en en

Rozhodnutie NBS č. 4/2000

4ROZHODNUTIE
Národnej banky Slovenska
z 22. decembra 2000,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č.

1/1999
o povinných minimálnych rezervách

Národná banka Slovenska podľa § 20 zákona Národnej rady Slovenskej

republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska rozhodla:
Čl. I

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 5. marca 1999 č. 1 o

povinných minimálnych rezervách sa mení a dopĺňa takto: 1. V § 2 odsek1

znie:

„(1) Banková rada Národnej banky Slovenska určí výšku tvorby povinných

minimálnych rezerv vyjadrenú v percentách alebo iným spôsobom, štruktúru

základne na tvorbu povinných minimálnych rezerv vrátane označenia

položiek podľa použitého výkazu, periódu vyhodnotenia povinných

minimálnych rezerv a ich úročenie alebo neúročenie.“

2. V § 6 sa vypúšťa odsek 4. 3. § 7 znie:„§ 7Sledovanie a hodnotenie vývoja povinných minimálnych

rezerv

(1) Národná banka Slovenska – odbor bankových obchodov, sleduje

zostatok na účte peňažných rezerv banky denne a vyhodnocuje priemernú sumu

skutočných denných povinných minimálnych rezerv za určenú periódu.

(2) Určené povinné minimálne rezervy sú splnené, ak priemerná suma

skutočných denných povinných minimálnych rezerv na účte peňažných rezerv

dosahuje v určenej perióde najmenej sumu určených povinných minimálnych

rezerv na príslušný mesiac. (3) Národná banka Slovenska – odbor

bankových obchodov, zablokuje peňažné prostriedky na účte peňažných rezerv

banky na základe súdneho výkonu rozhodnutia7a) alebo príkazu na začatie

exekúcie7b) proti banke vo výške pohľadávky a jej príslušenstva.

(4) Skutočný stav povinných minimálnych rezerv sa zníži o zablokovanú sumu

a zablokovaná suma sa neúročí.“

4. Poznámky pod čiarou k odkazom 7a a 7b znejú:

„7a) Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení

neskorších predpisov.

7b) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.

233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný

poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších

predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a

poplatkoch a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení

neskorších predpisov.“.

5. V § 8 odsek 1 znie:

„(1) Ak banka nedodržiava určené povinné minimálne rezervy v perióde

podľa § 7 ods. 2 Národná banka Slovenska je oprávnená uplatniť voči banke

sankciu8).“

6. V poznámke pod čiarou k odkazu 9 sa citácia

„Napríklad banka v druhej perióde mesiaca februára (28) dní splnila

povinné minimálne rezervy len na 98 % a priemerné nedostatočné rezervy za

2. periódu mala 200 mil. Sk. Sankcia = (200 mil. Sk x (3 x diskontná

úroková sadzba) x 13 dní) / 360 dní x 100“

nahrádza citáciou

„Napríklad banka splnila povinné minimálne rezervy len na 98 % a

priemerné nedostatočné rezervy mala 200 mil. Sk. Sankcia = (200 mil. Sk x

(3 x diskontná úroková sadzba) x počet kalendárnych dní periódy) / 360

dní x 100.“.

Čl. II

Toto rozhodnutie Národnej banky Slovenska nadobúda účinnosť 1.

januára 2001.

Marián Jusko v. r.
guvernér

Vydávajúci útvar:odbor bankových obchodov
Vypracovala:Ing. Angelika Kotúčová, tel. č.: 5953 2755