en en

Príloha č. 1 rozhodnutia č. 1/2000


Príloha č. 1 k rozhodnutiu NBS č. 1/2000

Forma a obsah kompatibilných médií

Čl. 1

Spôsob a miesto odovzdávania

(1) Údaje medzi organizáciami a NBS je možné odovzdávať na diskete alebo

pomocou diaľkového prenosu cez komutovanú telefónnu sieť. Tieto spôsoby

je možné použiť v oboch smeroch a je možné ich ľubovoľné kombinovať. Na

prenos súborov obsahujúcich údaje platobného styku sa zásadne používajú

médiá klienta. Na jednom kompatibilnom médiu obsahujúcom údaje platobného

styku (ďalej len „KM“) môžu byt údaje za viac účtov a viac

klientov nezávisle od smeru odovzdávania.

(2) Za obsah, formu a zhodu KM s údajmi na sprievodke zodpovedá v prípade

vyhotovenia KM klientom alebo poverenou organizáciou výlučné klient.

Čl. 2

Technické požiadavky

(1) Fyzicky je možné preberať a odovzdávať KM na disketách 3.5″.

Diskety musia mat tieto parametre

a) HD (vysoká hustota záznamu),

b) formátovaná kapacita 1,44 MB,

c) soft sektor,

d) štandard IBM AT.

(2) Prenosy údajov realizované vo verejnej telefónnej sieti po

komutovaných linkách vyžadujú modem podľa odporučenia V.32 (9600), V.42,

V.42bis, V.32bis (14400). Na prenos údajov je možné používať ľubovoľný

štandardný prenosový protokol. V záujme spoľahlivosti a efektívneho

využívania rýchlosti prenosu sa odporúča využívať protokol Z-modem.

(3) Na strane NBS je použité komunikačné programové vybavenie Major

Bulletin Board System (ďalej len „BBS“).

(4) Ako komunikačné programové vybavenie na strane klienta vyhovuje

akékoľvek, ktoré emuluje terminál ANSI-BBS (napr. PROCOMM, TELIX, M602,

BITCOM a pod.).

Čl. 3

Formát údajov odovzdávaných do NBS

(1) Údaje sú zapísané v ASCII kóde a uložené do súboru pod operačným

systémom MS-DOS verzie 3.30 a vyššej. Súbor je uložený v základnom

adresári a má názov KDDMMPXX.NNN. Význam jednotlivých písmen v názve

súboru je nasledovný: K je identifikácia KM (povinne sa uvedie

„K“), DDMM je deň a mesiac, kedy má byť KM spracované, P je

písmeno definujúce jednoznačnosť súboru klienta v rámci jedného dňa, XX

je označenie pobočky, u ktorej je dodávateľ KM evidovaný, NNN je

identifikácia dodávateľa KM.

(2) Súbor sa skladá z jednotlivých správ premenlivej dĺžky a má

nasledujúcu štruktúru:

„správa typu platobný príkaz………prvá

správa typu platobný príkaz………druhá

správa typu platobný príkaz………posledná“.

Čl. 4

Formáty správ v súbore

(1) Každá správa typu „platobný príkaz“ je uvedená na

samostatnom riadku. Jednotlivé položky sú oddelené oddeľovačom

„TAB“ (tabulátor – ASCII 9). Pri nepovinných položkách je nutné

uvádzať len oddeľovač. Správa je ukončená separátormi „CR“

(carriage return – ASCII 13) a „LF“ (line feed – ASCII 10).

Štruktúra správy typu „platobný príkaz“ je nasledovná:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


Poradové číslo, názov a maximálna dĺžka v znakoch pre jednotlivé položky

v správe typu „platobný príkaz“ sú uvedené v nasledujúcej

tabuľke:

P. č.


N á z o v


Max. dĺžka

1.


DRUHDT

4


2.


SPLATN

6


3.


UČT1

17


4.


BANKA1

4


5.


UČT2

17


6.


BANKA2

4


7.


SUMA

13


8.


VSY

10


9.


KSY

4


10.


SSY

10


11.


