárneho rokaautomatizovane
V /NBS/ 32-01ročnedo 31. marca po ukončení kalendárneho rokaautomatizovane
V /NBS/ 51-01ročnedo 31. marca po ukončení kalendárneho rokaautomatizovane
V /NBS/ 52-01ročnedo 31. marca po ukončení kalendárneho rokaautomatizovane
Dev /NBS/ 11-12mesačnedo 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiacaautomatizovane
Dev /NBS/ 12-12mesačnedo 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiacaautomatizovane
Dev /NBS/ 14-04štvrťročnedo 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca po ukončeníštvrťrokaautomatizovane
Dev /NBS/ 18-02polročnedo 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca po ukončenípolrokaautomatizovane
Dev /NBS/ 19-12mesačnedo 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiacaautomatizovane
Dev /NBS/ 20-98dennedo 1100 hod. nasledujúceho pracovného dňaautomatizovane a faxom
Dev/NBS/ 21-12mesačnedo 10. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiacapísomne (faxom)
Dev /NBS/ 31-04štvrťročnedo 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca po ukončeníštvrťrokaautomatizovane
Dev /NBS/ 41-04štvrťročnedo 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca po ukončeníštvrťrokaautomatizovane
Dev/NBS/ 51-01ročnedo 31.marca po ukončení kalendárneho rokaautomatizovane
Dev/NBS/ 52-01ročnedo 31.marca po ukončení kalendárneho rokaautomatizovane
Dev/NBS/ 61-01ročnedo 31.marca po ukončení kalendárneho rokaautomatizovane
Dev/NBS/ 62-01ročnedo 31.marca po ukončení kalendárneho rokaautomatizovane
E /NBS/ 1-04štvrťročnedo 5. pracovného dňa nasledujúceho mesiaca po ukončeníštvrťrokapísomne
FORM 1363 /E/štvrťročnedo 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca po ukončeníštvrťroka, v ktorom záväzok vznikolpísomne
FORM 1364 /E/štvrťročnev prípadoch stanovených metodikou Svetovej banky do 15.kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca po ukončení štvrťrokapísomne
FORM 1365 /E/ročnedo 15. marca po ukončení kalendárneho rokapísomne
FORM 1366 /E/štvrťročnev prípade opráv ročných údajov do 15. marca, v prípade oprávštvrťročných údajov do 15. kalendárneho dňa po ukončeníštvrťrokapísomne
FORM 1388 /E/ročnedo 15. marca po ukončení kalendárneho rokapísomne

(2) Automatizovaným predkladaním výkazov sa rozumie

predkladanie výkazov prostredníctvom aplikačného programového systému

„STATUS – Zber, spracovanie a uchovávanie údajov z komerčných

bánk“, ktorého súčasťou je aj metodika na zostavovanie výkazov, ktorá

pozostáva z obsahovej náplne jednotlivých výkazov, kontrolných

vnútrovýkazových a medzivýkazových väzieb a z číselníkov používaných pri

zostavovaní výkazov najmä z číselníkov mien, krajín a platobných titulov a

metodických vysvetliviek k zaraďovaniu klientov do ekonomických sektorov a

odvetví ekonomických činností. Pri predkladaní výkazov v písomnej forme sa

predkladajú ich originály a pri viacerých exemplároch ich originál a

kópia.

§ 3

(1) Banky a pobočky zahraničných bánk predkladajú Národnej banke

Slovenska výkazy uvedené v § 1 ods. 1 takto:

a) banky súhrnne za centrálu a pobočky v Slovenskej republike,

b) banky celkom (vrátane pobočiek banky v zahraničí),

c) pobočky zahraničných bánk, ktoré pôsobia v Slovenskej republike.

