en en

Rozhodnutie NBS č. 5/2000

5ROZHODNUTIE
Národnej banky Slovenska
z 22. decembra 2000 o podmienkach tvorby povinných

minimálnych rezerv bánk
v roku 2001

Národná banka Slovenska podľa § 20 zákona Národnej rady

Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska

rozhodla:
§ 1

Týmto rozhodnutím sa určuje na rok 2001 pre banky1),

pobočky zahraničných bánk2) a stavebné sporiteľne3)

výška tvorby povinných minimálnych rezerv bánk v percentách, štruktúra

základne na tvorbu povinných minimálnych rezerv vrátane označenia položiek

podľa použitého výkazu, perióda vyhodnotenia povinných minimálnych rezerv a

úroková sadzba, ktorou budú úročené povinné minimálne rezervy bánk.
§ 2

(1) Povinné minimálne rezervy tvoria a) banky a pobočky

zahraničných bánk vo výške 5%,

b) stavebné sporiteľne vo výške 3%.

(2) Základňu pre výpočet povinných minimálnych rezerv bánk,

pobočiek zahraničných bánk a stavebných sporiteľní tvorí súčet nasledovných

položiek výkazu V (NBS) 6-36: a) netermínované vklady a termínované vklady

fyzických osôb a právnických osôb, ktoré nie sú bankou, v slovenských

korunách a v cudzích menách,

(riadok 60, 74, 83 / stĺpec 5) b) emitované zmenky,

(riadok 72 / stĺpec 5, kúpené osobami, ktoré nie sú bankou)

__________________________________________________
1) § 1 ods. 1 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení

neskorších predpisov.
2) § 1 ods. 5 zákona č. 21/1992 Zb. v znení neskorších

predpisov.
3) § 2 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992

Zb. o stavebnom sporení v znení zákona č. 42/1999 Z. z.c) emisia

dlhopisov,

(riadok 90 / stĺpec 5, kúpených osobami, ktoré nie sú bankou) d)

ostatné záväzky voči klientom, fyzickým osobám a právnickým osobám, ktoré

nie sú bankou,

(riadok 96 / stĺpec 5) e) korunové depozitá a devízové depozitá

zahraničných bánk v bankách tvoriacich povinné minimálne rezervy.

(riadok 54 / stĺpec 2 a 4)

(3) Periódou vyhodnotenia skutočných povinných minimálnych rezerv

bánk je mesiac. (4) Povinné minimálne rezervy zaúčtované na účtoch

peňažných rezerv bánk vedených v Národnej banke Slovenska sú úročené

úrokovou sadzbou 1,5 % p.a.§ 3

Pravidlá tvorby a udržiavania povinných minimálnych rezerv bánk,

pobočiek zahraničných bánk a stavebných sporiteľní sú určené rozhodnutím

Národnej banky Slovenska č. 1/1999 o povinných minimálnych rezervách v

znení rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 4/2000.§

4

Zrušuje sa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 7/1999 zo 17.

decembra 1999 o podmienkach tvorby povinných minimálnych rezerv bánk v roku

2000 v znení rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 3/2000 z 9. júna

2000.§ 5

Toto rozhodnutie Národnej banky Slovenska nadobúda účinnosť dňa 1.

januára 2001.

Marián Jusko v. r.
guvernér

Vydávajúci útvar:odbor bankových obchodov
Vypracovala:Ing. Angelika Kotúčová, tel. č.: 5953 2755