en en

2001

Vestník NBS čiastka 1/2001 vydaná dňa 5. januára 2001

Časť normatívna

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 1/2001 z 22. decembra 2000, ktorým sa mení  opatrenie Národnej banky Slovenska č. 5/2000 o obmedzeniach pre nezabezpečené devízové pozície bánk

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 2/2001 z 8. decembra 2000, ktorým sa ustanovujú náležitosti ziadosti o predchádzajúci súhlas a podmienky na udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 16 ods. 1 zákona o bankách na nadobúdanie alebo prekročenie podielu na základnom imaní banky alebo na hlasovacích právach, na zlúženie, splynutie, rozdelenie alebo na zrušenie banky, na zvýšenie alebo zníženie základného imania banky ak nejde o zníženie z dôvodu straty, na predaj banky, pobočky zahraničnej banky alebo ich časti a podmienky na udelenie súhlasu

Časť oznamovacia

Register predpisov Národnej banky Slovenska uverejnených vo Vestníku Národnej banky Slovenska určených pre verejnosť v roku 2000

Vestník NBS čiastka 3/2001 vydaná dňa 24. januára 2001

Časť normatívna

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 3/2001 z 22. decembra 2000 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 4/2001 z 12. januára 2001 o náležitostiach oznámenia potrebného na zistenie ďalších osôb, ktoré na základe vzťahu k oznamovateľovi majú k banke alebo pobočke zahraničnej banky osobitný vzťah

Vestník NBS čiastka 7/2001 vydaná dňa 15. februára 2001

Časť normatívna

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 5/2001 z 29. januára 2001, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o povolenie pôsobiť ako banka, minimálna výška peňažného vkladu do základného imania banky a spôsob preukazovania splnenia podmienok, na ktoré je viazané povolenie pôsobiť ako banka

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 6/2001 z 29. januára 2001, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o    povolenie pôsobiť ako banka pre pobočku zahraničnej banky a minimálna výška trvale poskytnutých finančných     prostriedkov zahraničnou bankou svojej pobočke na území Slovenskej republiky a spôsob preukazovania splnenia     podmienok, na ktoré je viazané povolenie pôsobiť ako banka pre pobočku zahraničnej banky

Vestník NBS čiastka 14/2001 vydaná dňa 28. mája 2001

Časť normatívna

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 1/2001 z 25. mája 2001, ktorým sa mení rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 1/1999 o povinných minimálnych rezervách v znení rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. 4/2000

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 2/2001 z 25. mája 2001, ktorým sa mení rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 5/2000 o podmienkach tvorby povinných minimálnych rezerv bánk v roku 2001

Vestník NBS čiastka 16/2001 vydaná dňa 15. júna 2001

Časť normatívna

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 7/2001 zo 4. mája 2001 o pravidlách pre obmedzenia sústreďovania majetku bánk voči iným subjektom

Opatrenie  Národnej banky Slovenska č. 8/2001 z 25. mája 2001, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 2/2000 o kapitálovej primeranosti bánk

Opatrenie  Národnej banky Slovenska č. 9/2001 z 25. mája 2001, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 3/2000 o pravidlách likvidity bánk a pobočiek zahraničných bánk

Opatrenie  Národnej banky Slovenska č. 10/2001 z 25. mája 2001 o predkladaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska

Vestník NBS čiastka 19/2001 vydaná dňa 9. júla 2001

Časť oznamovacia

Úplné znenie opatrenia  Národnej banky Slovenska č. 2/2000 o kapitálovej primeranosti bánk

Úplné znenie opatrenie  Národnej banky Slovenska č. 3/2000 o pravidlách likvidity bánk a pobočiek zahraničných bánk

Vestník NBS čiastka 30/2001 vydaná dňa 27. decembra 2001

(PDF-súbor, veľkosť 920 KB)

Časť normatívna

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 11/2001  zo 14. decembra 2001 o predkladaní výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska

Vestník NBS čiastka 31/2001 vydaná dňa 28. decembra 2001

(PDF-súbor, veľkosť 191 KB)

Časť normatívna

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 12/2001  z 21. decembra 2001, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie bankového povolenia pre banku

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 13/2001 z 21. decembra 2001, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o udelenie bankového povolenia pre zahraničnú banku na vykonávanie bankových činností prostredníctvom jej pobočky na území Slovenskej republiky

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 3/2001 zo 14. decembra 2001 o podmienkach tvorby povinných minimálnych rezerv bánk v roku 2002

Vestník NBS čiastka 32/2001 vydaná dňa 28. decembra 2001

(PDF-súbor, veľkosť 215 KB)

Časť normatívna

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 14/2001 z 21. decembra 2001, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o registráciu zastúpenia zahraničnej banky alebo obdobnej zahraničnej finančnej inštitúcie, ktorá vykonáva bankové činnosti

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 15/2001 z 21. decembra 2001, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti banky o predchádzajúci súhlas na zriadenie pobočky v zahraničí

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 16/2001 z 21. decembra 2001, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o predchádzajúci súhlas podľa § 28 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 17/2001 z 21. decembra 2001 o náležitostiach oznámenia potrebného na zistenie ďalších osôb, ktoré na základe vzťahu k oznamovateľovi majú k banke alebo k pobočke zahraničnej banky osobitný vzťah

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 18/2001 z 21. decembra 2001, ktorým sa ustanovuje osnova rozšírenej správy audítora pre audit bánk a pobočiek zahraničných bánk