en en

Opatrenie NBS č. 10/2001

10
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z 25. mája 2001 o predkladaní informácií bankami a

pobočkami zahraničných bánk
Národnej banke Slovenska

Národná banka Slovenska podľa § 24 ods. 2 zákona

č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky

č. 58/1996 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:§ 1

Účelom tohto opatrenia je ustanoviť obsah, formu, členenie,

termíny a spôsob predkladania informácií bankami1) a pobočkami

zahraničných bánk2) Národnej banke Slovenska.§

2

(1) Banka predkladá Národnej banke Slovenska informácie, ktoré sú

uvedené v hlásení o

a) kapitáli a rezervách3); vzor tohto hlásenia vrátane

vysvetliviek je uvedený v prílohe č. 1,

b) kapitálovej primeranosti3); vzor tohto hlásenia vrátane

vysvetliviek je uvedený v prílohe č. 2,

c) zatriedení pohľadávok a záväzkov4); vzor tohto hlásenia

vrátane vysvetliviek je uvedený v prílohe č. 3,

d) ukazovateľoch likvidity5); vzor tohto hlásenia vrátane

vysvetliviek je uvedený v prílohe č. 4,

e) sústredeniach majetku6); vzor tohto hlásenia vrátane

vysvetliviek je uvedený v prílohe č. 5,

f) nezabezpečených devízových pozíciách7), ak vykonáva činnosti

podľa § 1 ods. 3 písm. h) bodu 1 zákona; vzor tohto hlásenia vrátane

vysvetliviek je uvedený v prílohe č. 6,

g) omeškaniach so splácaním pohľadávok; vzor tohto hlásenia vrátane

vysvetliviek je uvedený v prílohe č. 7.
1) § 1 ods. 1 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení

neskorších predpisov.
2 ) § 1 ods. 5 zákona č. 21/1992 Zb. v znení

neskorších predpisov.
3 ) Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 2/2000 o

kapitálovej primeranosti bánk v znení opatrenia Národnej banky Slovenska č.

8/2001.
4 ) Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 3/1995 o

pravidlách hodnotenia pohľadávok a podsúvahových záväzkov bánk podľa rizík

v
nich obsiahnutých a pre tvorbu zdrojov na krytie týchto

rizík (oznámenie č. 71/1995 Z. z.).
5 ) Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 3/2000 o

pravidlách likvidity bánk a pobočiek zahraničných bánk v znení

opatrenia
Národnej banky Slovenska č. 9/2001.
6 ) Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 7/2001 o

pravidlách pre obmedzenia sústreďovania majetku bánk voči iným

subjektom.
7 ) Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 5/2000 o

obmedzeniach pre nezabezpečené devízové pozície bánk v znení

opatrenia
Národnej banky Slovenska č. 1/2001 (oznámenie č. 7/2001 Z.

z.).

(2) Pobočka zahraničnej banky predkladá Národnej banke Slovenska

informácie, ktoré sú uvedené v hlásení o

a) zatriedení pohľadávok a záväzkov4); vzor tohto

hlásenia vrátane vysvetliviek je uvedený v prílohe č. 3,

b) ukazovateľoch likvidity5 ); vzor tohto hlásenia

vrátane vysvetliviek je uvedený v prílohe č. 4,

c) omeškaniach so splácaním pohľadávok; vzor tohto hlásenia vrátane

vysvetliviek je uvedený v prílohe č. 7.§ 3

(1) Hlásenie o kapitáli a rezervách sa vypracováva mesačne, k

poslednému dňu príslušného mesiaca kalendárneho roka. Ak sa zmení kapitál

banky v priebehu kalendárneho mesiaca o viac ako 10 %, banka vypracuje

hlásenie ku dňu, ku ktorému táto zmena nastala alebo bola dokončená.

(2) Hlásenie o kapitálovej primeranosti sa vypracováva mesačne, k

poslednému dňu príslušného mesiaca kalendárneho roka. (3) Hlásenie

o zatriedení pohľadávok a záväzkov sa vypracováva štvrťročne, k poslednému

dňu príslušného štvrťroka kalendárneho roka. (4) Hlásenie o

ukazovateľoch likvidity sa vypracováva mesačne, k poslednému dňu

príslušného mesiaca kalendárneho roka. (5) Hlásenie o

sústredeniach majetku sa vypracováva mesačne, k poslednému dňu príslušného

mesiaca kalendárneho roka. (6) Hlásenie o nezabezpečených

devízových pozíciách sa vypracováva denne, ku koncu pracovného dňa.

