en en

Opatrenie NBS č. 2/2001

2
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z 8. decembra 2000, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o predchádzajúci súhlas a podmienky na udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 16 ods. 1 zákona o bankách na nadobúdanie alebo prekročenie podielu na základnom imaní banky alebo na hlasovacích právach, na zlúčenie, splynutie, rozdelenie alebo na zrušenie banky, na zvýšenie alebo zníženie základného imania banky ak nejde o zníženie z dôvodu straty, na predaj banky, pobočky zahraničnej banky alebo ich časti a podmienky na udelenie súhlasuNárodná banka Slovenska podľa § 16 ods. 3 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1 Účel opatrenia

Účelom tohto opatrenia je ustanoviť
a) náležitosti žiadosti o predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska (ďalej len „súhlas“) podľa § 16 ods. 1 zákona

1. nadobúdanie alebo prekročenie podielu na základnom imaní banky alebo na hlasovacích právach vo výške 5 %, 10 %, 20 %, 33 % alebo 50 % v jednej alebo v niekoľkých operáciách priamo alebo konaním v zhode,
2. zlúčenie, splynutie, rozdelenie alebo zrušenie banky ako aj zvýšenie alebo zníženie základného imania banky ak nejde ozníženie z dôvodu straty,
3. predaj banky, pobočky zahraničnej banky alebo ich časti1),


b) podmienky na udelenie súhlasu.

_________________________________________
1) § 476 až 488 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 264/1992 Zb.


§ 2 Náležitosti žiadosti o súhlas na nadobudnutie alebo prekročenie podielu
na základnom imaní banky alebo na hlasovacích právach

(1) Žiadosť o súhlas na nadobúdanie alebo prekročenie podielu na základnom imaní banky alebo na hlasovacích právach vo výške 5 %, 10 %, 20 %, 33 % alebo 50 % v jednej alebo v  niekoľkých operáciách priamo alebo konaním v zhode obsahuje

a) ak žiadosť o súhlas podáva fyzická osoba
1. meno a priezvisko,
2. dátum narodenia a rodné číslo,
3. štátnu príslušnosť,
4. adresu trvalého pobytu,

b) ak žiadosť o súhlas podáva fyzická osoba – podnikateľ
1. meno, priezvisko a obchodné meno,
2. dátum narodenia a rodné číslo,
3. štátnu príslušnosť,
4. adresu trvalého pobytu a miesto podnikania,

c) ak žiadosť o súhlas podáva právnická osoba
1. obchodné meno a sídlo,
2. identifikačné číslo.

(2) Ak toto opatrenie neustanovuje inak, náležitosťami žiadosti o súhlas podľa odseku 1 vo forme príloh sú

a) ak žiadosť o súhlas podáva fyzická osoba

1. pracovný životopis,
2. výpis z registra trestov nie starší ako jeden mesiac, ak je fyzická osoba občanom Slovenskej republiky; ak je fyzická osoba cudzincom, prílohou žiadosti je obdobné potvrdenie o občianskej bezúhonnosti vydané príslušným orgánom štátu, jeho trvalého pobytu, ako i štátu, v ktorom sa v posledných piatich rokoch nepretržite zdržiaval viac ako tri mesiace, alebo v prípade, že štát trvalého pobytu cudzinca nie je rovnaký so štátom, ktorého je občanom, prílohou žiadosti je potvrdenie o občianskej bezúhonnosti vydané štátom, ktorého je občanom; ak potvrdenie o občianskej bezúhonnosti nie je príslušným štátom vydávané, prílohou žiadosti je čestné vyhlásenie cudzinca,


