en en

Úplné znenie opatrenia NBS č. 3/1994

OPATRENIE č. 3

Národnej banky Slovenska

z 31. januára 1994
o úverovej angažovanosti bánk
v znení opatrenia č. 4/2000 Národnej banky Slovenska
zo 14. februára 2000
(úplné znenie)

Národná banka Slovenska podľa § 15 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v

znení neskorších predpisov po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej

republiky a podľa § 19 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.

566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska ustanovuje:Účel opatrenia
§ 1

Účelom tohto opatrenia je obmedziť v čo najväčšej miere veľkosť strát,

ktoré by mohli vzniknúť banke v dôsledku neplnenia záväzku jedným alebo

viacerými klientmi.Vymedzenie pojmov
§ 2

(1) Na účely tohto opatrenia sa kapitálom banky rozumie kapitál a rezervy

podľa opatrenia NBS o kapitálovej primeranosti bánk zistené z údajov

poslednej účtovnej závierky a upravené o rozhodnutie valného zhromaždenia

o rozdelení zisku zisteného v tejto účtovnej závierke.

(2) Na účely tohto opatrenia sa hrubou úverovou angažovanosťou (ďalej len

„HÚA“) banky voči klientovi rozumie súčet

a) účtových hodnôt pohľadávok na peňažné plnenie alebo na plnenie iným

finančným majetkom, vrátane takých, ktoré majú podobu cenného papiera,

b) účtových hodnôt vkladov do základného imania klienta a podielov na

jeho majetku, vrátane takých, ktoré majú podobu cenného papiera, okrem

tých vkladov do základného imania, ktoré znižujú kapitál banky podľa

opatrenia Národnej banky Slovenska o kapitálovej primeranosti bánk,

c) účtových hodnôt záväzkov poskytnúť klientovi úver,

d) účtových hodnôt záväzkov na vloženie alebo kúpu vkladu do základného

imania klienta a kúpy podielu na jeho majetku,

e) účtových hodnôt bankových záruk a iných druhov ručenia za klienta,

f) účtových hodnôt neodvolateľných akreditívov,

g) 15 % z účtových hodnôt budúcich pohľadávok z termínových obchodov s

devízami.

(3) Do HÚA sa nezapočítavajú záväzky vyplývajúce z otvorenia alebo

potvrdenia dokumentárneho akreditívu za predpokladu, že:

a) dokumenty predložené banke sa vzťahujú na tovar,

b) banka má skutočnú kontrolu nad tovarom4)

pokiaľ druhá strana úplne nesplní záväzok voči banke.

(4) Banky môžu od HÚA voči klientovi odpočítať tie časti, ktoré sú úplne

zabezpečené niektorým z týchto zabezpečovacích spôsobov:

a) zárukou v prospech vykazujúcej banky vystavenou vládou Slovenskej

republiky a centrálnymi vládami štátov zóny A6)

pričom

aa) záruka má písomnú formu,

ab) záruka je neodvolateľná,

ac) jedinou podmienkou na uplatnenie práva zo záruky je, že klient si

nesplnil svoj záväzok voči banke,

ad) záruka je jednoznačná vo všetkých náležitostiach zmluvy,

ae) záruka je poskytnutá tak, aby ručiteľovi ani inej osobe žiadnym

spôsobom neumožňovala krátenie právnych nárokov banky zo záruky,

b) peniazmi danými do zálohy v prospech vykazujúcej banky, za

predpokladu, že:

ba) peniaze sú uložené na účte vykazujúcej alebo inej banky v SR

alebo v štáte zóny A,

bb) majiteľ účtu, na ktorom sú peniaze zložené, uzavrel písomnú

záložnú zmluvu, že tieto peniaze sú dané do zálohy v prospech

vykazujúcej banky ako záruka za záväzky majiteľa účtu voči

vykazujúcej banke,

bc) zmluva je jednoznačná vo všetkých náležitostiach zmluvy,

bd) vykazujúca banka je jediným oprávneným subjektom, ktorý môže

uplatniť svoje práva na zálohu,

be) záloha je neodvolateľná,

bf) jedinou podmienkou pre uplatnenia práva zo zálohy je, ak si

klient nesplnil svoje záväzky voči banke,

bg) záložné právo je zriadené tak, aby neumožňovalo zriadiť ďalšie

záložné právo na tú istú zálohu,

bh) záložná zmluva je uzavretá tak, aby zálohovateľovi ani inej osobe

žiadnym spôsobom neumožňovala uplatniť krátenie právnych nárokov

banky zo zálohy,

c) dlhopismi danými do zálohy v prospech vykazujúcej banky, ktoré boli

vydané vládou Slovenskej republiky, centrálnymi vládami štátov zóny A,

medzinárodnými rozvojovými bankami8), NBS,

centrálnymi bankami v štátoch zóny A alebo vykazujúcou bankou za

predpokladu, že:

ca) dlhopisy boli dané do zálohy vykazujúcej banke a banka ich má v

držbe od dátumu, keď vstúpila v platnosť zmluva o zálohe,

cb) vkladateľ dlhopisov uzavrel písomnú záložnú zmluvu, že tieto

dlhopisy sú dané do zálohy v prospech vykazujúcej banky ako záruka za

záväzky klienta voči vykazujúcej banke,

cc) nie je žiadna pochybnosť o tom, že vkladateľ je majiteľom

dlhopisov,

cd) zmluva je jednoznačná vo všetkých náležitostiach zmluvy,

ce) vykazujúca banka je jediným oprávneným subjektom, ktorý môže

uplatniť svoje práva na zálohu,

cf) záloha je neodvolateľná,

cg) jedinou podmienkou pre uplatnenia práva zo zálohy je, že klient

si nesplnil svoje záväzky voči banke,

ch) záložné právo je zriadené tak, aby neumožňovalo zriadiť ďalšie

záložné právo na tú istú zálohu,

cch) záložná zmluva je uzavretá tak, aby zálohovateľovi ani inej

osobe žiadnym spôsobom neumožňovala krátenie právnych nárokov banky

zo zálohy.

