en en

Rozhodnutie NBS č. 3/2000

3
ROZHODNUTIE
Národnej banky Slovenska
z 9. júna 2000,

ktorým sa mení rozhodnutie Národnej banky Slovenska č.

7/1999
o podmienkach tvorby
povinných minimálnych rezerv bánk v roku 2000

Národná banka Slovenska podľa § 20 zákona Národnej rady Slovenskej

republiky

č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska rozhodla:
Čl. I

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 7/1999 o podmienkach tvorby

povinných minimálnych rezerv bánk v roku 2000 sa mení takto: 1. V § 2 ods.1

písmeno a) znie:

„a) banky a pobočky zahraničných bánk vo výške 6,5 %,“. 2. Poznámka pod

čiarou k odkazu 3 znie:

3) § 2 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb.

o stavebnom sporení v znení zákona č. 242/1999 Z. z.“.

Čl. II

Toto rozhodnutie Národnej banky Slovenska nadobúda účinnosť 1. júla

2000.

Marián Jusko v. r.
guvernér

Vydávajúci útvar:odbor bankových obchodov
Vypracovala:Ing. Jana Susková, tel. č.: 07/59532574