DU

35


Význam pojmov v tabuľke je nasledovný

1. DRUHDT (povinná položka) je druh dát určujúci charakter platby v tvare

RMOO, kde R je režim spracovania, M je miesto vzniku a OO je druh

operácií. Pre KM je prípustný druh dát 1501 (úhrady v bežnom roku) a 1502

(inkaso v bežnom roku).

2. SPLATN (povinná položka) je splatnosť v tvare DDMMRR, ktorá určuje,

kedy sa má položka zúčtovať. (Rok je spracovaný nasledujúcim algoritmom:

ak je RR > 50, berie sa 19RR inak 20RR.)

3. UČT1 (povinná položka) je číslo účtu v predpísanom tvare.

4. BANKA1 (nepovinná položka) je kód cudzej banky uvádzaný v prípade, že

DRUHDT=1502. (Pri neuvedení sa predpokladá kód 0720.)

5. UČT2 (povinná položka) je číslo účtu v predpísanom tvare.

6. BANKA2 (nepovinná položka) je kód banky uvádzaný v prípade, že

DRUHDT=1501. (Pri neuvedení sa predpokladá kód 0720.)

7. SUMA (povinná položka) je suma v Sk so znamienkom na prvej pozícii

zľava. Pri kladnej sume sa znamienko neuvádza. Suma sa uvádza bez

desatinnej bodky a posledné dve číslice sumy sú dve desatinné miesta. Pri

nulovej sume stačí zapísať jednu nulu.

8. VSY (povinná položka) je variabilný symbol.

9. KSY (povinná položka) je konštantný symbol.

10. SSY (nepovinná položka) je špecifický symbol.

11.DU (nepovinná položka) je doplňujúci údaj slúžiaci pre potreby

klienta, ktorý nebude zaradený do spracovania v NBS.

(2) Predpísaný tvar čísla účtu je definovaný takto

a) Číslo účtu v celkovom rozsahu 6 až 17 znakov sa skladá z predčíslia

(maximálne 6 numerických znakov), pomlčky (1 znak) a základného čísla

účtu klienta (maximálne 10 numerických znakov).

b) Ak je uvedené predčíslie, musí byt od základného čísla účtu klienta

oddelené pomlčkou (znak „-„). Ak nie je predčíslie uvedené (ani

nuly), základné číslo účtu klienta je uvedené bez pomlčky. Minimálny

rozsah čísla účtu je 6 znakov (číslo účtu iných peňažných ústavov môže

byt i kratšie).

c) Predčíslie môže mať tieto tvary:

UUUUUK,

UUUUK,

UUUK,

UUK,

UK,

nie je uvedené vôbec.

d) Jednotlivé znaky v predčíslí podľa písmena

c) majú nasledovný význam:

U je znak v predčíslí,

K je kontrolná číslica uvedená v odseku 3 písm. b).

e) Základné číslo účtu klienta môže mať tieto tvary:

MMMMMOKPPB,

MMMMOKPPB,

MMMOKPPB,

MMOKPPB,

MOKPPB.

f) Jednotlivé znaky v základnom čísle účtu klienta podľa písmena e)

majú nasledovný význam:

M je poradové číslo klienta príslušného druhu organizácie,

O je druh organizácie,

PP je číslo pobočky NBS,

B je povinne „2“,

K je kontrolná číslica uvedená v odseku 3 písm. b).

(3) Pre zabezpečenie čísla účtu boli stanovené tieto pravidlá

a) Kontrolná číslica samostatne chráni predčíslie a samostatne základné

číslo účtu klienta.

b) Kontrolná číslica sa počíta na modulo 11 pri váhach tvorených číselným

radom 2n, prípadne zvyškom 2n po vydelení modulom

11:

25 24 23 22 21 20 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20

Predčíslie Základné číslo účtu klienta

10 5 8 4 2 1 6 3 7 9 10 5 8 4 2 1

c) Čísla účtov, kde by kontrolné číslo nadobudlo hodnotu 10, sa

nepoužívajú.

d) Kontrolné číslice sa počítajú zhodným algoritmom.

(4) Príklady kontroly modulo 11.