(5) Banky môžu previesť angažovanosť voči klientovi na iný subjekt v

prípade, ak ide o záruky vydané štátnymi fondami, bankové záruky vydané

bankami so sídlom v Slovenskej republike a bankami so sídlom v štátoch

zóny A, medzinárodnými rozvojovými bankami a Exportno-importnou bankou

Slovenskej republiky, ak sú splnené podmienky podľa odseku 4 písmena a).

(6) V tom prípade, keď finančné ťažkosti jedného klienta pravdepodobne

spôsobia finančné ťažkosti inému alebo iným klientom, pretože:

a) jeden z klientov má kontrolu9) nad

ostatnými, či už priamo alebo prostredníctvom inej osoby alebo

b) ich vzájomné vzťahy sú takej povahy, že finančné ťažkosti jedného z

klientov môžu spôsobiť platobné ťažkosti ostatným, považuje sa súhrn

všetkých angažovaností voči týmto klientom za jedinú angažovanosť voči

skupine.

(7) Na účely tohto opatrenia sa čistou úverovou angažovanosťou (ďalej len

„ČÚA“) vo vzťahu ku svojim klientom chápe hrubá úverová

angažovanosť banky k týmto partnerom znížená odpočítaním alebo prevedením

angažovanosti zabezpečených čiastok podľa odsekov 4 a 5.§ 3
Limity

(1) ČÚA voči jednému klientovi alebo jednej ekonomicky vzájomne

prepojenej skupine klientov s výnimkou klientov uvedených v ods. 2 a 3

nesmie prevýšiť 25 % z kapitálu banky.

(2) ČÚA voči banke v Slovenskej republike alebo voči banke so sídlom v

štátoch zóny A nesmie prevýšiť 125 % z kapitálu banky.

(3) ČÚA voči osobe, ktorá má k banke osobitný

vzťah9) nesmie prevýšiť 20 % z kapitálu banky.

(4) Limitom ČÚA nepodlieha a je z nich vyňatá úverová angažovanosť voči:

a) vláde SR,

b) Národnej banke Slovenska,

c) centrálnym vládam štátov zóny A,

d) centrálnym bankám štátov zóny A.

(5) Agregovaná výška všetkých ČÚA, prevyšujúcich 10 % kapitálu

vykazujúcej banky nesmie prevýšiť 800 % kapitálu tejto banky.§ 4
Dočasné a mimoriadne prekročenie limitov

Zrušený
§ 5
Pobočky zahraničných bánk

Zrušený
Hlásenie
§ 6

Zrušený
§ 7

Zrušený
§ 8

Zrušený
§ 9

Zrušený
Organizačné požiadavky
§ 10

Zrušený
§ 11

Zrušený
Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 12

Banky sú povinné zasielať hlásenia podľa § 8 tohto opatrenia počnúc

hlásením k 31. marcu 1994.§ 13

(1) Limit, určený v § 3 ods. 1 je 40 % do 31. decembra 1995.

(2) Limit, určený v § 3 ods. 5 bude uplatňovaný do 31. decembra 1995 na

tie ČÚA, ktoré prekračujú 25 %.

(3) Bez toho, aby to odporovalo odsekom 1, 2 tohto ustanovenia, akákoľvek

ČÚA, ktorá v čase vydania tohto opatrenia neprekračuje limity ustanovené

v § 3 ods. 1 a 5 nesmie byť zvýšená nad tieto úrovne.

(4) Akákoľvek ČÚA, ktorá v čase vydania tohto opatrenia prekračuje limity

stanovené v § 3 ods. 1 a 5 nesmie byť zvýšená nad tú úroveň, ktorá bola

dosiahnutá v čase vydania tohto opatrenia.§ 14

Zrušuje sa Opatrenie Štátnej banky česko-slovenskej č. 10 zo 16. marca

1992 o úverovej angažovanosti bánk v znení opatrenia Štátnej banky česko-

slovenskej č. 27 zo 4. augusta 1992.§ 15

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 18. februára 1994.

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 4/2000, ktorým sa mení a dopĺňa

opatrenie Národnej banky Slovenska č. 3/1994 o úverovej angažovanosti

bánk nadobúda účinnosť 31. marca 2000.

Marián Jusko v. r.

guvernér

Príloha č. 1 k opatreniu NBS č. 3/1994
Vysvetlivky k označeným pojmom
1) vypustená
2) vypustená
3) vypustená
4) Banka má dokument, ktorý ju bezpodmienečne oprávňuje manipulovať
s tovarom a tento je adresovaný výhradne banke. Tento dokument
nemôže banka dať tretej osobe, pokiaľ platba nie je ukončená.
5) vypustená
6) Zóna A zahrňuje všetky štáty OECD t. j. Rakúsko, Austráliu,
Belgicko, Kanadu, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, SRN, Grécko, Isladnd,
Írsko, Taliansko, Japonsko, Luxembursko, Nový Zéland, Nórsko,
Holandsko, Portugalsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Turecko,
Veľkú Britániu a USA.7) vypustená
8) Medzinárodné rozvojové banky: IBRD, EBRD, IFC, IABD, The council
of European Resettlement Fund, The Nordic Investment Bank, The
Caribean Development Bank, EIB.
9) § 19 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách.
10) § 19 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách.