en en

Príloha č. 3 rozhodutia č. 1/2000


Príloha č. 3 k rozhodnutiu NBS č. 1/2000

„VZOR“

ZMLUVA O ODOVZDÁVANÍ A PREBERANÍ DÁT PLATOBNÉHO STYKU FORMOU

KOMPATIBILNÝCH MÉDIÍ


1. Názov: Národná banka Slovenska

Sídlo: ......................................................................................................

IČO: ......................................................................................................

Zastúpená: ......................................................................................................

(ďalej len "NBS")

a


2. Názov: ....................................................................................................

Sídlo: ....................................................................................................

IČO: ....................................................................................................

Zastúpená: ....................................................................................................

(ďalej len "klient")

uzatvárajú podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka túto zmluvu:

Čl. I

Predmet zmluvy

(1)Klient sa zaväzuje odovzdávať NBS/preberať od NBS* dáta platobného

styku formou kompatibilného média (ďalej len „kompatibilné

médium“) v súlade s rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. 1/2000,

ktorým sa určujú podmienky Národnej banky Slovenska na odovzdávanie a

preberanie dát platobného styku formou kompatibilných médií (ďalej len

„Rozhodnutie“).

(2)NBS sa zaväzuje preberať od klienta/odovzdávať klientovi* kompatibilné

médium v súlade s Rozhodnutím.

(3)NBS sa zaväzuje oznámiť klientovi zmenu formátu a obsahu

kompatibilného média písomne najmenej tri mesiace pred termínom zmeny.

(4)Klient poveruje organizáciu (názov, sídlo,

IČO)………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………….

…..

vykonávaním činností spojených s odovzdávaním kompatibilných médií do NBS

/ odoberaním kompatibilných médií z NBS.*

Čl. II

Čas plnenia

Klient odovzdáva NBS a preberá od NBS kompatibilné médium v čase od 8.00

do 11.00 hod. v periodicite podľa kontaktového listu.

Čl. III

Cena

Klient sa zaväzuje uhradiť cenu za poskytnuté služby podľa platného

Sadzobníka cien Národnej banky Slovenska za služby v korunovom platobnom

styku a za peňažné služby na pokladničnom úseku spôsobom dohodnutým v

zmluve o vedení príslušného účtu.

Čl. IV

Záverečné ustanovenia

(1) Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

(2)Zmluvu môže vypovedať každá zmluvná strana. Výpovedná lehota je

dvojmesačná. Výpoveď musí byť písomná a výpovedná lehota začne plynúť od

prvého dňa nasledujúceho po doručení výpovede.

(3)NBS môže od zmluvy odstúpiť okamžite, t. j. dňom doručenia oznámenia o

odstúpení zmluvy ak

a) klient nebude plniť záväzky vyplývajúce pre neho z Rozhodnutia,

Podmienok Národnej banky Slovenska z 12. júla 1996 pre vedenie účtov

klientov, vykonávanie korunového platobného styku a zúčtovanie na

týchto účtoch v znení dodatku č. 1 z 23. januára 1997 a dodatku č. 2 z

22. októbra 1998 (ďalej len „Podmienok NBS pre vedenie

účtov“) a tejto zmluvy,

b) klient svojimi médiami opakovane ohrozí spracovanie dát platobného a

zúčtovacieho styku v NBS (napríklad dodá kompatibilné médium obsahujúce

počítačový vírus, na kompatibilnom médiu dodá platby na účty nepovolené

v kontaktovom liste),

c) dôjde k zrušeniu zmlúv o vedení všetkých účtov, pre ktoré sa

odovzdávali a z ktorých sa preberali dáta formou kompatibilných médií.

(4)Zmluva môže byť menená alebo doplnená písomnými dodatkami po vzájomnej

dohode oboch zmluvných strán alebo jednostranne NBS, ak sa zmena týka

Rozhodnutia, prípadne Podmienok NBS pre vedenie účtov.

_____________________________

*Nehodiace sa prečiarknite.

(5)Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je

a)Rozhodnutie,

b)kontaktový list odovzdávania a preberania dát platobného styku formou

kompatibilných médií,

c)podpisové vzory osôb splnomocnených odovzdávať a preberať dáta

platobného styku formou kompatibilných médií.

(6)Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho dva dostane klient

a dva NBS.

(7)Nadobudnutím účinnosti tejto zmluvy sa ruší zmluva o odovzdávaní a

preberaní dát platobného styku formou kompatibilných médií z

…………………………….., uzatvorená medzi Národnou bankou

Slovenska a klientom (názov, sídlo, IČO) ……..

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………

(bod 7 sa nepoužije, ak klient doteraz nemá uzavretú zmluvu.)

(8)Táto zmluva nadobúda účinnosť ……………………………


.................................................. ...........................................................

Národná banka Slovenska klient


V......................................... dňa................. V............................................ dňa....................