Je dané napr. číslo účtu 158-3215162. Kontrola modulo 11 prebieha

samostatne za predčíslie a základné číslo účtu klienta takto

a) Predčíslie

Štruktúra čísla účtu klienta

M


M


M


M


M


O


K


P


P


B


Príklad

-

-

-

3

2

1

5

1

6

2

Váhy

6

3

7

9

10

5

8

4

2

1

Výpočty

-

-

-

3*9

2*10

1*5

5*8

1*4

6*2

2*1

27 + 20 + 5 + 40 + 4 + 12 + 2 = 110

110 : 11 (modulo) = 10, zvyšok 0

Kontrola je v poriadku (zvyšok po delení sa rovná nule).

Čl. 5

Ochrana údajov proti zneužitiu

(1) Ochrana KM je zabezpečená kontrolnou sumou (CSUMA) vypočítanou podľa

algoritmu, ktorý obdrží klient pri prebratí schváleného kontaktového

listu a s použitím kontrolného kódu, ktorý klient zadáva individuálne pri

každom vytvorení KM. Kontrolná suma sa uvádza na sprievodke k vstupnému

KM. Pri spracovaní KM sa kontrolná suma, vypočítaná z dátového súboru a

kontrolného kódu zo sprievodky, porovnáva s kontrolnou sumou uvedenou na

sprievodke. KM je spracované len pri ich rovnosti. Maximálna veľkosť

kontrolného kódu je 15 znakov.

(2) Klient je povinný prijať také opatrenia, aby KM a sprievodka nemohli

vzniknúť bez vedomia zodpovedného pracovníka, ktorý bude mat algoritmus

na výpočet kontrolnej sumy k dispozícii.

Čl. 6

Sprievodka k vstupnému KM

(1) Sprievodka je súčasťou KM. Pri fyzickom odovzdávaní KM odovzdá klient

sprievodku spolu s KM priamo na pobočke. Pri prenose cez komutované

telefónne linky prostredníctvom BBS klient sprievodku odvysiela faxom

príslušnej pobočke, čím túto upovedomí o existencii vstupného súboru v

BBS a oznámi jej údaje potrebné na bezpečné spracovanie. Len súbory so

sprievodkou budú zaradené do spracovania.

(2) Sprievodka má nasledujúci tvar:

Sprievodka k vstupnému kompatibilnému médiu


Skrátený názov komitenta: NAZOV

Označenie média: NNNYYY

Meno súboru: KDDMMPXX.NNN

Dátum spracovania: DD.MM.RR

Priezvisko oprávneného pracovníka: MENO

Počet platobných príkazov: POCETPOL

Kontrolná suma: CSUMA

Kontrolný kód: CKOD

___________________ _______________________

Dátum Pečiatka a podis

Význam jednotlivých položiek v sprievodke je nasledovný:

NAZOV je skrátený názov klienta, pridelený pri podpise zmluvy,

NNN je identifikácia dodávateľa,

YYY je poradové číslo média,

KDDMMPXX.NNN je označenie dátového súboru popísané v článku 3 tejto

prílohy,

DD.MM.RR je dátum spracovania v tvare deň, mesiac, rok,

POCETPOL je počet správ zapísaných v dátovom súbore,

CSUMA je kontrolná suma vypočítaná z dátového súboru,

CKOD je kontrolný kód voliteľný a meniteľný dodávateľom.

Čl. 7

Formát informácie o chybných správach

Údaje sú zapísané v ASCII kóde a uložené do súboru pod operačným systémom

MS-DOS verzie 3.30 a vyššej. Názov súboru je identický s názvom súboru

odovzdávaného do NBS s rozdielom prvého znaku „E“ miesto znaku

„K“, t. j. v tvare EDDMMPXX.NNN. V súbore sú vypísané chybné

riadky vstupného KM s bližším popisom chyby.

Čl. 8

Formát údajov preberaných z NBS

(1) Údaje sú zapísané v ASCII kóde a uložené do súboru pod operačným

systémom MS-DOS verzie 3.30 a vyššej. Názov súboru je v tvare

KDDMMPXX.VVV. Význam písmen v názve súboru je nasledovný:

K je identifikácia KM povinne „K“,

DDMM je deň a mesiac vytvorenia,

P je povinne „P“,

XX je označenie pobočky,

VVV je identifikácia odberateľa.

(2) Súbor obsahuje dva typy záznamov a to „výpis v Sk“ a

„obratovú položku v Sk“. Jednotlivé typy údajov sú v súbore

usporiadané nasledovne:

„výpis Sk

obratová položka v Sk

obratová položka v Sk

..

obratová položka v Sk

výpis Sk

obratová položka v Sk

obratová položka v Sk

..

atď „.

(3) Záznamy sú triedené postupne podľa nasledovných kritérií

a) dátum zaúčtovania položky v prípade časovej agregácie podľa čl. 9 ods.

2,

b) číslo odberateľa v prípade priestorovej agregácie,

c) číslo účtu.

(4) Organizácia má možnosť programovo si skontrolovať obsah KM pomocou

vzorca SZ – OD + OK = NZ. Význam písmen vo vzorci je nasledovný:

SZ je starý zostatok,

NZ je nový zostatok,

OD sú obraty debet (suma(SkPOL) s KUC 1 alebo 4 (KUC=1+, KUC=4-)),

OK sú obraty kredit (suma(SkPOL) s KUC 2 alebo 5 (KUC=2+, KUC=5-)),

KUC je kód účtovania.

(5) Záznam typu „výpis v Sk“.

Štruktúra záznamu typu „výpis v Sk“ je nasledovná:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Poradové číslo, názov a dĺžka v znakoch pre jednotlivé položky v zázname

typu „výpis v Sk“ sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

P.č.


Názov


Dĺžka


Poznámka


1.


Typ záznamu

3


1


2.


Číslo účtu klienta

16


2


3.


Skrátený názov klienta

20


-


4.


Dátum starého zostatku

6


3


5.


Starý zostatok

14


-


6.


Znamienko starého zostatku

1


4


7.


Nový zostatok

14


-


8.


Znamienko nového zostatku

1


4


9.


Obraty debet MD

14


-


10.


Znamienko obratov debet

1


5


11.


Obraty kredit D

14


-


12.


Znamienko obratov kredit

1


5


13.


Poradové číslo výpisu

3


-


14.


Dátum zúčtovania

6


6


15.


Doplňujúce znaky

14


7


16.


CRLF

2


-


Poznámky k položkám v tabuľke sú nasledovné

1. Položka 1 obsahuje 074.

2. Položka 2 je uvedená vo formáte BPPOMMMMMKUUUUUK, kde:

B je povinne „2“,

PP je číslo pobočky NBS,

O je druh organizácie,

U je znak v predčíslí,

K je kontrolná číslica (modulo 11),

M je poradové číslo klienta príslušného druhu organizácie.

3. Položka 4 obsahuje dátum uvedený vo formáte DDMMRR.

4. Položky 6 a 8 obsahujú znamienko plus v prípade kladného zostatku,

znamienko mínus v prípade záporného zostatku.

5. Položky 10 a 12 obsahujú nulu alebo znamienko mínus v prípade storna.

6. Položka 14 obsahuje dátum zúčtovania v NBS v tvare DDMMRR .

7. Položka 15 obsahuje meno súboru v tvare KDDMMPXX.VVV zľava doplnené

dvoma medzerami.

(6) Záznam typu „obratová položka v Sk“.

Záznam typu „obratová položka v Sk“ má nasledujúcu štruktúru:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Poradové číslo, názov a dĺžka v znakoch pre jednotlivé položky v zázname

typu „obratová položka“ sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

P.č.

N á z o v

Dĺžka

Poznámka

1.


Typ záznamu

3


1


2.


Číslo účtu klienta

16


2


3.


Číslo účtu

16


2


4.


Číslo dokladu

13


3


5.


Suma

12


-


6.


Kód účtovania

1


4


7.


V - symbol

10


-


8.


K - symbol

10


-


9.


S - symbol

10


-


10.


Valuta

6


-


11.


Doplňujúci údaj položky 2 (skrátene)

20


5


12.