(2) Jednotlivé výkazy predkladajú banky a pobočky

zahraničných bánk:

Označenie výkazu    V a r i a n t  p r e d l o ž e n i a  v ý k a z u
a/       b/       c/
Bil /NBS/ 1-12        x      x        x
Bil /NBS/ 2-12        x      x        x
V /NBS/ 3-12         x               x
V /NBS/ 4-55         x               x
V /NBS/ 5-12         x               x
V /NBS/ 6-36         x               x
V /NBS/ 7-12         x               x
V /NBS/ 8-12         x               x
V /NBS/ 9-12         x               x
V /NBS/ 10-12         x               x
V /NBS/ 11-12         x               x
V /NBS/ 12-12         x               x
V /NBS/ 13-04         x               x
V /NBS/ 14-98         x               x
V /NBS/ 15-12         x               x
V /NBS/ 16-12         x               x
V /NBS/ 17-36         x       x        x
V /NBS/ 31-01         x               x
V /NBS/ 32-01         x               x
V /NBS/ 51-01         x               x
V /NBS/ 52-01         x               x
Dev /NBS/ 11-12        x               x
Dev /NBS/ 12-12        x               x
Dev /NBS/ 14-04        x               x
Dev /NBS/ 18-02        x               x
Dev /NBS/ 19-12        x               x
Dev /NBS/ 20-98        x               x
Dev /NBS/ 21-12        x               x
Dev /NBS/ 31-04        x               x
Dev /NBS/ 41-04        x               x
Dev /NBS/ 51-01        x               x
Dev /NBS/ 52-01        x               x
Dev /NBS/ 61-01        x               x
Dev /NBS/ 62-01        x               x
E /NBS/ 1-04                x        x

§ 4

(1) Banky a pobočky zahraničných bánk predložia Národnej banke

Slovenska a)do 25. januára kalendárneho roka výkazy Bil /NBS/ 1-12, Bil

/NBS/ 2-12, V /NBS/ 3-12, V /NBS/ 5-12, V /NBS/ 7-12, V /NBS/ 8-12, V /NBS/

9-12, V /NBS 11-12, V /NBS/ 12-12, V /NBS/ 13-04, V /NBS/ 15-12, V /NBS/

16-12, Dev /NBS/ 11-12, Dev /NBS/ 12-12, Dev /NBS/ 14-04, Dev /NBS/ 18-02,

Dev /NBS/ 19-12, Dev /NBS/ 31-04, Dev /NBS/ 41-04, podľa § 3 ods. 1 písm.

a) a c) zostavené podľa predbežných údajov k 31. decembru predchádzajúceho

kalendárneho roka podľa metodiky predchádzajúceho kalendárneho roka.

