en en

Opatrenie NBS č. 4/2001

4
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z 12. januára 2001

o náležitostiach oznámenia potrebného na zistenie ďalších osôb,

ktoré na základe vzťahu
k oznamovateľovi majú k banke alebo pobočke zahraničnej banky

osobitný vzťah

Národná banka Slovenska podľa § 19 ods. 5 zákona č. 21/1992 Zb. o

bankách v znení zákona č. 252/1999 Z. z. (ďalej len „zákon“)

ustanovuje:§ 1
Účel opatrenia

Účelom opatrenia je ustanoviť náležitosti oznámenia osôb s osobitným

vzťahom k banke (ďalej len „náležitosti oznámenia“) o všetkých informáciách

potrebných na zistenie ďalších osôb, ktoré na základe vzťahu k

oznamovateľovi majú k banke alebo pobočke zahraničnej banky osobitný

vzťah.Náležitosti oznámenia
§ 2

(1) Oznámenie právnických osôb, ktoré majú kontrolu nad bankou,

obsahuje tieto údaje:

a) o každom hlavnom akcionárovi, ktorý je právnickou osobou

1. obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo,

2. výšku podielu na základnom imaní právnickej osoby, ktorá má kontrolu

nad bankou,

b) o každom hlavnom akcionárovi, ktorý je fyzickou osobou

1. meno a priezvisko,

2. dátum narodenia a rodné číslo,

3. štátnu príslušnosť,

4. adresu trvalého pobytu,

5. výšku podielu na základom imaní právnickej osoby, ktorá má kontrolu

nad bankou,

c) o každom členovi ich vedenia

1. meno a priezvisko,

2. dátum narodenia a rodné číslo,

3. štátnu príslušnosť,

4. adresu trvalého pobytu.

(2) Oznámenie členov štatutárneho orgánu banky, dozornej rady

banky, vedúcich zamestnancov1) banky a fyzických osôb, ktoré

majú kontrolu nad bankou, obsahuje o každej blízkej osobe2)

tieto údaje:

a) meno a priezvisko,

b) dátum narodenia alebo rodné číslo,

c) štátnu príslušnosť, ______________________
1) § 27 ods. 5 Zákonníka práce v znení neskorších

predpisov.
2) § 116 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších

predpisov.

d) adresu trvalého pobytu,

e) druh príbuzenského vzťahu. (3) Oznámenie osôb uvedených v §

19 ods. 1 písm. a), b), c) a d) zákona obsahuje tieto údaje o každej

právnickej osobe, v ktorej ich podiel na základnom imaní presahuje 10

%

a) obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo,

b) výšku podielu na základom imaní. (4) Oznámenie hlavných

akcionárov banky obsahuje tieto údaje:

a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ktorá je

pod ich kontrolou,

b) výšku podielu na základom imaní,

c) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ktorá má

nad nimi kontrolu,

d) výšku podielu na základom imaní.

§ 3

(1) Oznámenie právnických osôb, ktoré majú kontrolu nad

zahraničnou bankou, obsahuje tieto údaje:

a) o každom hlavnom akcionárovi, ktorý je fyzickou osobou

1. meno a priezvisko,

2. dátum narodenia a rodné číslo,

3. štátnu príslušnosť,

4. adresu trvalého pobytu,

b) o každom hlavnom akcionárovi, ktorý je právnickou osobou

1. obchodné meno a sídlo,

2. identifikačné číslo,

c) o každom členovi ich orgánov

1. meno a priezvisko,

2. dátum narodenia a rodné číslo,

3. štátnu príslušnosť,

4. adresu trvalého pobytu,

5. názov orgánu právnickej osoby.

(2) Oznámenie osôb uvedených v § 19 ods. 2 písm. a) a b) zákona

alebo fyzických osôb, ktoré majú kontrolu nad zahraničnou bankou, obsahuje

tieto údaje o každej blízkej osobe2)

a) meno a priezvisko,

b) dátum narodenia alebo rodné číslo,

c) štátnu príslušnosť,

d) adresu trvalého pobytu,

e) druh príbuzenského vzťahu. (3) Oznámenie osôb uvedených v § 19

ods. 2 písm. a), b) alebo c) zákona obsahuje tieto údaje o každej

právnickej osobe, v ktorej ich podiel na základnom imaní presahuje 10

%

a) obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo,

b) výšku podielu na základnom imaní.

(4) Oznámenie hlavných akcionárov zahraničnej banky o každej

právnickej osobe pod ich kontrolou obsahuje tieto údaje:

a) obchodné meno a sídlo,

b) identifikačné číslo.

§ 4
Záverečné ustanovenie

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. marca 2001.

Marián Jusko v. r.
guvernér

Vydávajúci útvar:povoľovací odbor
Vypracovala:JUDr. František Hetteš, tel. č.: 07/5953432