Zmena položky v K1 a K2

1


6


13.


Druh údajov

4


-


14.


Dátum

6


7


15.


CRLF

2


-


Poznámky k položkám v tabuľke sú nasledovné

1. Položka 1 obsahuje 075.

2. Položka 2 a 3 obsahuje číslo vo formáte BPPOMMMMMKUUUUUK podľa čl. 8

ods. 5.

3. Položka 4 obsahuje číslo dokladu, ktorý sa vytvorí pri spracovaní v

NBS, prípadne preberie z inej banky.

4. Položka 6 sa vzťahuje len k údaju s poradovým číslom 2 (Znak

„1“ znamená položku debet, znak „2“ znamená položku

kredit, znak „4“ znamená storno položky debet a znak

„5“ znamená storno položky kredit.).

5. Položka 11 obsahuje skrátený názov partnerskej organizácie.

6. Položka 12 obsahuje znak „0“, ak položka nebola dodatočne

menená v K1 a K2, znak „Z“ ak položka bola menená v K1 a K2,

znak „C“ ak bola uskutočnená čiastočná úhrada, alebo znak

„P“, ak položka bola menená v K1 a K2 a zároveň bola

uskutočnená čiastočná úhrada.

7. V Položke 14 je dátum vo formáte DDMMRR. Uvedie sa tu dátum

odúčtovania pre položky z NBS alebo dátum odúčtovania pre položky z

inej banky alebo pobočky zahraničnej banky.

Čl. 9
Časová a priestorová agregácia údajov

(1) Pri preberaní údajov platobného styku na KM možno s výhodou používať

časovú a priestorovú agregáciu údajov.

(2) Časová agregácia. V smere NBS – odberateľ môžu byt KM odovzdávané

klientom v niektorej zo stanovených periód:

a) denne,

b) týždenne v utorok a k ultimu mesiaca (ďalej len „UM“),

c) týždenne v stredu a k UM,

d) týždenne vo štvrtok a k UM,

e) pentádne, t.j. 5., 10., 15., 20., 25., 30. a k UM,

f) mesačne, t.j. k UM,

g) dekádne, t.j. 10., 20., 30. a k UM,

h) 25., 28. a k UM,

i) 15., 25., 28. a k UM.

(3) Priestorová agregácia. V smere NBS – odberateľ možno pri preberaní

údajov použiť ľubovoľnú agregáciu za rôznych klientov a úcty.

Čl. 10

Sprievodka k výstupnému KM

Ak odovzdáva NBS spolu s KM i sprievodku, sprievodka obsahuje minimálne

nasledovné údaje:

Sprievodka k výstupnému kompatibilnému médiu


Názov súboru: KDDMMPXX.VVV

Skrátený názov komitenta: NAZOV

Dátum vytvorenia média: DDMMRR

Počet položiek: POCET

_________________ ___________________________________

Dátum Odtlačok pečiatky a podpis zamestnanca

Čl. 11

Prenos údajov komutovanou telefónnou linkou

Pre prenos údajov komutovanou telefónnou linkou sú stanovené nasledovné

prevádzkové požiadavky

a) Na pobočkách NBS je inštalovaný modem s automatickým odpovedaním.

Prístup k údajom je zabezpečený pomocou identifikačnej značky a hesla

(USER_ID a USER_PASSWORD). Identifikačnú značku a prvé heslo oznámi

pobočka NBS klientovi pri prebratí schváleného kontaktového listu. Klient

zabezpečí, aby tieto údaje neboli zverejňované a heslo mení podľa

vlastného uváženia.

b) BBS stanica umožňuje dialógovým režimom vykonať prenos údajov obidvomi

smermi.

c) Po skončení prenosu musí klient ukončiť spojenie so stanicou BBS.

Klient zodpovedá za efektívne využívanie času spojenia. Pre prenosy

väčších objemov údajov je potrebné využívať vyššie prenosové rýchlosti,

aby sa skrátila doba prenosu a pripojenia na stanicu BBS.

