en en

Rozhodnutie NBS č. 2/2000

2
ROZHODNUTIE
Národnej banky Slovenska
z 19. mája 2000,
ktorým sa mení rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 5/1999 z 27. augusta 1999 o trhovom poriadku primárneho trhu zaknihovaných štátnych cenných papierov, vydávaných v Slovenskej republike znejúcich na slovenskú menu

Národná banka Slovenska rozhodla:

Čl. I
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 5/1999 z 27. augusta 1999 o trhovom poriadku primárneho trhu zaknihovaných štátnych cenných papierov, vydávaných v Slovenskej republike znejúcich na slovenskú menu sa mení takto: Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie: „13) Zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení zákona č. 336/1998 Z. z.“.


Čl. II
Toto rozhodnutie Národnej banky Slovenska nadobúda účinnosť dňom uverejnenia vo Vestníku Národnej banky Slovenska.
Marián Jusko v. r.
guvernér
Vydávajúci útvar:
odbor bankových obchodov
Vypracoval:
Ing. Jana Susková, tel. č.: 07/59532574