Predbežným údajom sa rozumie stav k 31. decembru predchádzajúceho

kalendárneho roka, upravený v rámci uzávierkových prác o účtovné prípady

doúčtované do 20. januára nasledujúceho kalendárneho roka, b) do 31. marca

kalendárneho roka výkazy Bil /NBS/ 1-12, Bil /NBS/ 2-12, V /NBS/ 3-12, V

/NBS/ 5-12, V /NBS/ 7-12, V /NBS/ 8-12, V /NBS/ 9-12, V /NBS/ 11-12, V

/NBS/ 12-12, V /NBS/ 13-04, V /NBS/ 15-12, V /NBS/ 16-12, V /NBS/ 31-01, V

/NBS/ 32-01, V /NBS/ 51-01, V /NBS/ 52-01, Dev /NBS/ 11-12, Dev /NBS/

12-12, Dev /NBS/ 14-04, Dev /NBS/ 18-02, Dev /NBS/ 19-12, Dev /NBS/ 31-04,

Dev /NBS/ 41-04, Dev /NBS/ 51-01, Dev /NBS/ 52-01, Dev /NBS/ 61-01, Dev

/NBS/ 62-01 zostavené z údajov ročnej účtovej závierky podľa § 3 ods.1

písm. a), b) a c) podľa metodiky predchádzajúceho kalendárneho roka, c) do

31. marca kalendárneho roka výkazy Bil /NBS/ 1-12, V /NBS/ 3-12, V /NBS/

5-12, V /NBS/ 8-12, Dev /NBS/ 11-12, Dev /NBS/ 31-04 a Dev /NBS/ 41-04

podľa § 3 ods. 1 písm. a) a c) zostavené podľa stavu k 1. januáru tohto

kalendárneho roka podľa metodiky tohto kalendárneho roka. (2) Ak

správca dane predĺžil lehotu na podanie daňového priznania o daniach z

príjmov podľa osobitného predpisu3), predkladajú sa výkazy podľa

odseku 1 bezodkladne po zostavení ročnej účtovej závierky. V takomto

prípade banka alebo pobočka zahraničnej banky predkladá výkazy podľa odseku

1 aj k 31. marcu kalendárneho roka, a to na základe údajov o stave majetku,

čistého obchodného imania, záväzkov, nákladov, výnosov a hospodárskeho

výsledku k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka, ktoré sú banke

alebo pobočke zahraničnej banky známe k 31. marcu kalendárneho roka.
§ 5

(1) Na účely obsahu výkazov podľa § 1 sa rozumie

a) rezidentom

1. právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike,

2. zahraničná osoba4 ), ktorá má podnik alebo jeho

organizačnú zložku umiestnenú na území Slovenskej republiky a ktorá

je zapísaná v obchodnom registri,

3. fyzická osoba s trvalým alebo dlhodobým pobytom na území

Slovenskej republiky 5),

b) nerezidentom iná osoba, ktorá nie je uvedená v písmene a).
3)§ 38 ods. 6 zákona Slovenskej národnej rady č.

511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných

finančných orgánov.4) § 21 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný

zákonník.5) Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov

Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republikyv znení zákona č. 369/1999 Z. z..Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 73/1995 Z. z. o

pobyte cudzincov na území Slovenskej republiky v znení neskorších

predpisov.

(2) Na účely obsahu výkazov podľa § 1 sa účty vkladov a účty

úverov členia podľa charakteru na účty rezidentské a účty nerezidentské

takto:

a) medzibankové vlastné vklady podľa charakteru subjektu, u ktorého je

vkladový účet otvorený,

b) medzibankové cudzie vklady podľa charakteru vkladateľa,

c) vklady klientov podľa charakteru vkladateľa,

d) poskytnuté úvery podľa charakteru príjemcu úveru (dlžníka),

e) prijaté úvery podľa charakteru veriteľa,

(3) Na účely obsahu výkazov podľa § 1 sa cenné papiere,

ostatné pohľadávky a záväzky členia podľa charakteru na rezidentské a

nerezidentské takto:

a) cenné papiere v majetku bánk podľa charakteru emitenta,

b) cenné papiere emitované bankou podľa charakteru veriteľa,

c) hodnoty na inkaso podľa miesta platenia,

d) ostatné pohľadávky a záväzky podľa charakteru dlžníka a veriteľa.

(4) Na účely obsahu výkazov podľa § 1

a) majú účty vlastných pobočiek v zahraničí nerezidentský charakter,

b) majú peňažné prostriedky v cudzej mene v hotovosti nerezidentský

charakter,

c) má zlato nerezidentský charakter a uvádza sa pod cudzou menou.

(5) Na účely obsahu výkazov podľa § 1 sa pohľadávky a

záväzky účtované v účtovných skupinách 91 až 98 členia na rezidentské a

nerezidentské podľa charakteru

a) príkazcu, ak ide o vydanú záruku,

b) garanta, ak ide o prijatú záruku,

c) dlžníka, ak ide o prísľub na poskytnutie úveru,

d) veriteľa, ak ide o prísľub na prijatie úveru,

e) korešpondenta alebo klienta pri ostatných pohľadávkach a záväzkoch.

§ 6

Zrušuje sa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 7 zo 17.

decembra 1999 o predkladaní výkazov bankami a pobočkami zahraničných

bánk Národnej banke Slovenska (oznámenie č. 360/1999 Z. z.).

§ 7

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2001.

Marián Jusko v. r.
guvernér

Vydávajúci útvar:Odbor štatistiky
Vypracoval:Ing. Branislav Sodoma tel. č.: 5953 3553

Prílohy sú uverejnené len v listinnej forme VestníkaNBS.