Štruktúra predčíslia

U


U


U


U


U


K


Príklad predčíslia

-


-


-


1


5


8


Váhy

10


5


8


4


2


1


Výpočty

-


-


-


1*4


5*2


8*1


4 + 10 + 8 = 22

22 : 11 (modulo) = 2, zvyšok 0

Kontrola je v poriadku (zvyšok po delení sa rovná nule).

b) Základné číslo účtu klienta

Štruktúra čísla účtu klienta

M


M


M


M


M


O


K


P


P


B


Príklad

-

-

-

3

2

1

5

1

6

2

Váhy

6

3

7

9

10

5

8

4

2

1

Výpočty

-

-

-

3*9

2*10

1*5

5*8

1*4

6*2

2*1

27 + 20 + 5 + 40 + 4 + 12 + 2 = 110

110 : 11 (modulo) = 10, zvyšok 0

Kontrola je v poriadku (zvyšok po delení sa rovná nule).

Čl. 5

Ochrana údajov proti zneužitiu

(1) Ochrana KM je zabezpečená kontrolnou sumou (CSUMA) vypočítanou podľa

algoritmu, ktorý obdrží klient pri prebratí schváleného kontaktového

listu a s použitím kontrolného kódu, ktorý klient zadáva individuálne pri

každom vytvorení KM. Kontrolná suma sa uvádza na sprievodke k vstupnému

KM. Pri spracovaní KM sa kontrolná suma, vypočítaná z dátového súboru a

kontrolného kódu zo sprievodky, porovnáva s kontrolnou sumou uvedenou na

sprievodke. KM je spracované len pri ich rovnosti. Maximálna veľkosť

kontrolného kódu je 15 znakov.

(2) Klient je povinný prijať také opatrenia, aby KM a sprievodka nemohli

vzniknúť bez vedomia zodpovedného pracovníka, ktorý bude mat algoritmus

na výpočet kontrolnej sumy k dispozícii.

Čl. 6

Sprievodka k vstupnému KM

(1) Sprievodka je súčasťou KM. Pri fyzickom odovzdávaní KM odovzdá klient

sprievodku spolu s KM priamo na pobočke. Pri prenose cez komutované

telefónne linky prostredníctvom BBS klient sprievodku odvysiela faxom

príslušnej pobočke, čím túto upovedomí o existencii vstupného súboru v

BBS a oznámi jej údaje potrebné na bezpečné spracovanie. Len súbory so

sprievodkou budú zaradené do spracovania.

(2) Sprievodka má nasledujúci tvar:

Sprievodka k vstupnému kompatibilnému médiu


Skrátený názov komitenta: NAZOV

Označenie média: NNNYYY

Meno súboru: KDDMMPXX.NNN

Dátum spracovania: DD.MM.RR

Priezvisko oprávneného pracovníka: MENO

Počet platobných príkazov: POCETPOL

Kontrolná suma: CSUMA

Kontrolný kód: CKOD

___________________ _______________________

Dátum Pečiatka a podis

Význam jednotlivých položiek v sprievodke je nasledovný:

NAZOV je skrátený názov klienta, pridelený pri podpise zmluvy,

NNN je identifikácia dodávateľa,

YYY je poradové číslo média,

KDDMMPXX.NNN je označenie dátového súboru popísané v článku 3 tejto

prílohy,

DD.MM.RR je dátum spracovania v tvare deň, mesiac, rok,

POCETPOL je počet správ zapísaných v dátovom súbore,

CSUMA je kontrolná suma vypočítaná z dátového súboru,

CKOD je kontrolný kód voliteľný a meniteľný dodávateľom.

Čl. 7

Formát informácie o chybných správach

Údaje sú zapísané v ASCII kóde a uložené do súboru pod operačným systémom

MS-DOS verzie 3.30 a vyššej. Názov súboru je identický s názvom súboru

odovzdávaného do NBS s rozdielom prvého znaku „E“ miesto znaku

„K“, t. j. v tvare EDDMMPXX.NNN. V súbore sú vypísané chybné

riadky vstupného KM s bližším popisom chyby.

