en en

Opatrenie NBS č. 3/2001

3
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z 22. decembra 2000

o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných

bánk

Národná banka Slovenka podľa § 11 ods. 5 zákona č. 21/1992 Zb. o

bankách v znení neskorších predpisov po prerokovaní s Ministerstvom

financií Slovenskej republiky ustanovuje:

§ 1
Úvodné ustanovenie

Toto opatrenie ustanovuje rozsah a spôsob uverejňovania informácií

bankami a pobočkami zahraničných bánk o činnosti a finančných ukazovateľoch

bánk1) a pobočiek zahraničných bánk2) a o štruktúre

akcionárov bánk1).

§ 2
Rozsah uverejňovania informácií

(1) Rozsah uverejňovania informácií o činnosti banky a pobočky

zahraničnej banky k poslednému dňu príslušného kalendárneho štvrťroka je

uvedený v prílohe č. 1. (2) Rozsah uverejňovania informácií o

finančných ukazovateľoch banky k poslednému dňu príslušného kalendárneho

štvrťroka vrátane vysvetliviek je uvedený v prílohe č. 2. (3)

Rozsah uverejňovania informácií o štruktúre desiatich najväčších akcionárov

banky k poslednému dňu príslušného kalendárneho štvrťroka je uvedený v

prílohe č. 3. (4) Rozsah uverejňovania informácií o finančných

ukazovateľoch pobočky zahraničnej banky k poslednému dňu príslušného

kalendárneho štvrťroka vrátane vysvetliviek je uvedený v prílohe č.

4.

§ 3
Spôsob uverejňovania informácií

Informácie podľa § 2 sa uverejňujú v slovenskom jazyku a) v

prevádzkových priestoroch banky a pobočky zahraničnej banky prístupných

verejnosti najmenej do uverejnenia informácií za nasledujúci kalendárny

štvrťrok a b) na internetovej stránke banky a pobočky zahraničnej banky

najmenej do uverejnenia informácií za nasledujúci kalendárny štvrťrok.

_____________________________
1) § 1 ods. 1 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení

neskorších predpisov.
2) § 1 ods. 5 zákona č. 21/1992 Zb. v znení neskorších

predpisov.

§ 4
Účinnosť

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. marca 2001.

Marián Jusko v. r.
guvernér

Vydávajúci útvar:odbor dohliadok na mieste
Vypracovala:Ing. Martin Mačuga, tel. č.: 5953 3422

Prílohy sú vo formáte .DOC skomprimované do formátu .ZIP (veľkosť 48 KB)