b) ak žiadosť o súhlas podáva fyzická osoba – podnikateľ

1. pracovný životopis,
2. výpis z obchodného registra, výpis zo živnostenského registra, na základe ktorého podniká fyzická osoba – podnikateľ, nie starší ako jeden mesiac,
3. výpis z registra trestov nie starší ako jeden mesiac, ak fyzická osoba – podnikateľ je občanom Slovenskej republiky; ak je fyzická osoba – podnikateľ cudzincom, prílohou žiadosti je obdobné potvrdenie o občianskej bezúhonnosti vydané príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu, ako i štátu, v ktorom sa v posledných piatich rokoch nepretržite zdržiaval viac ako tri mesiace, alebo v prípade, že štát trvalého pobytu cudzinca nie je rovnaký so štátom, ktorého je občanom, prílohou žiadosti je potvrdenie o občianskej bezúhonnosti vydané štátom, ktorého je občanom; ak potvrdenie o občianskej bezúhonnosti nie je príslušným štátom vydávané, prílohou žiadosti je čestné vyhlásenie cudzinca,
4. ročná účtovná závierka za posledné tri roky,

c) ak žiadosť o súhlas podáva právnická osoba

1. výpis z obchodného registra alebo iný doklad vydaný príslušným orgánom preukazujúci vznik právnickej osoby, nie starší ako jeden mesiac,
2. zoznam právnických osôb a fyzických osôb, ktorých podiel je najmenej 10 % na základnom imaní alebo na hlasovacích právach právnickej osoby žiadajúcej o súhlas,
3. audítorom overená ročná účtovná závierka, ak tak ustanovuje osobitný zákon2), správy o hospodárení predkladané valnému zhromaždeniu za posledné tri roky,
4. písomné stanovisko k zámeru zahraničnej banky nadobudnúť alebo zvýšiť podiel na banke vydané orgánom, ktorý nad ňou vykonáva bankový dohľad.

___________________________________
2) Zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

(3) Žiadosť o súhlas okrem náležitostí uvedených v odseku 1 obsahuje a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo banky, ktorej podiel na základnom imaní banky alebo na hlasovacích právach chce fyzická osoba, fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba (ďalej len „žiadateľ“) nadobudnúť alebo prekročiť, b) strategický zámer rozvoja banky pri nadobudnutí alebo zvýšení podielu na banke vo výške 33 % a viac podielu na základnom imaní a na hlasovacích právach vrátane personálnych zmien v štatutárnom orgáne a dozornej rade a informáciu o tom, či žiadateľ rokoval so súčasnými akcionármi banky a či existuje zhoda v  prístupe ďalšieho rozvoja banky, c) obchodné meno, právnu formu, sídlo, identifikačné číslo a výšku základného imania právnických osôb, v ktorých má žiadateľ podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v rozsahu najmenej 10 % alebo je zastúpený v ich štatutárnych orgánoch alebo kontrolných orgánoch alebo vo vedení alebo celým svojím majetkom ručí za ich záväzky a výšku tohto podielu v percentuálnom vyjadrení, d) prehľad o akciách banky, ktoré chce žiadateľ nadobudnúť, a to ich
1. počet,
2. menovitú hodnotu,
3. celkovú hodnotu (násobok počtu a menovitej hodnoty),
4. podiel na základnom imaní vyjadrený v percentách, e) prehľad o hlasovacích právach banky, ktoré chce žiadateľ nadobudnúť, a to
1. počet hlasov,
2. podiel na hlasovacích právach vyjadrený v percentách, f) prehľad o akciách banky, ktoré žiadateľ vlastní v čase podania žiadosti, a to ich
1. počet,
2. menovitú hodnotu,
3. podiel na základnom imaní, vyjadrený v percentách, g) prehľad o hlasovacích právach banky, ktoré žiadateľ vlastní v čase podania žiadosti, a to
1. počet hlasov,
2. podiel na hlasovacích právach, vyjadrený v percentách, h) prehľad o akciách banky, ktoré žiadateľ chce vlastniť po udelení súhlasu, a to ich
1. počet,
2. menovitú hodnotu,
3. celkovú hodnotu (násobok počtu a menovitej hodnoty),
4. celkový podiel na základnom imaní po nadobudnutí akcií, vyjadrený v percentách, i) prehľad o hlasovacích právach banky, ktoré chce žiadateľ vlastniť po udelení súhlasu, a to
1. počet hlasov,
2. celkový podiel na hlasovacích právach po nadobudnutí podielu, vyjadrený v percentách. (4) Náležitosťami žiadosti o súhlas okrem príloh uvedených v odseku 2 sú aj a) zdôvodnenie účelu nadobudnutia podielu vrátane vyhlásenia žiadateľa, že nakupuje akcie na vlastný účet a nekoná v zhode s inými akcionármi banky a neexistuje žiadny písomný záväzok žiadateľa rokovať alebo vykonávať akcionárske práva v prospech tretej osoby, b) ďalšie doklady ustanovené týmto opatrením (§ 8).