(7) Hlásenie o omeškaniach so splácaním pohľadávok sa vypracováva mesačne,

k poslednému dňu príslušného mesiaca kalendárneho roka.§

4

Ak banka podniká prostredníctvom svojej pobočky v inom štáte

a) a jeho právny poriadok ustanovuje všeobecne záväzné pravidlá pre úpravu

oceňovania pohľadávok o predpokladané straty, vypracováva hlásenie o

zatriedení pohľadávok a záväzkov v členení na časť za Slovenskú republiku a

časť za pobočku v zahraničí, vypracovanú v súlade s právnym poriadkom

štátu, v ktorom pobočka podniká,

b) a jeho orgán bankového dohľadu ustanovil pravidlá likvidity pre pobočky

zahraničných bánk, vypracováva hlásenie o ukazovateľoch likvidity v členení

na časť za Slovenskú republiku a časť za pobočku v zahraničí, vypracovanú v

súlade s pravidlami ustanovenými orgánom bankového dohľadu tohto

štátu.

§ 5

(1) Hlásenia vypracované podľa § 2 sa predkladajú Národnej banke

Slovenska písomne a elektronicky v aplikačnom programovom systéme

„STATUS-Zber, spracovanie a uchovávanie údajov z komerčných bánk“ dodanom

Národnou bankou Slovenska. (2) Hlásenia vypracované podľa § 3

ods. 1, 2, 3, 4, 5 a 7 sa predkladajú písomne do 25 kalendárnych dní odo

dňa, ku ktorému sa vypracovávajú a elektronicky podľa odseku 1 do 22

kalendárnych dní odo dňa, ku ktorému sa vypracovávajú, okrem hlásení

vypracovaných k poslednému dňu kalendárneho roka a hlásenia vypracovaného

podľa § 3 ods. 1 v priebehu kalendárneho mesiaca. (3) Hlásenia

vypracované podľa § 3 ods. 1, 2, 3, 5 a 7 k poslednému dňu kalendárneho

roka sa predkladajú

a) na základe predbežných údajov8) (predbežné hlásenie),

písomne do piatich kalendárnych dní odo dňa predloženia výkazu BIL (NBS)

1-12 zostaveného na základe predbežných údajov a elektronicky podľa odseku

1 do troch kalendárnych dní, a to odo dňa predloženia výkazu BIL (NBS) 1-12

zostaveného na základe predbežných údajov a

b) na základe údajov z ročnej účtovnej závierky, písomne do desiatich

kalendárnych dní po zostavení ročnej účtovnej závierky a elektronicky podľa

odseku 1 do siedmich kalendárnych dní po zostavení ročnej účtovnej závierky

a

c) okrem hlásenia podľa § 3 ods. 7, na základe predĺženia lehoty na

vypracovanie riadnej účtovnej závierky správcom dane, banka alebo pobočka

zahraničnej banky predkladá hlásenia na základe údajov k 31. decembru

predchádzajúceho kalendárneho roka, ktoré sú banke alebo pobočke

zahraničnej banky známe k 31. marcu kalendárneho roka, písomne do 25.

apríla kalendárneho roka a elektronicky podľa odseku 1 do 22. apríla

kalendárneho roka. (4) Hlásenie vypracované podľa § 3 ods. 4 k

poslednému dňu kalendárneho roka sa predkladá na základe údajov k 31.

decembru neupravených o účtovné prípady doúčtované po 31. decembri, písomne

do 25 kalendárnych dní odo dňa, ku ktorému sa vypracovávajú a elektronicky

podľa odseku 1 do 22 kalendárnych dní odo dňa, ku ktorému sa vypracováva.

(5) Hlásenie vypracované podľa § 3 ods. 1 v priebehu kalendárneho

mesiaca sa predkladá písomne a elektronicky podľa odseku 1 do troch

pracovných dní odo dňa, ku ktorému je vypracované. (6) Hlásenie

vypracované podľa § 3 ods. 6 sa predkladá písomne súhrnne za kalendárny

týždeň najneskôr v prvý pracovný deň nasledujúceho týždňa a elektronicky

podľa odseku 1 najneskôr na druhý pracovný deň odo dňa, ku ktorému je

vypracované.
8 ) § 4 ods. 1 písm. a) opatrenia Národnej

banky Slovenska č. 7/2000 o predkladaní výkazov bankami a pobočkami

zahraničných bánk
Národnej banke Slovenska (oznámenie č. 456/2000 Z.

z.).
§ 6

Zrušuje sa:

1. opatrenie Národnej banky Slovenska zo 14. februára 2000 č. 6, ktorým

sa ustanovuje predkladanie informácií bankami a pobočkami zahraničných

bánk Národnej banke Slovenska (oznámenie č. 100/2000 Z. z.). 2. § 22

opatrenia Národnej banky Slovenska z 3. marca 1995 č. 3 o pravidlách

hodnotenia pohľadávok a podsúvahových záväzkov bánk podľa rizík v nich

obsiahnutých a pre tvorbu zdrojov na krytie týchto rizík (oznámenie č.

71/1995 Z. z.).

§ 7

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 20. júna 2001.

Marián Jusko v. r.
guvernér

Vydávajúci útvar:odbor dohliadok na mieste
Vypracoval:Ing. Martin Mačuga, tel. č.: 07/5953 3422
martin.macuga@nbs.sk

Prílohy č. 1 až č. 10 k opatreniu č. 10/2001 sú uverejnené v

listinnej forme Vestníka NBS.