en en

Opatrenie NBS č. 1/2001

1
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z 22. decembra 2000, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 5/2000 o obmedzeniach pre nezabezpečené devízové pozície bánk

Národná banka Slovenska podľa § 15 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I
Opatrenie Národnej banky Slovenska zo 14. februára 2000 č. 5 o obmedzeniach pre nezabezpečené devízové pozície bánk sa mení takto: V § 4 písm. a) prvý a druhý bod znejú:
„1. v euro nesmie prekročiť 15 % kapitálu banky,
2. v inej cudzej mene ako podľa prvého bodu nesmie prekročiť 10 % kapitálu banky a“.

Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 15. januára 2001.Marián Jusko v. r.
guvernér

Vydávajúci útvar:
odbor dohliadok na mieste
Vypracoval:
Ing. Ľubomír Kučera, tel. č.: 5953 3420