§ 3 Náležitosti žiadosti o súhlas na zlúčenie, splynutie
alebo na rozdelenie banky

(1) Žiadosť o súhlas na zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie banky obsahuje

a) obchodné mená, sídla a identifikačné čísla bánk, ktoré sa majú zlúčiť, splynúť alebo rozdeliť,

b) ekonomické zdôvodnenie zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia banky,

c) dátum, ku ktorému má dôjsť k zlúčeniu, splynutiu alebo rozdeleniu banky,

d) harmonogram organizačných, právnych a finančných postupov potrebných vykonať v procese zlučovania, splynutia alebo rozdeľovania banky,

e) plán podnikateľskej činnosti banky na prvé tri roky v štruktúre zhodnej so štruktúrou súvahy a so štruktúrou výkazu ziskov a strát ustanovenými pre banky osobitným predpisom3) a stratégiu rozvoja jednotlivých bankových činností, ktorá obsahuje zámery banky

1. pri poskytovaní úverov a získavaní vkladov z hľadiska vkladateľov, odvetví ekonomiky, územia, druhu a rozsahu vkladov a úverov,
2. získanie finančných prostriedkov od bánk a osôb vykonávajúcich zmenárenskú činnosť, správcovských spoločností, poisťovní a obdobných osôb vykonávajúcich činnosť podľa osobitných predpisov4) a spôsob ich vyrovnania,
3. pri obchodovaní s tuzemskými a zahraničnými cennými papiermi, účasť banky na vydávaní cenných papierov a  poskytovaní súvisiacich služieb,
4. vo vykonávaní tuzemského a zahraničného platobného styku a zúčtovania a  rozvíjaní ďalších prevádzkových služieb,
5. pri obchodovaní s devízovými hodnotami,
6. pri poskytovaní záruk,
7. na obmedzenie rizika z poskytovania úverov klientovi alebo skupine hospodársky spojených subjektov,

f) rozpočet nákladov, výnosov a tvorbu zisku na prvé tri roky činnosti banky,

g) kvantifikáciu kapitálu a kapitálovej primeranosti na prvé tri roky činnosti banky,

h) informácie o organizácii banky, ktoré obsahujú údaje o

1. organizačnej štruktúre banky a jej ústredia,
2. činnosti pobočiek a iných organizačných zložiek v Slovenskej republike a počte ich zamestnancov, o spôsobe ich riadenia a kontroly, o rozdelení právomoci medzi vedúcich zamestnancov, ktorí riadia ich činnosť,
3. organizácii a riadení informačného systému banky, uschovávaní a prenose dát, ochrane dát a informácií, metodických, technických a programových prostriedkoch používaných v informačnom systéme banky,
4. budovách, ktoré sú, alebo budú vo vlastníctve alebo v prenájme banky a v ktorých sa budú uskutočňovať bankové činnosti zlúčenej, splynutej banky alebo bánk vzniknutých rozdelením,