Vzory
výkazov predkladaných bankami a pobočkami zahraničných

bánk
Národnej banke Slovenska

7
OPATRENIE

Národnej banky Slovenska
z 8. decembra 2000,

o predkladaní výkazov bankami a pobočkami zahraničnýchbánk
Národnej banke Slovenska

Národná banka Slovenska podľa § 24 ods. 2 zákona č. 21/1992 Zb. o

bankách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z.

ustanovuje:§1

(1) Banky1)a pobočky zahraničných bánk2)

predkladujú Národnej banke Slovenska tieto výkazy:

Označenie výkazuNázov výkazu
Vydávajúci útvar:Odbor štatistiky
Vypracoval:Ing. Branislav Sodoma tel. č.: 5953 3553

Prílohy sú uverejnené len v listinnej forme VestníkaNBS.

Vzory
výkazov predkladaných bankami a pobočkami zahraničných

bánk
Národnej banke Slovenska

Bil /NBS/ 1-12Mesačná bilancia aktív a pasív
Bil /NBS/ 2-12Mesačný výkaz ziskov a strát
V /NBS/ 3-12Mesačný výkaz o úveroch
V /NBS/ 4-55Hlásenie o stave úverov a vkladov
V /NBS/ 5-12Mesačný výkaz o vkladoch a prijatých úveroch
V /NBS/ 6-36Dekádny prehľad o aktívach a pasívach
V /NBS/ 7-12Mesačný výkaz o stave úverov v členení podľa priemernýchúrokových mier
V /NBS/ 8-12Mesačný výkaz o cenných papieroch v majetku bánk
V /NBS/ 9-12Mesačný výkaz o čerpaní úverov v členení podľa priemernýchúrokových mier
V /NBS/ 10-12Hlásenie o úrokových sadzbách za vklady a úvery
V /NBS/ 11-12Mesačný výkaz o objeme vkladov a výške priemerných úrokovýchmier
V /NBS/ 12-12Mesačný výkaz o úverových a vkladových medzibankovýchobchodoch
V /NBS/ 13-04Štvrťročný výkaz o úrokových nákladoch a výnosoch v členenípodľa krajov
V /NBS/ 14-98Denný výkaz obratov na medzibankovom peňažnom trhu
V /NBS/ 15-12Mesačný výkaz o inkasách a platbách na účtoch nerezidentov vslovenských korunách
V /NBS/ 16-12Mesačný výkaz o tuzemských cenných papieroch vo vlastníctvenerezidentov
V /NBS/ 17-36Evidencia nákupov a predajov na medzibankovom devízovomtrhu
V /NBS/ 31-01Ročný výkaz o úveroch podľa odvetvovej klasifikácieekonomických činností
V /NBS/ 32-01Ročný výkaz o úveroch podľa krajov
V /NBS/ 51-01Ročný výkaz o vkladoch a prijatých úveroch podľa odvetvovejklasifikácie ekonomických činností
V /NBS/ 52-01Ročný výkaz o vkladoch a prijatých úveroch podľa krajov
Dev /NBS/ 11-12Mesačný výkaz o devízovej pozícii
Dev /NBS/ 12-12Mesačný výkaz o devízových inkasách a platbách vkonvertibilných menách
Dev /NBS/ 14-04Štvrťročný výkaz o devízových inkasách a platbách podľaúzemného členenia v konvertibilných menách
Dev /NBS/ 18-02Polročný výkaz o devízových úveroch a devízových vkladochklientov v členení podľa mien
Dev /NBS/ 19-12Mesačný výkaz o devízových inkasách a platbách v členení podľamien
Dev /NBS/ 20-98Denný výkaz o devízovej pozícii
Dev /NBS/ 21-12Hlásenie o nákupe a predaji peňažných prostriedkov v cudzejmene
Dev /NBS/ 31-04Štvrťročný výkaz o devízových úveroch poskytnutých klientompodľa ekonomických sektorov v konvertibilných menách
Dev /NBS/ 41-04Štvrťročný výkaz o devízových vkladoch klientov podľaekonomických sektorov v konvertibilných menách
Dev /NBS/ 51-01Ročný výkaz o devízových úveroch poskytnutých klientom podľaodvetvovej klasifikácie ekonomických činností v konvertibilnýchmenách
Dev /NBS/ 52-01Ročný výkaz o devízových úveroch poskytnutých klientom podľakrajov v konvertibilných menách
Dev /NBS/ 61-01Ročný výkaz o devízových vkladoch a prijatých úveroch odklientov poskytnutých klientov podľa odvetvovej klasifikácieekonomických činností v konvertibilných menách
Dev /NBS/ 62-01Ročný výkaz o devízových vkladoch a prijatých úveroch odklientov poskytnutých klientov podľa krajov v konvertibilnýchmenách
E /NBS/ 1-04Prehľad o rozvoji peňažného sektora v Slovenskejrepublike
FORM 1363 /E/FORM 1: Popis jednotlivých štátnych, štátom garantovaných agarantovaných dlhov voči zahraničiu
FORM 1364 /E/FORM 1A: Rozvrh čerpania a platieb istín a úrokov prejednotlivé štátne, štátom garantované a garantované dlhy vočizahraničiu
FORM 1365 /E/FORM 2: Individuálne zahraničné záväzky štátu a štátomgarantované súkromné záväzky – aktuálny stav a transakcie uskutočnenév priebehu vykazovaného obdobia
FORM 1366 /E/FORM 3: Opravy vo výkazoch FORM 1 a 2
FORM 1388 /E/FORM 4: Negarantované dlhy voči zahraničiu