Čl. 8

Formát údajov preberaných z NBS

(1) Údaje sú zapísané v ASCII kóde a uložené do súboru pod operačným

systémom MS-DOS verzie 3.30 a vyššej. Názov súboru je v tvare

KDDMMPXX.VVV. Význam písmen v názve súboru je nasledovný:

K je identifikácia KM povinne „K“,

DDMM je deň a mesiac vytvorenia,

P je povinne „P“,

XX je označenie pobočky,

VVV je identifikácia odberateľa.

(2) Súbor obsahuje dva typy záznamov a to „výpis v Sk“ a

„obratovú položku v Sk“. Jednotlivé typy údajov sú v súbore

usporiadané nasledovne:

„výpis Sk

obratová položka v Sk

obratová položka v Sk

..

obratová položka v Sk

výpis Sk

obratová položka v Sk

obratová položka v Sk

..

atď „.

(3) Záznamy sú triedené postupne podľa nasledovných kritérií

a) dátum zaúčtovania položky v prípade časovej agregácie podľa čl. 9 ods.

2,

b) číslo odberateľa v prípade priestorovej agregácie,

c) číslo účtu.

(4) Organizácia má možnosť programovo si skontrolovať obsah KM pomocou

vzorca SZ – OD + OK = NZ. Význam písmen vo vzorci je nasledovný:

SZ je starý zostatok,

NZ je nový zostatok,

OD sú obraty debet (suma(SkPOL) s KUC 1 alebo 4 (KUC=1+, KUC=4-)),

OK sú obraty kredit (suma(SkPOL) s KUC 2 alebo 5 (KUC=2+, KUC=5-)),

KUC je kód účtovania.

(5) Záznam typu „výpis v Sk“.

Štruktúra záznamu typu „výpis v Sk“ je nasledovná:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Poradové číslo, názov a dĺžka v znakoch pre jednotlivé položky v zázname

typu „výpis v Sk“ sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

P.č.


Názov


Dĺžka


Poznámka


1.


Typ záznamu

3


1


2.


Číslo účtu klienta

16


2


3.


Skrátený názov klienta

20


-


4.


Dátum starého zostatku

6


3


5.


Starý zostatok

14


-


6.


Znamienko starého zostatku

1


4


7.


Nový zostatok

14


-


8.


Znamienko nového zostatku

1


4


9.


Obraty debet MD

14


-


10.


Znamienko obratov debet

1


5


11.


Obraty kredit D

14


-


12.


Znamienko obratov kredit

1


5


13.


Poradové číslo výpisu

3


-


14.


Dátum zúčtovania

6


6


15.


Doplňujúce znaky

14


7


16.


CRLF

2


-


Poznámky k položkám v tabuľke sú nasledovné

1. Položka 1 obsahuje 074.

2. Položka 2 je uvedená vo formáte BPPOMMMMMKUUUUUK, kde:

B je povinne „2“,

PP je číslo pobočky NBS,

O je druh organizácie,

U je znak v predčíslí,

K je kontrolná číslica (modulo 11),

M je poradové číslo klienta príslušného druhu organizácie.

3. Položka 4 obsahuje dátum uvedený vo formáte DDMMRR.

4. Položky 6 a 8 obsahujú znamienko plus v prípade kladného zostatku,

znamienko mínus v prípade záporného zostatku.

5. Položky 10 a 12 obsahujú nulu alebo znamienko mínus v prípade storna.

6. Položka 14 obsahuje dátum zúčtovania v NBS v tvare DDMMRR .

7. Položka 15 obsahuje meno súboru v tvare KDDMMPXX.VVV zľava doplnené

dvoma medzerami.

(6) Záznam typu „obratová položka v Sk“.

Záznam typu „obratová položka v Sk“ má nasledujúcu štruktúru:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Poradové číslo, názov a dĺžka v znakoch pre jednotlivé položky v zázname

typu „obratová položka“ sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

P.č.

N á z o v

Dĺžka

Poznámka

1.


Typ záznamu

3


1


2.


Číslo účtu klienta

16


2


3.


Číslo účtu

16


2


4.


Číslo dokladu

13


3


5.


Suma

12


-


6.


Kód účtovania

1


4


7.


V - symbol

10


-


8.


K - symbol

10


-


9.