i) údaje o navrhovaných členoch štatutárneho orgánu, dozornej rady, vedúcich zamestnancoch banky oprávnených podľa stanov banky zastupovať banku navonok a vedúcom útvaru vnútorného kontrolného systému, a to 1. meno a priezvisko,
2. dátum narodenia a rodné číslo,
3. štátnu príslušnosť,
4. adresu trvalého pobytu, j) organizáciu vnútornej kontroly banky ako aj spôsob zabezpečenia jej objektívneho fungovania. ______________________________________
3) Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11. novembra 1996 č. 65/356/1996, ktorým sa ustanovuje usporiadanie a obsahové vymedzenie položiek účtovnej závierky bánk a minimálny rozsah údajov z  nej určený na zverejnenie (oznámenie č. 349/1996 Z. z.) v znení opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 29. septembra 1997 č. 3171/1997 – sekr. (oznámenie č. 296/1997 Z. z.), opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 23. decembra 1997 č. 4299/1997 – sekr. (oznámenie č. 9/1998 Z. z.) a opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 7. októbra 1999 č. 18032/1999-92 (oznámenie č. 291/1999 Z. z.).
4) Napríklad § 6 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon, zákon č. 385/1999 Z. z. o kolektívnom investovaní, zákon č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov.

(2) Ak toto opatrenie neustanovuje inak, náležitosťami žiadosti o súhlas podľa odseku 1 vo forme príloh sú

a) stanovy, prípadne návrh stanov, ktoré budú pri vzniku banky súčasťou zakladateľskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny,

b) zápisnica z rokovania štatutárneho orgánu, ktorého predmetom bolo zvolanie a návrh rozhodnutia valného zhromaždenia o zlúčení, splynutí alebo rozdelení banky,

c) v prípade osôb podľa odseku 1 písm. i)

1. pracovný životopis,
2. výpis z registra trestov nie starší ako jeden mesiac, ak je fyzická osoba občanom Slovenskej republiky; ak je fyzická osoba cudzincom, prílohou žiadosti je obdobné potvrdenie o občianskej bezúhonnosti vydané príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu, ako i štátu, v ktorom sa v posledných piatich rokoch nepretržite zdržiaval viac ako tri mesiace, alebo v prípade, že štát trvalého pobytu cudzinca nie je rovnaký so štátom, ktorého je občanom, prílohou žiadosti je potvrdenie o občianskej bezúhonnosti vydané štátom, ktorého je občanom; ak potvrdenie o občianskej bezúhonnosti nie je príslušným štátom vydávané, prílohou žiadosti je čestné vyhlásenie cudzinca,

d) ďalšie doklady ustanovené týmto opatrením (§ 8).

(3) Ak sa s bankou zlúči alebo s ňou splynie právnická osoba, ktorá nie je bankou, žiadosť obsahuje aj ďalšie údaje o tejto právnickej osobe podľa § 2 ods. 2 písm. c).


§4 Náležitosti žiadosti o súhlas na zrušenie banky


(1) Žiadosť o súhlas na zrušenie banky obsahuje a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo banky, ktorá sa má zrušiť, b) ekonomické zdôvodnenie zrušenia banky, c) dátum, ku ktorému má dôjsť k zrušeniu banky, d) harmonogram organizačných, právnych a finančných postupov potrebných vykonať v procese zrušenia banky.

(2) Ak toto opatrenie neustanovuje inak, náležitosťami žiadosti o súhlas podľa odseku 1 vo forme príloh sú

a) zápisnica z rokovania štatutárneho orgánu, ktorého predmetom bolo zvolanie a návrh rozhodnutia valného zhromaždenia o zrušení banky,

b) ďalšie doklady ustanovené týmto opatrením (§ 8).

§ 5 Náležitosti žiadosti o súhlas na zvýšenie alebo zníženie
základného imania banky

(1) Žiadosť o súhlas na zvýšenie základného imania banky obsahuje

a) údaje o  základnom imaní banky ku dňu podania žiadosti o súhlas, a to
1. jeho výšku,
2. peňažné a nepeňažné vklady,
3. zoznam akcionárov banky a ich štruktúru, vyjadrenú v percentách,

b) ekonomické zdôvodnenie zvýšenia základného imania banky, c) spôsob zvyšovania základného imania, d) emisné podmienky akcií, schválené štatutárnym orgánom alebo valným zhromaždením banky, a to
1. druh akcií a práva s nimi spojené,
2. formu a podobu akcií,
3. počet kusov akcií,
4. menovitú hodnotu akcií,
5. celkovú sumu emisie,
6. emisný kurz akcií,
7. prednostné právo upisovania,
8. upisovací pomer,
9. čas a miesto upisovania vrátane dátumu prvého a posledného upisovania akcií,
10. dátum splácania, platobné miesto, výšku a spôsob splácania upísaných akcií.