(2) Vzory výkazov podľa odseku 1 vrátane metodických pokynov k

výkazom na ich vypĺňanie sú uverejnené v prílohe.1) § 1 ods. 1 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších

predpisov.2) § 1 ods. 5 zákona č. 21/1992 Zb. v znení neskorších

predpisov.

§ 2

(1) Banky a pobočky zahraničných bánk predkladajú výkazy

ustanovené v § 1 ods.1 Národnej banke Slovenska takto:

Označenie výkazuPeriodicitaTermínForma
Bil /NBS/ 1-12mesačnedo 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiacaautomatizovane a písomne v 2 exemplároch
Bil /NBS/ 2 -12mesačnedo 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiacaautomatizovane a písomne v 2 exemplároch
V /NBS/ 3-12mesačnedo 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiacaautomatizovane
V /NBS/ 4-551 krát týždennekaždú stredu do 1600 hod.automatizovane
V /NBS/ 5-12mesačnedo 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiacaautomatizovane
V /NBS/ 6-36dekádnedo 5.,15.a 25. kalendárneho dňa v mesiaci do 1100hod.automatizovane
V /NBS/ 7-12mesačnedo 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiacaautomatizovane
V /NBS/ 8-12mesačnedo 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiacaautomatizovane
V /NBS/ 9-12mesačnedo 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiacaautomatizovane
V /NBS/ 10-12mesačne pri zmene úrok. sadzbydo 25. dňa predchádzajúceho mesiaca ku dňu stavuautomatizovane
V /NBS/ 11-12mesačnedo 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiacaautomatizovane
V /NBS/ 12-12mesačnedo 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiacaautomatizovane
V /NBS/ 13-04štvrťročnedo 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiacaautomatizovane
V /NBS/ 14-98dennedo 900 hod. nasledujúceho pracovného dňaautomatizovane
V /NBS/ 15-12mesačnedo 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiacaautomatizovane
V /NBS/ 16-12mesačnedo 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiacaautomatizovane
V /NBS/ 17-36dekádnedo 5.,15. a 25. kalendárneho dňa v mesiaciautomatizovane
V /NBS/ 31-01ročnedo 31. marca po ukončení kalendárneho rokaautomatizovane
V /NBS/ 32-01ročnedo 31. marca po ukončení kalendárneho rokaautomatizovane
V /NBS/ 51-01ročnedo 31. marca po ukončení kalendárneho rokaautomatizovane
V /NBS/ 52-01ročnedo 31. marca po ukončení kalendárneho rokaautomatizovane
Dev /NBS/ 11-12mesačnedo 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiacaautomatizovane
Dev /NBS/ 12-12mesačnedo 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiacaautomatizovane
Dev /NBS/ 14-04štvrťročnedo 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca po ukončeníštvrťrokaautomatizovane
