en en

Príloha č. 4 rozhodutia č. 1/2000


Príloha č. 4 k rozhodnutiu NBS č. 1/2000

„VZOR“

Národná banka Slovenska

pobočka …………………………


Podpisové vzory

osôb splnomocnených odovzdávať a preberať dáta platobného styku


formou kompatibilných médiínové podpisové vzory výmena podpisových vzorov 1)

Klient / Poverená organizácia:*


Splnomocnené osoby: Vlastnoručný podpis

1. Meno a priezvisko ______________________

Rodné číslo ______________________

Telefón, fax ______________________ ______________________


2. Meno a priezvisko ______________________

Rodné číslo ______________________

Telefón, fax ______________________ ______________________


3. Meno a priezvisko ______________________

Rodné číslo ______________________

Telefón, fax ______________________ ______________________


4. Meno a priezvisko ______________________

Rodné číslo ______________________

Telefón, fax ______________________ ______________________


5. Meno a priezvisko ______________________

Rodné číslo ______________________

Telefón, fax ______________________ ______________________Spôsob podpisovania dokladov: 1)

vždy jedna splnomocnená osoba vždy dve splnomocnené osoby

1) Klient znakom x označí správny variant.

* Nehodiace sa prečiarknite.

Splnomocňujem na odovzdávanie a preberanie dát platobného styku formou

kompatibilných médií osoby uvedené na titulnej strane a potvrdzujem

platnosť uvedených údajov a vlastnoručných podpisov. Beriem na vedomie,

že Národná banka Slovenska nezodpovedá za škody vzniknuté neoprávneným

odovzdaním alebo prebratím dát formou kompatibilných médií. Taktiež

beriem na vedomie, že pri akejkoľvek zmene splnomocnených osôb, alebo

uvedených údajov je v mojom záujme, prípadne v záujme poverenej

organizácie vyplniť nové PODPISOVÉ VZORY a predložiť ich Národnej banke

Slovenska.


............................................................................... ...................................................................

Odtlačok pečiatky a podpis klienta. 2) Odtlačok pečiatky a podpis poverenej

organizácie. 2)


V..........................................dňa.......................... V............................................. dňa.............

…………………………………………………………………….

Odtlačok pečiatky a podpis zamestnanca

NBS, ktorý overil totožnosť

prítomného klienta.


V.............................................dňa..........................


2) U právnickej osoby tu bude uvedený odtlačok pečiatky a

podpis štatutárneho orgánu alebo osoby oprávnenej konať v jej mene.