(2) Žiadosť o súhlas na zníženie základného imania banky obsahuje

a) údaje o základnom imaní banky ku dňu podania žiadosti o súhlas, a to
1. jeho výšku,
2. peňažné a nepeňažné vklady,
3. zoznam akcionárov banky a ich štruktúru, vyjadrenú v percentách,

b) údaje o zníženom základnom imaní, a to
1. ekonomické zdôvodnenie zníženia základného imania,
2. výšku zníženého základného imania,
3. spôsob, ktorým sa má vykonať zníženie základného imania,
4. predpokladaný termín jeho zníženia.

(3) Ak toto opatrenie neustanovuje inak, náležitosťou žiadosti podľa odseku 2 vo forme prílohy je zápisnica z rokovania štatutárneho orgánu, ktorého predmetom bolo zvolanie a návrh rozhodnutia valného zhromaždenia na zníženie základného imania banky.

(4) Náležitosťami žiadosti o súhlas podľa odseku 1 vo forme príloh sú aj ďalšie doklady ustanovené týmto opatrením (§ 8).

§ 6 Náležitosti žiadosti o súhlas na predaj banky,
pobočky zahraničnej banky alebo ich časti

(1)Žiadosť o súhlas na predaj banky, pobočky zahraničnej banky alebo ich časti obsahuje

a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorá alebo časť ktorej sa má predať,

b) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ktorá má banku, pobočku zahraničnej banky alebo ich časť kúpiť,

c) ekonomické zdôvodnenie predaja,

d) plán podnikateľskej činnosti banky na prvé tri roky v štruktúre zhodnej so štruktúrou súvahy a so štruktúrou výkazu ziskov a strát ustanovenými pre banky osobitným predpisom3),

e) rozpočet nákladov, výnosov a tvorbu zisku na nasledujúce tri roky činnosti banky,

f) kvantifikáciu kapitálu a kapitálovej primeranosti na nasledujúce tri roky činnosti banky,

g) harmonogram organizačných, právnych a finančných postupov potrebných vykonať v procese predaja banky.

(2) Ak toto opatrenie neustanovuje inak, náležitosťami žiadosti o súhlas podľa odseku 1 vo forme príloh sú

a) návrh zmluvy o predaji banky,

b) zmluva o budúcej zmluve o predaji banky,

c) zápisnica z rokovania štatutárneho orgánu, ktorého predmetom bolo zvolanie a návrh rozhodnutia valného zhromaždenia na predaj banky, pobočky zahraničnej banky alebo ich časti.

d) ďalšie doklady ustanovené týmto opatrením (§ 8).

(3) Ak právnická osoba, ktorá chce kúpiť banku, pobočku zahraničnej banky alebo ich časti, nie je bankou, žiadosť obsahuje aj ďalšie údaje o tejto právnickej osobe podľa § 2 ods. 2 písm. c).

§ 7 Podmienky na udelenie súhlasu
(1) Podmienkou na udelenie súhlasu na nadobúdanie alebo prekročenie podielu na základnom imaní banky alebo na hlasovacích právach je predloženie dokladov preukazujúcich pôvod finančných prostriedkov, ktorými chce predkladateľ žiadosti hradiť pri tomto nadobudnutí alebo prekročení odplatné nadobudnutie akcií alebo hlasovacích práv.

(2) Ak právnická osoba, ktorá má vzniknúť ako banka splynutím bánk alebo splynutím banky a inej právnickej osoby má vykonávať bankové činnosti, podmienkou na udelenie súhlasu je právoplatné povolenie Národnej banky Slovenska podľa § 4 zákona pre túto právnickú osobu.