Dev /NBS/ 18-02polročnedo 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca po ukončenípolrokaautomatizovane
Dev /NBS/ 19-12mesačnedo 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiacaautomatizovane
Dev /NBS/ 20-98dennedo 1100 hod. nasledujúceho pracovného dňaautomatizovane a faxom
Dev/NBS/ 21-12mesačnedo 10. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiacapísomne (faxom)
Dev /NBS/ 31-04štvrťročnedo 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca po ukončeníštvrťrokaautomatizovane
Dev /NBS/ 41-04štvrťročnedo 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca po ukončeníštvrťrokaautomatizovane
Dev/NBS/ 51-01ročnedo 31.marca po ukončení kalendárneho rokaautomatizovane
Dev/NBS/ 52-01ročnedo 31.marca po ukončení kalendárneho rokaautomatizovane
Dev/NBS/ 61-01ročnedo 31.marca po ukončení kalendárneho rokaautomatizovane
Dev/NBS/ 62-01ročnedo 31.marca po ukončení kalendárneho rokaautomatizovane
E /NBS/ 1-04štvrťročnedo 5. pracovného dňa nasledujúceho mesiaca po ukončeníštvrťrokapísomne
FORM 1363 /E/štvrťročnedo 15. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca po ukončeníštvrťroka, v ktorom záväzok vznikolpísomne
FORM 1364 /E/štvrťročnev prípadoch stanovených metodikou Svetovej banky do 15.kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca po ukončení štvrťrokapísomne
FORM 1365 /E/ročnedo 15. marca po ukončení kalendárneho rokapísomne
FORM 1366 /E/štvrťročnev prípade opráv ročných údajov do 15. marca, v prípade oprávštvrťročných údajov do 15. kalendárneho dňa po ukončeníštvrťrokapísomne
FORM 1388 /E/ročnedo 15. marca po ukončení kalendárneho rokapísomne

(2) Automatizovaným predkladaním výkazov sa rozumie

predkladanie výkazov prostredníctvom aplikačného programového systému

„STATUS – Zber, spracovanie a uchovávanie údajov z komerčných

bánk“, ktorého súčasťou je aj metodika na zostavovanie výkazov, ktorá

pozostáva z obsahovej náplne jednotlivých výkazov, kontrolných

vnútrovýkazových a medzivýkazových väzieb a z číselníkov používaných pri

zostavovaní výkazov najmä z číselníkov mien, krajín a platobných titulov a

metodických vysvetliviek k zaraďovaniu klientov do ekonomických sektorov a

odvetví ekonomických činností. Pri predkladaní výkazov v písomnej forme sa

predkladajú ich originály a pri viacerých exemplároch ich originál a

kópia.

§ 3

(1) Banky a pobočky zahraničných bánk predkladajú Národnej banke

Slovenska výkazy uvedené v § 1 ods. 1 takto:

a) banky súhrnne za centrálu a pobočky v Slovenskej republike,

b) banky celkom (vrátane pobočiek banky v zahraničí),

c) pobočky zahraničných bánk, ktoré pôsobia v Slovenskej republike.

