en en

Príloha č. 2 rozhodnutia č. 1/2000


Príloha č. 2 k rozhodnutiu NBS č. 1/2000

„VZOR“

Národná banka Slovenska

Pobočka …………………………


K O N T A K T O V Ý L I S T

odovzdávania a preberania dát platobného styku


formou kompatibilných médiíNázov klienta 
 .............................................................................................. 
 .............................................................................................. 
 Názov poverenej organizácie                      Adresa, IČO poverenej organizácie
 ..............................................................................................      ................................................................................ 
..............................................................................................       ................................................................................ 
 
Meno, priezvisko a rodné číslo splnomocnenej osoby     Telefón / Fax 
.............................................................................................       ............................................................................... 
.............................................................................................       ...............................................................................
 
.............................................................................................       ................................................................................ 
 Dátum                                     Odtlačok pečiatky, meno a podpis klienta 
 Stanovisko expozitúry NBS 
 .............................................................................................     ................................................................................ 
 Dátum                                    Odtlačok pečiatky, meno a podpis 
 Stanovisko pobočky NBS 
 .............................................................................................     ................................................................................ 
 Dátum                                    Odtlačok pečiatky, meno a podpis 
 Stanovisko výpočtového centra NBS 
 .............................................................................................     ................................................................................ 
 Dátum                                    Odtlačok pečiatky, meno a podpis 

Poznámka: Hrubo orámované časti vyplní klient.


V s t u p y
Periodicita odovzdávania: 
Spôsob odovzdávania:
Účty klienta na médiu: 
Identifikácia dodávateľa: 
Skrátený názov (20): 
Miesto/čas odovzdávania:       
Telefón:                            Fax:                                    
BBS (telefóny BBS): 


V ý s t u p y
Periodicita odovzdávania: 
Spôsob odovzdávania:
Účty klienta na médiu: 
Identifikácia dodávateľa: 
Skrátený názov (20): 
Miesto/čas odovzdávania:       
Telefón:                           Fax:                                   
BBS (telefóny BBS): 


NBS informuje klienta o chybných dátach obsiahnutých v kompatibilnom

médiu v prípade prenosu cez komutovanú linku aj písomne: áno – nie.*

*Klient podčiarkne správny variant.

Poznámka: Hrubo orámované časti vyplní klient.