(3) Ak právnické osoby, ktoré majú vzniknúť ako banky rozdelením banky majú vykonávať bankové činnosti, podmienkou na udelenie súhlasu je právoplatné povolenie Národnej banky Slovenska podľa § 4 zákona pre tieto právnické osoby.

(4) Ak právnická osoba, ktorá kúpi banku, pobočku zahraničnej banky alebo ich časť má vykonávať bankové činnosti, podmienkou na udelenie súhlasu je právoplatné povolenie Národnej banky Slovenska podľa § 4 zákona pre túto právnickú osobu.

(5) Podmienkou na udelenie súhlasu na rozdelenie banky alebo zníženie jej základného imania je zachovanie výšky základného imania banky najmenej vo výške ustanovenej osobitným predpisom5).

_________________________________________
5) Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 5/1998, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o  povolenie pôsobiť ako banka, minimálna výška peňažného vkladu do základného imania banky a spôsob preukazovania splnenia podmienok, na ktoré je viazané povolenie pôsobiť ako banka (oznámenie č. 210/1998 Z. z.).

§ 8 Spoločné ustanovenia
(1) Ak žiadosť o súhlas podáva banka alebo iná právnická osoba, náležitosťou žiadosti je dátum vyhotovenia žiadosti a podpis spôsobom ustanoveným vo výpise z obchodného registra alebo v právnom predpise upravujúcom podpisovanie za právnickú osobu, ktorá sa zapisuje do obchodného registra.

(2) Ak žiadosť o súhlas podávajú osoby konajúce v zhode, náležitosťou žiadosti vo forme prílohy je plnomocenstvo s úradne osvedčenými podpismi osôb oprávnených konať za splnomocniteľa, ktorým splnomocnitelia poverili nimi vybraného spoločného zástupcu na ich zastupovanie v konaní o ich žiadosti.

(3) Náležitosťou žiadostí podľa § 2 až 6 je vo forme prílohy aj vyhlásenie každého predkladateľa žiadosti, že všetky ním uvedené údaje a predložené listiny sú aktuálne, úplné a pravdivé, s úradne osvedčeným podpisom osôb oprávnených konať v mene predkladateľa žiadosti.

(4) Žiadosť o súhlas sa predkladá v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku alebo s úradným prekladom do slovenského jazyka. Náležitosti žiadosti, ktoré majú formu prílohy sa predkladajú v originálnom vyhotovení alebo ako úradne osvedčené kópie; ak sú tieto prílohy vyhotovené v inom ako v slovenskom jazyku, náležitosťou žiadosti je aj ich úradný preklad do slovenského jazyka.

(5) Ak predkladateľ žiadosti niektoré doklady, ktoré inak tvoria náležitosti žiadostí vo forme príloh podľa § 2 až 6 predložil Národnej banke Slovenska pred podaním žiadosti, môže tieto náležitosti nahradiť vyhlásením s úradne osvedčenými podpismi osôb oprávnených konať za predkladateľa žiadosti, v ktorom predkladateľ žiadosti uvedie, ktoré doklady a kedy predložil Národnej banke Slovenska; predpokladom pre takéto nahradenie je to, že a) doklady vymenované vo vyhlásení sú úplné, správne, zodpovedajú skutočnosti v čase podania žiadosti a sú vyhotovené v súlade s ustanoveniami § 2 až 7 a že b) skutočnosti podľa písmena a) predkladateľ žiadosti výslovne potvrdí vo vyhlásení.Záverečné ustanovenia § 9Zrušuje sa opatrenie Národnej banky Slovenska z 5. júna 1998 č. 7, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o predchádzajúci súhlas a podmienky na udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 16 ods. 1 zákona o bankách (oznámenie č. 212/1998 Z. z.).

§ 10
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. februára 2001.

Marián Jusko v. r.
guvernér


Vydávajúci útvar:
povoľovací odbor
Vypracovala:
Ing. Marta Adamcová, tel. č.: 5953 3424