(2) Jednotlivé výkazy predkladajú banky a pobočky

zahraničných bánk:

Označenie výkazu    V a r i a n t  p r e d l o ž e n i a  v ý k a z u
a/       b/       c/
Bil /NBS/ 1-12        x      x        x
Bil /NBS/ 2-12        x      x        x
V /NBS/ 3-12         x               x
V /NBS/ 4-55         x               x
V /NBS/ 5-12         x               x
V /NBS/ 6-36         x               x
V /NBS/ 7-12         x               x
V /NBS/ 8-12         x               x
V /NBS/ 9-12         x               x
V /NBS/ 10-12         x               x
V /NBS/ 11-12         x               x
V /NBS/ 12-12         x               x
V /NBS/ 13-04         x               x
V /NBS/ 14-98         x               x
V /NBS/ 15-12         x               x
V /NBS/ 16-12         x               x
V /NBS/ 17-36         x       x        x
V /NBS/ 31-01         x               x
V /NBS/ 32-01         x               x
V /NBS/ 51-01         x               x
V /NBS/ 52-01         x               x
Dev /NBS/ 11-12        x               x
Dev /NBS/ 12-12        x               x
Dev /NBS/ 14-04        x               x
Dev /NBS/ 18-02        x               x
Dev /NBS/ 19-12        x               x
Dev /NBS/ 20-98        x               x
Dev /NBS/ 21-12        x               x
Dev /NBS/ 31-04        x               x
Dev /NBS/ 41-04        x               x
Dev /NBS/ 51-01        x               x
Dev /NBS/ 52-01        x               x
Dev /NBS/ 61-01        x               x
Dev /NBS/ 62-01        x               x
E /NBS/ 1-04                x        x

§ 4

(1) Banky a pobočky zahraničných bánk predložia Národnej banke

Slovenska a)do 25. januára kalendárneho roka výkazy Bil /NBS/ 1-12, Bil

/NBS/ 2-12, V /NBS/ 3-12, V /NBS/ 5-12, V /NBS/ 7-12, V /NBS/ 8-12, V /NBS/

9-12, V /NBS 11-12, V /NBS/ 12-12, V /NBS/ 13-04, V /NBS/ 15-12, V /NBS/

16-12, Dev /NBS/ 11-12, Dev /NBS/ 12-12, Dev /NBS/ 14-04, Dev /NBS/ 18-02,

Dev /NBS/ 19-12, Dev /NBS/ 31-04, Dev /NBS/ 41-04, podľa § 3 ods. 1 písm.

a) a c) zostavené podľa predbežných údajov k 31. decembru predchádzajúceho

kalendárneho roka podľa metodiky predchádzajúceho kalendárneho roka.

Predbežným údajom sa rozumie stav k 31. decembru predchádzajúceho

kalendárneho roka, upravený v rámci uzávierkových prác o účtovné prípady

doúčtované do 20. januára nasledujúceho kalendárneho roka, b) do 31. marca

kalendárneho roka výkazy Bil /NBS/ 1-12, Bil /NBS/ 2-12, V /NBS/ 3-12, V

/NBS/ 5-12, V /NBS/ 7-12, V /NBS/ 8-12, V /NBS/ 9-12, V /NBS/ 11-12, V

/NBS/ 12-12, V /NBS/ 13-04, V /NBS/ 15-12, V /NBS/ 16-12, V /NBS/ 31-01, V

/NBS/ 32-01, V /NBS/ 51-01, V /NBS/ 52-01, Dev /NBS/ 11-12, Dev /NBS/

12-12, Dev /NBS/ 14-04, Dev /NBS/ 18-02, Dev /NBS/ 19-12, Dev /NBS/ 31-04,

Dev /NBS/ 41-04, Dev /NBS/ 51-01, Dev /NBS/ 52-01, Dev /NBS/ 61-01, Dev

/NBS/ 62-01 zostavené z údajov ročnej účtovej závierky podľa § 3 ods.1

písm. a), b) a c) podľa metodiky predchádzajúceho kalendárneho roka, c) do

31. marca kalendárneho roka výkazy Bil /NBS/ 1-12, V /NBS/ 3-12, V /NBS/

5-12, V /NBS/ 8-12, Dev /NBS/ 11-12, Dev /NBS/ 31-04 a Dev /NBS/ 41-04

podľa § 3 ods. 1 písm. a) a c) zostavené podľa stavu k 1. januáru tohto

kalendárneho roka podľa metodiky tohto kalendárneho roka. (2) Ak

správca dane predĺžil lehotu na podanie daňového priznania o daniach z

príjmov podľa osobitného predpisu3), predkladajú sa výkazy podľa

odseku 1 bezodkladne po zostavení ročnej účtovej závierky. V takomto

prípade banka alebo pobočka zahraničnej banky predkladá výkazy podľa odseku

1 aj k 31. marcu kalendárneho roka, a to na základe údajov o stave majetku,

čistého obchodného imania, záväzkov, nákladov, výnosov a hospodárskeho

výsledku k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka, ktoré sú banke