S - symbol

10


-


10.


Valuta

6


-


11.


Doplňujúci údaj položky 2 (skrátene)

20


5


12.


Zmena položky v K1 a K2

1


6


13.


Druh údajov

4


-


14.


Dátum

6


7


15.


CRLF

2


-


Poznámky k položkám v tabuľke sú nasledovné

1. Položka 1 obsahuje 075.

2. Položka 2 a 3 obsahuje číslo vo formáte BPPOMMMMMKUUUUUK podľa čl. 8

ods. 5.

3. Položka 4 obsahuje číslo dokladu, ktorý sa vytvorí pri spracovaní v

NBS, prípadne preberie z inej banky.

4. Položka 6 sa vzťahuje len k údaju s poradovým číslom 2 (Znak

„1“ znamená položku debet, znak „2“ znamená položku

kredit, znak „4“ znamená storno položky debet a znak

„5“ znamená storno položky kredit.).

5. Položka 11 obsahuje skrátený názov partnerskej organizácie.

6. Položka 12 obsahuje znak „0“, ak položka nebola dodatočne

menená v K1 a K2, znak „Z“ ak položka bola menená v K1 a K2,

znak „C“ ak bola uskutočnená čiastočná úhrada, alebo znak

„P“, ak položka bola menená v K1 a K2 a zároveň bola

uskutočnená čiastočná úhrada.

7. V Položke 14 je dátum vo formáte DDMMRR. Uvedie sa tu dátum

odúčtovania pre položky z NBS alebo dátum odúčtovania pre položky z

inej banky alebo pobočky zahraničnej banky.

Čl. 9
Časová a priestorová agregácia údajov

(1) Pri preberaní údajov platobného styku na KM možno s výhodou používať

časovú a priestorovú agregáciu údajov.

(2) Časová agregácia. V smere NBS – odberateľ môžu byt KM odovzdávané

klientom v niektorej zo stanovených periód:

a) denne,

b) týždenne v utorok a k ultimu mesiaca (ďalej len „UM“),

c) týždenne v stredu a k UM,

d) týždenne vo štvrtok a k UM,

e) pentádne, t.j. 5., 10., 15., 20., 25., 30. a k UM,

f) mesačne, t.j. k UM,

g) dekádne, t.j. 10., 20., 30. a k UM,

h) 25., 28. a k UM,

i) 15., 25., 28. a k UM.

(3) Priestorová agregácia. V smere NBS – odberateľ možno pri preberaní

údajov použiť ľubovoľnú agregáciu za rôznych klientov a úcty.

Čl. 10

Sprievodka k výstupnému KM

Ak odovzdáva NBS spolu s KM i sprievodku, sprievodka obsahuje minimálne

nasledovné údaje:

Sprievodka k výstupnému kompatibilnému médiu


Názov súboru: KDDMMPXX.VVV

Skrátený názov komitenta: NAZOV

Dátum vytvorenia média: DDMMRR

Počet položiek: POCET

_________________ ___________________________________

Dátum Odtlačok pečiatky a podpis zamestnanca

Čl. 11

Prenos údajov komutovanou telefónnou linkou

Pre prenos údajov komutovanou telefónnou linkou sú stanovené nasledovné

prevádzkové požiadavky

a) Na pobočkách NBS je inštalovaný modem s automatickým odpovedaním.

Prístup k údajom je zabezpečený pomocou identifikačnej značky a hesla

(USER_ID a USER_PASSWORD). Identifikačnú značku a prvé heslo oznámi

pobočka NBS klientovi pri prebratí schváleného kontaktového listu. Klient

zabezpečí, aby tieto údaje neboli zverejňované a heslo mení podľa

vlastného uváženia.

b) BBS stanica umožňuje dialógovým režimom vykonať prenos údajov obidvomi

smermi.

c) Po skončení prenosu musí klient ukončiť spojenie so stanicou BBS.

Klient zodpovedá za efektívne využívanie času spojenia. Pre prenosy

väčších objemov údajov je potrebné využívať vyššie prenosové rýchlosti,

aby sa skrátila doba prenosu a pripojenia na stanicu BBS.