alebo pobočke zahraničnej banky známe k 31. marcu kalendárneho roka.
§ 5

(1) Na účely obsahu výkazov podľa § 1 sa rozumie

a) rezidentom

1. právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike,

2. zahraničná osoba4 ), ktorá má podnik alebo jeho

organizačnú zložku umiestnenú na území Slovenskej republiky a ktorá

je zapísaná v obchodnom registri,

3. fyzická osoba s trvalým alebo dlhodobým pobytom na území

Slovenskej republiky 5),

b) nerezidentom iná osoba, ktorá nie je uvedená v písmene a).
3)§ 38 ods. 6 zákona Slovenskej národnej rady č.

511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných

finančných orgánov.4) § 21 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný

zákonník.5) Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov

Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republikyv znení zákona č. 369/1999 Z. z..Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 73/1995 Z. z. o

pobyte cudzincov na území Slovenskej republiky v znení neskorších

predpisov.

(2) Na účely obsahu výkazov podľa § 1 sa účty vkladov a účty

úverov členia podľa charakteru na účty rezidentské a účty nerezidentské

takto:

a) medzibankové vlastné vklady podľa charakteru subjektu, u ktorého je

vkladový účet otvorený,

b) medzibankové cudzie vklady podľa charakteru vkladateľa,

c) vklady klientov podľa charakteru vkladateľa,

d) poskytnuté úvery podľa charakteru príjemcu úveru (dlžníka),

e) prijaté úvery podľa charakteru veriteľa,

(3) Na účely obsahu výkazov podľa § 1 sa cenné papiere,

ostatné pohľadávky a záväzky členia podľa charakteru na rezidentské a

nerezidentské takto:

a) cenné papiere v majetku bánk podľa charakteru emitenta,

b) cenné papiere emitované bankou podľa charakteru veriteľa,

c) hodnoty na inkaso podľa miesta platenia,

d) ostatné pohľadávky a záväzky podľa charakteru dlžníka a veriteľa.

(4) Na účely obsahu výkazov podľa § 1

a) majú účty vlastných pobočiek v zahraničí nerezidentský charakter,

b) majú peňažné prostriedky v cudzej mene v hotovosti nerezidentský

charakter,

c) má zlato nerezidentský charakter a uvádza sa pod cudzou menou.

(5) Na účely obsahu výkazov podľa § 1 sa pohľadávky a

záväzky účtované v účtovných skupinách 91 až 98 členia na rezidentské a

nerezidentské podľa charakteru

a) príkazcu, ak ide o vydanú záruku,

b) garanta, ak ide o prijatú záruku,

c) dlžníka, ak ide o prísľub na poskytnutie úveru,

d) veriteľa, ak ide o prísľub na prijatie úveru,

e) korešpondenta alebo klienta pri ostatných pohľadávkach a záväzkoch.

§ 6

Zrušuje sa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 7 zo 17.

decembra 1999 o predkladaní výkazov bankami a pobočkami zahraničných

bánk Národnej banke Slovenska (oznámenie č. 360/1999 Z. z.).

§ 7

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2001.

Marián Jusko v. r.
guvernér

Vydávajúci útvar:Odbor štatistiky
Vypracoval:Ing. Branislav Sodoma tel. č.: 5953 3553

Prílohy sú uverejnené len v listinnej forme VestníkaNBS.

Vzory
výkazov predkladaných bankami a pobočkami zahraničných

bánk
Národnej banke Slovenska